Ułatwienia dostępu

Wiceminister Włodzimierz Bernacki gościem PPUZ w Nowym Targu

Wiceminister gościem PPUZ w Nowym Targu

8 lipca 2022 r. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki po raz kolejny wizytował w murach Podhalańskiej Alma Mater.

Wiceminister Włodzimierz Bernacki, Senator RP Jan Hamerski oraz Posłanka RP Anna Paluch spotkali się z Władzami Uczelni – p.o. Rektora dr Bianką Godlewską-Dzioboń, Kanclerzem mgr. inż. Dariuszem Jabconiem, Dyrektorem Finansowym dr. Marcinem Surówką oraz pozostałymi pracownikami Uczelni.

Głównym celem spotkania było oficjalne przekazanie środków finansowych w wysokości 5 534 800 zł., zwiększających przyznaną subwencję o ok. 18 proc. Minister podkreślił, że „inwestycje w edukacje są bezcenne, wielokrotnie się zwracają, dzięki młodemu, doskonale wykształconemu pokoleniu”. Minister podkreślał wyzwania, przed którymi stoją uczelnie wyższe, kierunki rozwoju oraz konieczność dostosowania oferty dydaktycznej do rodzących się potrzeb. Minister z wielką nadzieją spogląda na perspektywę otwarcia kierunku lekarskiego w Podhalańskiej Uczelni. „Powinniście mieć odwagę do podejmowania kolejnych wyzwań” – zachęcił Władze Uczelni.

P.o. Rektora dr Bianka Godlewska-Dzioboń złożyła podziękowania na ręce Ministra oraz zaznaczyła, że wsparcie finansowe ma dla Uczelni ogromne znaczenie i przyczyni się do podjęcia kolejnych ważnych działań, w tym modernizację infrastruktury, cyfryzację Uczelni oraz wzrost wynagrodzeń pracowników. W odniesieniu do poszerzenia oferty edukacyjnej p.o. Rektora podkreśliła, że u progu powstania Podhalańskiej Alma Mater były właśnie kierunki medyczne, w związku z tradycją Uczelni oraz rosnącym zapotrzebowaniem na kształcenie kadry medycznej tak ważne jest otwarcie kierunku lekarskiego. Tak ambitne plany wiążą się jednak z dużymi przygotowaniami, chociażby ze względu na konieczność zapewnienia specjalistycznego zaplecza dydaktycznego. Innym nowym i prestiżowym kierunkiem studiów, z którym Podhalańska Uczelnia wiąże nadzieje, jest informatyka ekonomiczna. Nabór na kierunek rozpoczął się już 1 czerwca.

Podhalańscy parlamentarzyści Anna Paluch oraz Jan Hamerski podkreślali, że Uczelnia świetnie sobie radzi, tworzy możliwość rozwoju nie tylko dla lokalnej młodzieży, ale też konkuruje z większymi ośrodkami edukacyjnymi. Przed Podhalańską Alma Mater są szerokie perspektywy i wiele możliwości, które z pewnością zostaną szybciej zrealizowane, dzięki wsparciu z MEiN.

Ostatnią częścią wydarzenia było spotkanie z lokalnymi mediami, podczas którego Goście Uczelni oraz jej Władze odpowiadali na nurtujące pytania.