Ułatwienia dostępu

Szkolenie z zakresu tworzenia sylabusów

28 marca 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się szkolenie z zakresu tworzenia sylabusów.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania sylabusów z przedmiotów. W ramach szklenia podjęta zostanie tematyka z:

– efektów uczenia się  i ich odniesienia do efektów kierunkowych,

– treści programowych,

– stosowanych metod dydaktycznych,

– stosowanych metod weryfikacji i oceny osiągniętych efektów uczenia się,

– sposobu szacowania całkowitego nakładu pracy studenta, niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się (bilans pkt. ECTS),

– doboru literatury w ramach przedmiotu, która powinna bazować na najnowszych osiągnięciach naukowych oraz powinna być dostępna w bibliotece uczelni w liczbie egzemplarzy zapewniających swobodny dostęp dla studentów kierunku.

Link do spotkania zostanie przesłany w późniejszym terminie.