Ułatwienia dostępu

Studiuj gospodarkę przestrzenną – rekrutacja trwa!

Gospodarka przestrzenna

Zostań menadżerem w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią.

👉 Studia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają 7 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł inżyniera i możliwość kontynuowania studiów magisterskich na poziomie II stopnia.

👉 Kierunek integruje dyscypliny nauk technicznych, m.in. geodezję i kartografię z geografią gospodarczą, urbanistyką i architekturą.

👉 Celem kierunku jest wykształcenie menedżera w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej. Absolwenci uzyskują także kwalifikacje do pracy związanej z obrotem nieruchomościami. Możliwość łączenia funkcji menadżera i wykonywania ekspertyz wycen nieruchomości stanowi novum nauczania w warunkach krajowych.

👉 Kierunek gospodarka przestrzenna przygotowuje do pracy w administracji państwowej i samorządowej w wydziałach: planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, architektury, gospodarki terenami; prywatnych firmach projektowych, firmach konsultingowych i doradczych, agencjach nieruchomości, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne.

👉 Uczelnia zatrudnia naukowców z Podhala, Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy prowadzą zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym.

👉 Ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne są prowadzone m. in. w warunkach terenowych, pracowniach architektonicznych i komputerowych. Program studiów wzbogacają praktyki zawodowe w biurach nieruchomości, pracowniach geodezyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego.

👉 Studenci w ramach kierunku mogą również korzystać z szerokiej oferty programu Erasmus+, który umożliwia zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki.

W laboratorium komputerowym studenci poznają:

 • oprogramowanie GIS;
 • Winkalk – program obliczeniowy, przy jego pomocy można wykonać większość obliczeń jakie są konieczne do opracowania danych geodezyjnych;
 • Ewopis – narzędzie do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem;
 • MicroMap – program do tworzenia map geodezyjnych;
 • SAGA GIS – jeden z czołowych w świecie programów przeznaczonych do zaawansowanych analiz i modelowania przestrzennego;
 • HEC-RAS – program komputerowy do jednowymiarowych obliczeń hydraulicznych w sieciach naturalnych i sztucznych koryt;
 • AUTOCAD –  wykorzystywany do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania, oprogramowanie, któremu zaufały miliony użytkowników zajmujących się projektowaniem, inżynierią i automatyzacją projektów. 

Umiejętności zdobyte podczas studiów: 

 • pomiary inwestycyjne działek budowlanych już pod konkretną inwestycje;
 • pomiary adaptacyjne terenów, które w przyszłości będą mogły być przekształcone na działki budowlane;
 • sporządzanie map geodezyjnych;
 • tworzenie opracowań fotogrametrycznych na podstawie, których powstają mapy;
 • opis podziemnej infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjne, telekomunikacyjne, energetyczne itd.;
 • opis stanu prawnego nieruchomości gruntowych i lokalowych, ich klasyfikacja i określenie sposobu użytkowania;
 • szacowanie nieruchomości;
 • kontrola stanu środowiska naturalnego.

Nie czekaj – aplikuj!