Ułatwienia dostępu

Studia dualne

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość  – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych”.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość  – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwój, Działania nr 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt nr POWR.03.01.00-00-DU22/18  przedstawiamy

KRÓTKI OPIS PROJEKTU WG STANU NA DZIEŃ  31.12.2021

Tytuł projektu: Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim

Ośrodku Nauk Ekonomicznych

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do 2022-05-31

Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-DU22/18-00

Projekt nr POWR.03.01.00-00-DU22/18

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 2 290 653,76 zł i obejmuje:

1) Dofinansowanie kwocie 2 190 305,76 z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 1 930 562,99 zł

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 259 742,77 zł

2) Wkład własny w kwocie 100 348,00 zł

Grupa docelowa: Wsparciem w ramach projektu studiów dualnych zostaną objęci kandydaci na studia I stopnia kierunku FIR którzy przejawiają chęć do podnoszenia kwalifikacji praktycznych i zdobywania doświadczeń zawodowych w trakcie trwania studiów. Projektem zostaną objęci absolwenci szkół średnich.

Cel projektu: Poprawa jakości kształcenia kompetentnych i dobrze przygotowanych praktycznie absolwentów zdolnych do podejmowania i kontynuowania zatrudnienia we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS- 47 osób

Odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie, którzy kontynuują kształcenie lub podejmują zatrudnienie – 31%

Wskaźniki produktu:

Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy I

społeczeństwa – 47 osób

Liczba stażystów wspieranych ze środków EFS – 47 osób

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0 szt

Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0 szt

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 0 szt

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 0 szt