Ułatwienia dostępu

PROJEKT KOMPETENCJE ZAMAWIANE DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia Ministerstwa Zdrowia rozstrzygnął ogólnopolski konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”.

Na 75 szkół wyższych kształcących pielęgniarki projekty złożyło 20 uczelni z całej Polski. Spośród 20 złożonych projektów wybrano do dofinansowania 11 projektów – w tym projekt opracowany przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Z terenu Małopolski zostanie dofinansowany poza naszym tylko jeden projekt –  uczelni prywatnej, na której studia są płatne.

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów” będzie kosztował 4,75 mln zł, z czego 4,27 mln zł dofinansuje Unia Europejska.

Projekt obejmie studentów trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo, rozpoczynających kształcenie w latach 2016, 2017 i 2018.

Korzyści dla studentów:

 1. Program stypendialny, z którego korzystać będzie do 50% studiujących na danym roku, którzy w poprzednim roku kształcenia osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia w kwocie do 660 zł przyznawane są na dany rok akademicki, można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry, co w praktyce oznacza możliwość uczestniczenia w programie stypendialnym nawet przez dwa ostatnie lata studiów.
 2. Finansowanie zajęć dodatkowych, znacznie wykraczających poza standardowy program kształcenia, poszerzających kompetencje zawodowe absolwentów i uwzględniające najnowsze postulaty epidemiologiczne i demograficzne oraz umożliwiające nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych.
 3. Wynagrodzenie dla studenta za obowiązkowe praktyki zawodowe zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.
 4. Wynagrodzenie dla studenta za ponadprogramowe praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 160 godzin (4 tygodni), których program opracowany jest wspólnie z pracodawcami z branży opieki medycznej, co zapewnia absolwentom zdobycie umiejętności pożądanych przez pracodawców. Praktyki zostaną przeprowadzone wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach opieki długoterminowej, na oddziałach onkologii lub oddziałach geriatrycznych.
 5. Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

Ponadto projekt gwarantuje co najmniej 15% studentom zatrudnienie na umowę o pracę przez co najmniej dwanaście miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Realizacja projektu oparta jest na bliskiej współpracy Uczelni z lokalnymi partnerami – liderami lokalnego sektora ochrony zdrowia – Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu, Szpitalem Powiatowym w Zakopanem, Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc w Zakopanem, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ s.c Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

 • Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
 • Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej  w Zakopanem,
 • Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,
 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15

NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-01

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU: 4 744 135,82 zł

A) DOFINANSOWANIE: 4 269 722,24 zł

Dofinansowanie pochodzi z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich 3 998 357,66 zł
 • ze środków dotacji celowej 270 702,66 zł

B) WKŁAD WŁASNY W KWOCIE: 475  075,50 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2022-12-31

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPUZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (EFEKTY)

 • liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki – 216
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:

Edycja I studiów – 63 osoby (studia od października 2016)

Edycja II studiów -78 osoby (studia od października 2017)

Edycja III studiów -75 osoby (studia od października 2018)

Edycja IV studiów – 50 osób (studia od października 2019)

 • liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym -33 szt
 • liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS-1szt
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu-72 os

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY PROJEKTU

Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca, jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje program rozwojowy uczelni.

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni, które będą dotyczyć:

 1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo
 2. finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia
 3. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;
 4. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;
 5. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój: 430     tel. (18) 26-10-726

Kierownik Projektu – dr n. o zdr. Paulina Jabłońska e-mail paulina.jablonska@ppuz.edu.pl

Koordynator Projektu – mgr Edyta Kita e-mail: edyta.kita@ppuz.edu.pl

Koordynator kierunku pielęgniarstwo – dr n. o zdr. Magdalena Nieckula e-mail magdalena.nieckula@ppuz.edu.pl

Sekretariat – mgr Urszula Potaczek e-mail: urszula.potaczek@ppuz.edu.pl

Prosimy o zgłaszanie specjalnych potrzeb  pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej osoby pierwszego kontaktu Dział Nauczania tel. (18) 26-10-712. mail: dn@ppuz.edu.pl

EDYCJA IV

Informacja o spotkaniu dla potencjalnych uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.09.2019 r. 

Agenda spotkania dla potencjalnych uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.09.2019 r.

Prezentacja

Regulamin rekrutacji 

Umowa uczestnictwa

Zarządzenie Kierownika Projektu nr 1/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

EDYCJA III

Informacja o spotkaniu dla potencjalnych uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018 r.

Agenda spotkania dla potencjalnych uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018 r.

Regulamin rekrutacji

Umowa uczestnictwa

Lista uczestników

Zarządzenie Kierownika Projektu nr 1/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

EDYCJA II

Informacja o spotkaniu dla potencjalnych uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.09.2017 r.

Agenda spotkania dla potencjalnych uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.09.2017 r.

Prezentacja

Regulamin rekrutacji

Umowa uczestnictwa

Lista uczestników (nowa matura)

Lista uczestników (stara matura)

Zarządzenie Kierownika Projektu nr 1/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

EDYCJA I

Lista uczestników (nowa matura)

Lista uczestników (stara matura)

Lista rezerwowa

Lista uczestników (na dzień 23.03.2017)

Umowa

Zarządzenie Kierownika Projektu nr 1/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Harmonogram realizacji projektu w roku 2021

Harmonogram realizacji projektu w roku 2020

Harmonogram realizacji projektu w roku 2019

Harmonogram realizacji projektu w roku 2018

Harmonogram realizacji projektu w roku 2017

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie zakłada rozpoczęcie udzielania wsparcia studentom od marca 2017.

Okres realizacji projektu obejmie następujące zadania i etapy:

Zadanie 1 – Opracowanie programu rozwojowego

Etap I – Opracowanie programu rozwojowego zaplanowano na wrzesień 2016.

Zadanie 2 – Realizacja działań związanych z realizacją programu rozwojowego uczelni:

Etap I – Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo. Opracowanie zaplanowano na 2016 rok.  Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo zaplanowano na wrzesień 2017.

Etap II – Finansowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program kształcenia zaplanowano na 2017,2018,2019 rok.

Etap III – Działania mające na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości zaplanowano od lipca 2017 roku.

Etap IV – Finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin zaplanowano od sierpnia 2018 roku.

Etap V – Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania zaplanowano od lipca 2017 roku.

Osoby z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną realizacje projektu.

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Sekretariat Instytutu Zdrowia, kierunek pielęgniarstwo tel. (18) 26-10-726 mail: ip@ppuz.edu.pl

IV edycja – Harmonogram zajęć z przedmiotu

III edycja – Harmonogram zajęć z przedmiotu

II edycja – Harmonogram zajęć z przedmiotu

I edycja – Harmonogram zajęć z przedmiotu

Harmonogram praktyk semestralnych w roku akademickim 2021/2022

rok III studia stacjonarne

Harmonogram praktyk semestralnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ludźmierzu 

Harmonogram praktyk semestralnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

Harmonogram praktyk semestralnych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Harmonogram praktyk semestralnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

Harmonogram praktyk wakacyjnych w roku akademickim 2020/2021

rok II studia stacjonarne

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

Harmonogram praktyk semestralnych w roku akademickim 2020/2021 

rok III studia stacjonarne 

Harmonogram praktyk semestralnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk semestralnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

rok II studia stacjonarne 

Harmonogram praktyk semestralnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

Harmonogram obowiązkowych praktyk wakacyjnych w roku akademickim 2019/2020

rok I studia stacjonarne

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek sp.j

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

rok II studia stacjonarne

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

Harmonogram praktyk semestralnych w roku akademickim 2019/2020

rok III studia stacjonarne

Harmonogram zbiorczy – uzupełniający 

Harmonogram zbiorczy

Harmonogram praktyk semestralnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk semestralnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Harmonogram praktyk semestralnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

Harmonogram praktyk wakacyjnych w roku akademickim 2018/2019

rok II studia stacjonarne

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

rok I studia stacjonarne

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek sp.j

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek sp.j

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

Harmonogram praktyk semestralnych w roku akademickim 2018/2019

rok III

Harmonogram praktyk semestralnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk semestralnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Harmonogram praktyk semestralnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

rok II

Harmonogram praktyk semestralnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk semestralnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Harmonogram praktyk semestralnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

Harmonogram praktyk wakacyjnych w roku akademickim 2017/2018

rok II

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych – 17.06.2018

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych – 22.06.2018

rok I

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek sp.j

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych – 17.06.2018

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych – 22.06.2018

Harmonogram praktyk semestralnych w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram praktyk semestralnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk semestralnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Harmonogram praktyk semestralnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Harmonogram praktyk semestralnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek sp.j

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych 

Harmonogram praktyk wakacyjnych w roku akademickim 2016/2017

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Harmonogram praktyk wakacyjnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek sp.j

Liczebność grup na praktykach obowiązkowych

 

Uchwała nr 47/2021 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia zmian w Programie rozwojowym Instytutu Medycznego kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022

Program rozwojowy Instytutu Medycznego kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022

Uchwała Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższa Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia zmian w Programie rozwojowym Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu-aktualizacja programu rozwojowego z dnia 20.12.2019 r.

Uchwała Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższa Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia zmian w Programie rozwojowym Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022 

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu-aktualizacja programu rozwojowego z dnia 23.11.2018 r.

Uchwała Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższa Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Programie rozwojowym Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022 

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu-aktualizacja programu rozwojowego z dnia 17.11.2017 r.

Uchwała Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższa Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie Programu rozwojowego Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona podstawę prawną m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020. W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej zasady został opracowany poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych, pozwala także zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych. Poradnik stanowi również realizację zapisów dokumentu Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020.

Więcej informacji:

Jak skorzystać z programu?

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

W ramach planowanych zadań zakłada się realizacje zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach.

W obszarze interwencji nie występuje nierówność ze względu na płeć i zasięg oddziaływania projektu. Położenie kobiet i mężczyzn wchodzących w skład grupy docelowej jest takie samo, w projekcie będą podejmowane działania zmierzające do przestrzegania zasad równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery nie wystąpiły.

W zarządzaniu projektem uwzględnione zostaną zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Osoby zaangażowane w realizację projektu będą dysponowały odpowiednią wiedzą w zakresie obowiązku przestrzegania ww. zasady i będą potrafiły stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy odbędzie się poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości kobiet i mężczyzn w odniesieniu do projektu, a także wykonywanych obowiązków. Zostanie zapewniona taka organizacja pracy zespołu projektowego, która umożliwi uczestnikom pogodzenie życia zawodowego z prywatnym (m.in. elastyczne godziny pracy, gdy zajdzie taka potrzeba).

W związku z realizacją projektu prosimy o zgłaszanie specjalnych potrzeb przez uczestników projektu do wyznaczonej osoby pierwszego kontaktu – Dział Nauczania tel. (18) 26-10-712 e-mail dn@ppuz.edu.pl

Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Lidera i Partnera do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.