Ułatwienia dostępu

CSM

logo-uni-z-godlem-kopia.jpg

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

wraz z partnerem

Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

realizuje projekt pod tytułem

Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia,

Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0068/17-00

Semestr zimowy 2019/2020

Harmonogram zajęć MCSM 

Harmonogram zajęć dodatkowych 

Harmonogram zajęć pacjent standaryzowany 

Harmonogram zajęć – zajęcia nie objęte projektem

Harmonogram zajęć semestr letni

Kalendarz wydarzeń

1. Zakończono roboty budowlane: 28.09.2018

2. Rozpoczęto cykl szkoleń realizowanych zgodnie z harmonogramem szkoleń: 5.10.2018

3. Rozpoczęto dostawy sprzętu oraz montaż: 22.10.2018

4. Zakończono cykl szkoleń kadry Uczelni: 27.11.2018

5. Zakończono dostawy oraz montaż sprzętu do MCSM: 15.12.2018

6. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w MCSM zgodnie z harmonogramem: 19.02.2019

7. Realizacja zajęć dodatkowych dla studentów w ramach Projektu: 23.03.2019

8. Oficjalne otwarcie MCSM: 29.03.2019

9. Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zdrowie gwarantem jakości życia”, Nowy Targ 13.05.2019 – promocja MCSM

10. Udział w I Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej Sim Challenge (zajęcie II miejsca), Opole 16-17.05.2019 – promocja symulacji medycznej oraz MCSM

11. Ogólne szkolenie  w standardzie BLS + AES z wykorzystaniem technik symulacji niskiej wierności dla studentów rozpoczynających naukę w PPUZ (promocja MCSM, współpraca z działem BHP): 30.09.2019 i 07.11.2019

12. Rozpoczęcie realizacji zajęć z pacjentem symulowanym/standaryzowanym dla kierunku pielęgniarstwo w ramach projektu: 25.11.2019

13. Wizyta promująca PPUZ i MCSM w Zespole Szkół Technicznych w Bieczu (wykład i pokaz): 28.11.2019

14. Udział w II Spotkaniu Informacyjnym (projekt CSM) na zaproszenie PWSZ w Nowym Sączu i wygłoszenie wykładu pt.: „Kształcenie metodą symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo na przestrzeni lat” oraz udział w panelu dyskusyjnym – Kierownik MCSM mgr Justyna Adamczuk: 18.12.2019.

15. Wizyta promująca PPUZ i MCSM w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku (wykład i pokaz): 20.02.2020

16. Kontynuacja wdrażania programu pacjenta standaryzowanego/symulowanego: 26.06.2020

17. Realizacja zajęć dodatkowych dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwo organizowanych wspólnie ze służbami ratowniczymi (Policja, PSP oraz WKU) – 21.07.2020.
 
18. Warsztaty w ramach wakacyjnych praktyk dla studentów kierunku pielęgniarstwo z zakresu ostrej niewydolności oddechowej u dzieci oraz krążenia u dorosłych – 04.08.2020.
 
19. Realizacja zajęć dodatkowych z zakresu ALS dla studentów I stopnia studiów (II i III rok) kierunku pielęgniarstwo – 11.08.2020.

20. Dwuetapowe zawody symulacyjne dla studentów I stopnia studiów kierunku pielęgniarstwo (III rok) – 15.12 oraz 18.12.2020.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej zostało oficjalnie otwarte 29. marca 2019 r. Na uroczystość przybyło wielu gości, wśród nich szef resortu szkolnictwa wyższego i nauki wicepremier, dr Jarosław Gowin.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim przemówieniem dr n. o zdr. Magdaleny Nieckuli. Zgromadzonych w auli gości, przywitał Rektor PPWSZ ks. płk (r) dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw., który podkreślił wielkie znaczenie powstania MCSM oraz podsumował miesiące przygotowań, jako „krok milowy w systemie kształcenia, wejście w XXI wiek”. W swoim przemówieniu JM Rektor podkreślił, jak ważne jest krzewienie wartości etycznych oraz szacunek wobec drugiego człowieka: „Godność człowieka tkwi przede wszystkim w jego duchowej naturze, ale i w ciele. Człowiek jest istotą wielowymiarową – i to zarówno ten, który wymaga pielęgnowania, jak i ten, który o niego dba, pochyla się nad nim – pielęgniarka czy pielęgniarz. Dlatego w kształceniu pielęgniarskim tak ważne są wartości. Wartości, na których zbudowana jest ta wyjątkowa profesja, misja służby, wręcz powołania. I te wartości są krzewione wśród kształconych na tym kierunku.” 

Następnie głos zabrał wicepremier, dr Jarosław Gowin, który pogratulował otwarcia MCSM oraz zapewnił o swoim wsparciu: „Równie ważny jak rozwój czołowych polskich uczelni, jest rozwój uczelni regionalnych, które są prawdziwą kuźnią lokalnych elit”. Kolejnym punktem uroczystości był wykład pt. „Kształcenie metodą symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo na przestrzeni lat” wygłoszony przez mgr Justynę Adamczuk, dotyczący postępu w nauczaniu pielęgniarek w ostatnim czasie: „(…)wchodzi nowoczesna, europejska symulacja medyczna, czyli uczenie się w bezpiecznych, zaaranżowanych dla studenta warunkach. Uczymy się przez doświadczenie i to jest najważniejsze”.

Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez Rektora PPWSZ ks. płk (r) dra hab. Stanisława Gulaka, prof. nadzw., Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wicepremiera dra Jarosława Gowina, Dyrektora INoZ dra hab. Dariusza Muchę, prof. nadzw. oraz Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego, mgr Marka Wierzbę. Po przecięciu wstęgi goście i studenci zostali zaproszeni do zwiedzania pomieszczeń MCSM.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PPWSZ składa się z 5 sal, wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny oraz trenażery, fantomy i symulatory wysokiej klasy. MCSM powstało dzięki realizacji projektu pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17.

Opracowanie: Kierownik Projektu MCSM mgr Justyna Adamczuk

Zdjęcia: Ewelina Stożek

O wydarzeniu pisali:

krakow.tvp.pl
zakopane.naszemiasto.pl
zakopane.info
nowytarg24.tv
24tp.pl
gazetakrakowska.pl
podhaleregion.pl
ntvk.com.pl

O wydarzeniu mówili:

radio eska
radio plus

Okres realizacji projektu „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”  od 2018-01-01 do 2021-04-31

Wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 578 229,83 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 2 578 229,83 zł 

Dofinansowanie pochodzi z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich 2 172 932,10 zł
 • ze środków dotacji celowej 405 297,73 zł

Cel ogólny projektu

Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu poprzez wdrożenie programu rozwojowego, w tym utworzenie centrum symulacji medycznej.

Główne rezultaty projektu

 1. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1 szt.
 2. Liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 miesięcy, zawarta z podmiotem leczniczym – 2 szt.
 3. Liczba publicznych szkół wyższych kształcących na kierunku pielęgniarstwo wykorzystujących MCSM w procesie praktycznego kształcenia studentów – 1 szt.
 4. Liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie w MCSM Uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo – 2 szt.
 5. Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo, która uzystkała wsparcie w ramach programu – 63 osoby
 6. Liczba osób (dotyczy kadry uczelni), które dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze symulacji medycznej – 22 osoby
 7. Liczba studentów, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje w obszarze symulacji medycznej – 63 osoby

Grupa docelowa (uczestnicy) projektu

 • Studenci kierunku pielęgniarstwo PPUZ
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu jako szkoła wyższa publiczna, kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje program rozwojowy uczelni oraz utworzy MCSM

Główne zadania projektu 

 • opracowanie programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo
 • utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (prace remontowe, wykończeniowe i zakup wyposażenia)
 • szkolenia/staże dla instruktorów, techników/informatyków, nauczycieli, kadry zarządzającej
 • opracowanie aplikacji komputerowych wspomagających nauczanie
 • opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych
 • opracowanie podręcznika symulacji, obejmującego zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych
 • opracowanie i wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów
 • zajęcia dodatkowe dla studentów
 • dodatkowe działania związane z praktycznym nauczaniem zawodu (warsztaty)
 • organizacja zawodów symulacyjnych
 • spotkania informacyjne (omówienie problemów i efektów badań dydaktycznych)