Ułatwienia dostępu

Pokonuj kryzysy – studiuj pracę socjalną

Praca socjalna

Lubisz pracę z innymi ludźmi? Chcesz wspierać w kryzysowych momentach osoby w każdym wieku? Twoim celem jest pomoc tym, którzy potrzebują wsparcia w walce z problemami, wykluczeniem społecznym czy patologiami? Studiuj na kierunku praca socjalna w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Wiele rodzin czy pojedynczych osób, również osób z niepełnosprawnościami czy starszych mierzy się z różnorodnymi problemami, kryzysami czy wykluczeniem społecznym. Wielu z nich potrzebuje wsparcia specjalisty, jakim jest pracownik socjalny, którego kwalifikacje, umiejętności diagnozowania, analizy i oceny zjawisk społecznych pozwalają na poprawę sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźli.

Podczas studiów licencjackich studenci zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek – środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych, zorientowaną na konkretną specjalność w zakresie pracy socjalnej. W toku kształcenia student uczy się realizować zadania pracownika socjalnego, zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Absolwent kierunku potrafi stawiać diagnozę dotyczącą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, umie zastosować metody, techniki i środki interwencji socjalnej, a także przeprowadzić ewaluację podejmowanych działań. Posiada ponadto umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi. 

Absolwent pracy socjalnej z powodzeniem odnajdzie prace w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, gminnych zespołach interdyscyplinarnych, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych.

Zobacz film – kierunek praca socjalna

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej