Ułatwienia dostępu

22 lata Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

19 maja 2023 r. nauczyciele akademiccy, pracownicy Uczelni, studenci, słuchacze Stowarzyszenia UTW oraz przyjaciele Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu celebrowali Święto Uczelni.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marka Nawarę, Marszałka Województwa Małopolskiego, który przyczynił się do powstania Podhalańskiej Uczelni.

Na wydarzeniu obecni byli prof. Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu, Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jan Hamerski, Senator RP, Anna Paluch, Posłanka RP, Grzegorz Watycha, Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz wielu znamienitych gości.

Najważniejszym punktem obchodów było posiedzenie Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Podczas uroczystości przemówienie wygłosiła dr Bianka Godlewska-Dzioboń – p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

P.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu życzeniami wytrwałości i powodzenia w realizowaniu powierzonych obowiązków powitała nowych członków Rady Uczelni: reprezentanta spoza wspólnoty Uczelni – ks. mgra Jana Gacka, kapelana Zarządu Głównego Związku Podhalan na terenie Archidiecezji Krakowskiej, dra hab. Grzegorza Niecia, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego oraz PPUZ w Nowym Targu, redaktora wojewódzkiego czasopisma regionalistycznego „Małopolska” powołanego z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi oraz mgr Danutę Kalatę, pracownika administracji, powołaną spośród wspólnoty akademickiej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Dr Bianka Godlewska-Dzioboń przedstawiła działania podejmowane na rzecz rozwoju Podhalańskiej Alma Mater: złożenie wniosków do MEiN o wyrażenie zgody na utworzenie kierunków: lekarskiego, psychologii oraz sportu i turystyki na terenach górskich. Wśród planów na najbliższą przyszłość wymieniła również rewitalizację Starego Szpitala, doposażenie pracowni kierunków medycznych oraz rozpoczęcie współpracy z AWF w Krakowie. Podkreśliła również rangę utworzonego Centrum Badań Regionalnych oraz współpracy z UP w Krakowie dla historycznego i kulturowego dziedzictwa regionu.

Słowa do społeczności akademickiej skierował również profesor Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu, który uczestniczył również we wręczaniu wyróżnień nauczycielom akademickim. Wicemarszałek zapewnił, że szanse na otwarcie kierunku lekarskiego są bardzo duże, a przyśpieszyć je może 2 mln zł. przekazane na ręce dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głos w imieniu Rady Uczelni zabrała mgr Anna Salamończyk-Mochel, p.o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, która przekazała słowa uznania oraz serdeczne życzenia dla całej społeczności akademickiej.

Mateusz Stopka-Gadeja, Przewodniczący Samorządu Studenckiego przemówił jako głos studenckiej braci, wymienił największe osiągnięcia w tym m.in. organizację XXXVIII Zjazdu Forum Akademii Nauk Stosowanych Parlamentu Studentów RP. Przewodniczący Samorządu podziękował drowi Marcinowi Surówce za pomoc i wsparcie, a także otwartość okazywaną Samorządowi Studenckiemu oraz wszystkim studentom.

Święto Uczelni to wyjątkowa okazja do spotkania całej społeczności akademickiej oraz wręczenia wyróżnień szczególnie zasłużonym osobom. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele akademiccy, studenci oraz pracownicy administracji. W tym ważnym dla Uczelni dniu nagrodzone zostały również osoby zaangażowane w projekt pn. „Wojna i pokój”, w wyniku którego studenci kierunku architektura przygotowali projekty architektoniczne „Przedszkola”, „Szkoły” i „Centrum Obywatelskiego z publicznymi magazynami dla wsi Makarov” w obwodzie kijowskim.

Celebrowanie Święta Uczelni uświetnił wykład okolicznościowy prof. dra hab. Mirosława Lenarta pt. „Idea uniwersytetu pomiędzy tradycją a współczesnością”. Profesor Mirosław Lenart jest kierownikiem Katedry Badań nad Europejskim Dziedzictwem Kulturowym na Uniwersytecie Opolskim, dyrektorem Archiwum Państwowego w Opolu oraz rektorem Accademia dei Rampanti w Padwie. Słuchacze poznali ewolucję idei uniwersytetu, stającego się na przestrzeni dziejów instytucją wspierającą rozwój struktur państwowych i społecznych, prelegent nawiązał także do potrzeby nieustannego podążania ku rozumieniu prawdy i wolności stanowiących fundamentalne wartości związane ze środowiskiem akademickim.

Anna Paluch, Posłanka RP w swojej wypowiedzi podkreśliła, że świat należy do ludzi pracowitych, nieustępliwych, zdeterminowanych i odważnych, a kierunek lekarski utworzony w PPUZ w Nowym Targu zapewni bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwu. „Bez odpowiedniej kadry, wykształconej i rzetelnej nie będzie to możliwe, dlatego życzę Uczelni właściwej pracy formacyjnej dla młodego pokolenia”. Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki złożył gratulacje z okazji 22. Święta Uczelni, a przede wszystkim zmiany nazwy uczelni na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Nowy kierunek – sport i turystyka to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, wypoczynek i rekreacja to niezbędny element życia, a Podhale to region najczęściej wybierany przez polskie rodziny. Nowy kierunek studiów to merytoryczna baza do wypracowania jak najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Jan Hamerski, Senator RP złożył serdeczne życzenia dla całej społeczności akademickiej, a na ręce p.o. Rektora przekazał adres okolicznościowy.

Święto Uczelni było okazją do retrospekcji, do okazania wdzięczności założycielom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Uczelni, a także sposobnością do podsumowań dotychczasowych osiągnięć oraz spojrzenia w przyszłość, by przedstawić plany, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje. Należy podkreślić, że dzisiejsze 22. Święto Uczelni było ostatnim świętem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, gdyż od 1 października br. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2023 r. nazwa Uczelni ulegnie zmianie na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Czy można świętować urodziny bez tortu? Można, ale to nie to samo, dlatego również na urodzinach Uczelni nie zabrakło tego słodkiego akcentu. Uroczystość  uświetniła tradycyjna góralska muzyka w wykonaniu Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale oraz występ zespołu Fragile Trio.

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego m. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Stanisław Mazur, prof UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. ANSB, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

dr Paweł Trefler, prof. PANS, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

dr Paweł Strózik, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

dr hab. Anna Szylar, prof. uczelni, Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

dr inż. Grzegorz Koc, Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

dr inż. Mateusz Kaczmarski, Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

dr Jan Kuriata, prof. PWSZ, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

dr Katarzyna Rusak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Jan Hamerski, Senator RP

Jagna Marczułajtis-Walczak, Posłanka RP

Mieczysław Uryga, Starosta Limanowski

Krzysztof Faber, Starosta Nowotarski

mgr Maria Dubaj, Dyrektor Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju

lek. Marek Haber, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Alina Marek, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu

ppłk SG Andrzej Karkoszka, Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem

wz. mjr Małgorzata Kalita, Komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem

Leszek Bajorek-Fiałkowski, Prezes Zarządu ZEW Niedzica SA

Elżbieta Łabuz, Prezes Stowarzyszenia UTW w Nowym Targu