Ułatwienia dostępu

Zarządzaj otoczeniem – studiuj gospodarkę przestrzenną

Zarządzaj otoczeniem – studiuj gospodarkę przestrzenną

Chcesz, aby zmiany zachodzące w otaczającej nas przestrzeni prowadziły do racjonalnego i harmonijnego wykorzystania i zagospodarowania terenu? Podejmij studia inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna w PPUZ w Nowym Targu, dzięki którym zdobędziesz szeroką wiedzę i niezbędne umiejętności.

Gospodarka przestrzenna zajmuje się poznawaniem i opisywaniem przestrzeni, rozsądnym z niej korzystaniem, zarządzaniem, a także jej urządzaniem. Celem kształcenia na tym interdyscyplinarnym  kierunku jest przygotowanie studentów do pełnienia obowiązków menadżera w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej. Program studiów dostosowano do międzynarodowych wzorców opublikowanych przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurence Agency for Higer Education i przepisów Prawa  RP. Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna opiera się na naukach inzynieryjno-technicznych, m.in. geodezji, kartografii, urbanistyce i architekturze; naukach społecznych i przyrodniczych m.in. geografii gospodarczej, ekologii. Studenci poszerzają również swoją wiedzę w zakresie prawa, ekonomii czy zarządzania.  

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe prowadzą specjaliści wywodzący się z Politechniki  Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego  i  Uniwersytetu Rolniczego, co gwarantuje nowatorskie podejście do tematu z równoczesnym poszanowaniem procesów społecznych i kulturowych Podtatrza. Znaczna liczba nauczycieli akademickich należy do krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych. Zajęcia odbywają się m.in. w pracowniach architektonicznych i komputerowych, a także w warunkach terenowych. Proces kształcenia wzbogacają praktyki zawodowe, które realizowane są w biurach nieruchomości i jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowani do pracy w:

  • administracji państwowej i samorządowej, w wydziałach: planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, architektury, gospodarki terenami,
  • prywatnych firmach projektowych,
  • firmach konsultingowych i doradczych,
  • agencjach nieruchomości,
  • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
  • biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku mogą kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Zobacz film – kierunek gospodarka przestrzenna

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej