Ułatwienia dostępu

O nowym kierunku w PPUZ w Nowym Targu prowadzonym wspólnie z AWF w Krakowie – wywiad z prof. dr. hab. Andrzejem Klimkiem, Rektorem AWF w Krakowie

PPUZ w Nowym Targu rozpoczęła współpracę z AWF w Krakowie
  • PPUZ w Nowym Targu i AWF w Krakowie podpisały porozumienie o prowadzeniu studiów wspólnych na kierunku sport i turystyka na terenach górskich. Jak narodziła się ta idea?

Formalne porozumienie o współpracy między obiema uczelniami podpisane zostało w miesiącu lutym b.r., jednak liczne spotkania i wymiany poglądów nt. tego przedsięwzięcia trwały już od kilku miesięcy. Niezwykła determinacja obecnej Pani Rektor PPUZ w Nowym Targu dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń wspieranej przez Panią Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki dr Małgorzatę Potocką-Mitan oraz nauczycieli akademickich mających wizję utworzenia wspólnego z krakowską AWF kierunku kształcenia, doprowadziła do utworzenia grupy roboczej złożonej z pracowników obu uczelni, która opracowała najpierw koncepcję, a następnie program i plan studiów wspólnych na kierunku sport i turystyka na terenach górskich. Inicjatywa powstała zatem w murach uczelni nowotarskiej a dopiero później przekazana została władzom AWF w Krakowie. Pomysł był bardzo interesujący, dlatego został zaaprobowany, co finalnie doprowadziło do podpisania stosownego porozumienia.

  • Dlaczego AWF w Krakowie podjęła współpracę właśnie z PPUZ w Nowym Targu?

Współpraca naszych uczelni, choć dotąd niesformalizowana, trwa nieprzerwanie od wielu lat. Nauczyciele akademiccy krakowskiej AWF od dawna współpracują z PPUZ w Nowym Targu prowadząc zajęcia dydaktyczne na dotychczas realizowanych tam dwóch kierunkach kształcenia: sport oraz turystyka i rekreacja. Można zatem powiedzieć, że nowy kierunek studiów nie będzie czymś całkowicie nowym, jednak niezwykle ciekawa wizja połączenia sportu i turystyki z efektywnym wykorzystaniem wyjątkowych warunków geograficznych Podhala, wydaje się być interesującą alternatywą dla kandydatów na studia w nowotarskiej Uczelni.

  • Czym wyróżnia się nowy kierunek? Co jest jego szczególnym atutem?

Nowy kierunek studiów będzie wykorzystywał atuty obu uczelni – prawie 100-letnią tradycję kształcenia w naukach o kulturze fizycznej krakowskiej AWF oraz położenie na górskich terenach Podhala PPUZ w Nowym Targu. Wydaje się, że rozwijanie sportu i turystyki na tych terenach, korzystnych ze względu na posiadane warunki naturalne, jest inicjatywą godną zainteresowania i wsparcia. Podhale jest bowiem regionem usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Tatr oraz innych pasm górskich, gdzie sport i turystyka posiadają niezwykle korzystne warunki do rozwoju. Wynika to nie tylko z położenia geograficznego, ale również z wzrastającej świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalizacji regionu dla zwiększenia atrakcyjności i jakości świadczonych usług sportowo-turystycznych.  Rozwijająca się w ostatnich latach infrastruktura sportowo-turystyczna, w postaci m.in. ścieżek rowerowych, stacji narciarskich czy szlaków górskich wymaga dobrze wykształconej kadry zarządzającej i świadczącej usługi w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej. Stąd inicjatywa utworzenia wspólnego kierunku kształcenia wydaje się niezwykle ciekawa, potrzebna i godna merytorycznego wsparcia.

  • Jak będzie przebiegało kształcenie na kierunku oraz realizacja współpracy pomiędzy uczelniami?

Kształcenie studentów na kierunku sport i turystyka na terenach górskich będzie realizowane w PPUZ w Nowym Targu, jednak część przedmiotów specjalistycznych prowadzić będą doświadczeni nauczyciele akademiccy z krakowskiej AWF, co, biorąc pod uwagę specyfikę tej Uczelni oraz wieloletnie doświadczenie jej pracowników w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, gwarantuje pełen profesjonalizm i wysoki poziom zajęć dydaktycznych objętych programem studiów.  Studenci, w miarę potrzeb zgłaszanych przez prowadzących zajęcia, będą mogli korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego krakowskiej Uczelni oraz zapoznać się z profesjonalną diagnostyką organizmu człowieka, co jest możliwe dzięki doskonale wyposażonym pracowniom Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie.

  • Jakie perspektywy zawodowe czekają na absolwentów nowej ścieżki edukacyjnej?

Studenci, po ukończeniu pierwszego roku studiów, od trzeciego semestru, będą mogli wybrać tzw. moduł specjalizacyjny, który ukierunkowany będzie albo w kierunku sportu, albo turystyki. Wybierając moduł sport na terenach górskich, studenci zostaną przygotowani m.in. do planowania i realizacji procesu treningowego w różnych dyscyplinach sportu, organizacji rywalizacji sportowej, programowania odnowy biologicznej oraz diety sportowca a także prowadzenia diagnostyki poziomu wydolności fizycznej. Z kolei wybór modułu turystyka na terenach górskich pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych, diagnozowania potrzeb społecznych w tym zakresie oraz zarządzania turystyką. Ponadto, studenci obu modułów specjalizacyjnych będą mieli możliwość uzyskania wielu dodatkowych kompetencji zawodowych, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy, m.in. uprawnień instruktorskich, sędziowskich, pilockich, animatorskich itp.