Ułatwienia dostępu

Weryfikacja w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

W związku z wejściem w życie przepisów prawa powszechnie obowiązującego tzw. „Ustawy Kamilkowej”, nałożony został obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach, które prowadzą działalność leczniczą, edukacyjną, opieką nad małoletnimi lub świadczeniem usług psychologicznych.

Nowe przepisy nakładają obowiązek dla Uczelni, która weryfikuje:

  1. w rejestrze z dostępem ograniczonym – Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz
  2. w rejestrze publicznym – Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze

wszystkich studentów, którzy mają zostać dopuszczeni, w ramach realizacji obowiązującego ich programu studiów do działalności m.in. związanej z leczeniem, edukacją, opieką nad małoletnimi lub świadczeniem usług psychologicznych (tj. osobami poniżej 18 roku życia). Obowiązek dotyczy również uczestniczenia w ćwiczeniach klinicznych, zajęciach praktycznych w podmiotach leczniczych lub oświatowych, studenckich praktyk zawodowych.

 

W związku z powyższym Student zobowiązany jest do wypełnia ,,Kwestionariusza osobowego w celu uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym” (pobierz).

Ponadto wszyscy studenci, którzy mają zostać dopuszczeni, w ramach realizacji obowiązującego ich programu studiów do działalności m.in. związanej z leczeniem, edukacją, opieką nad małoletnimi lub świadczeniem usług psychologicznych (tj. osobami poniżej 18 roku życia) zobowiązani są do niezwłocznego przedłożenia:

  1. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – obywatel RP i cudzoziemiec;
  2. oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – obywatel RP i cudzoziemiec,
  3. informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec oraz studenci, którzy zamieszkiwali w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa.
  4. w przypadku osób, które przebywały w państwie, gdzie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba, składa oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karne za złożenie fałszywego oświadczenia (pobierz).

 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego:

Zaświadczenie można uzyskać na trzy sposoby:

  1. Osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych (wykaz Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego). Wypełniony „Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie” wraz z dowodem wniesienia opłaty w kwocie 30 zł można złożyć osobiście lub ustanowić na piśmie pełnomocnika. W Nowym Targu Punkt znajduje się przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu ul. Sądowa 6. https://www.nowytarg.sr.gov.pl/godziny-urzedowania,m,mg,3,22

Informacje szczegółowe o sposobie wypełnienia formularza uzyskają Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/uzyskanie-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego-droga-tradycyjna;

  1. Listownie poprzez wysłanie podpisanego i opłaconego formularza zapytania o udzielenie informacji o osobie do: siedziby Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego na adres ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa lub Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. W tym celu należy pobrać formularz „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” oraz uiścić opłatę w kwocie 30 zł;
  2. Elektronicznie na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-webklikając zakładkę REJESTRACJA. Następnie należy wybrać Formularz rejestracyjny, który nas dotyczy: Formularz dla osób fizycznych oraz utworzyć konto dla osoby fizycznej na e-Platformie Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK, następnie po wypełnieniu potwierdzić zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z systemu e-KRK, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po dokonaniu powyższych czynności należy kliknąć w link aktywujący konto, który został wysłany na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji, link jest ważny przez 5 dni. Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system e-KRK pobiera się opłatę w wysokości: 20 zł. Informacje szczegółowe o sposobie wypełnienia formularza uzyskają Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/uzyskiwanie-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego-droga-elektroniczna3

Więcej informacji dotyczących sposobu pobrania zaświadczenia z KRK można znaleźć poniżej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego należy dostarczyć do Działu Nauczania – p. 227 przed rozpoczęciem ćwiczeń klinicznych, zajęć praktycznych w podmiotach leczniczych lub oświatowych, studenckich praktyk zawodowych, a w przypadkach, kiedy już się rozpoczęły – niezwłocznie.