Ułatwienia dostępu

prof. dr hab. Kazimierz Baran

Stanowisko

profesor

Wykształcenie

  • profesor nauk prawnych,
  • magister filologii angielskiej.

Doświadczenie zawodowe

  • W latach 1967-2015 zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim (wieloletni wykładowca historii prawa oraz prawniczego języka angielskiego – Legal English).
  • W latach 1987 i 1988 wykładowca w Institute of European Studies w Wiedniu, zaś w semestrach zimowych w latach akademickich 1991-92 oraz 1992-93 prowadził wykłady jako visiting professor w University of Stanford, California.
  • Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.
  • Zasiada w Radzie Naukowej Czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”.
  • Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz czterech monografii książkowych:
– High Treason in England until the End of Stuart Era, Warszawa–Kraków 1982; – Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów, Kraków 1994; – Z dziejów prawa karnego Anglii między Renesansem a Oświeceniem, Kraków 1996; – Dzieje przestępstw politycznych w Anglii. Między średniowieczem a współczesnością, Kraków 2000.