Ułatwienia dostępu

dr hab. Dariusz Mucha, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie

 • Od 2009 r. profesor nadzwyczajny.
 • W 2009 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w Uniwersytecie Technicznym w Koszycach.
 • W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy „Wysklepienie stóp i budowa somatyczna a zdolności motoryczne młodzieży w okresie pokwitania” w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 • W 1991 r. ukończył studia magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W 1987 r. ukończył studia magisterskie na kierunku rekreacja ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe
 • W latach 1996-2010 wykładowca na kierunku wychowanie fizyczne Politechniki Radomskiej.
 • W latach 2009-2012 wykładowca na kierunku zdrowie publiczne Radomskiej Szkoły Wyższej.
 • Od 2004 r. związany z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową, od 2009 r. profesor nadzwyczajny, w  2015 r. został Dyrektorem Instytutu Nauk o Zdrowiu.
 • Od 2009 r. wykładowca, a od 2011 roku profesor nadzwyczajny oraz Kierownik Zakładu Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Promotor około 300 prac licencjackich i magisterskich.
 • Promotor 5 rozpraw doktorskich.
 • Recenzent 15 rozprawach doktorskich.
 • Recenzent 18 monografii i książek.
 • Profesor honorowy polskich i zagranicznych uczelni.
Działalność naukowo-badawczą można podzielić na cztery kategorie:
 • Pierwsza dotyczy odnowy biologicznej ukierunkowanej na masaż, terapię manualną i nowoczesne formy regeneracji organizmu.
 • Drugi obszar dotyczy wad postawy i jej korekcji: stóp, kolan, miednicy oraz kręgosłupa w trzech płaszczyznach. Badania obejmowały zarówno dzieci jak i seniorów.
 • Trzeci obszar badań obejmuje szeroko rozumianą profilaktykę zdrowia i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym.
 • Czwarty obszar zainteresowań badawczych skoncentrowany jest wokół problematyki dotyczącej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną w formie rekreacyjno-zdrowotnej a szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Najważniejsze kierunki obserwacji i dociekań badawczych dotyczą m.in.:
– terapeutycznych mikrosystemów ludzkiego ciała, – profilaktyki zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych, – terapii manualnej, – wyzwań ekstremalnych w sporcie i granic wytrzymałości człowieka, – podłoża biologiczne oraz kształtowanie i ocena ruchów człowieka, – drenażu limfatycznego w terapii obrzękowej, kosmetyce i odnowie biologicznej, – aktywność ruchowej w okresie starzenia jako elementu profilaktyki zdrowotnej, – zdrowia w ujęciu holistycznym, – doboru zabiegów odnowy biologicznej po wysiłku fizycznym i ich wpływu na organizm, – wad postawy ciała i ich korekcji u dzieci i młodzieży, – teoretycznych i praktycznych podstaw pomiaru sprawności motorycznej, – czynników determinujących efektywność szkolenia sportowego w sportach walki, – stylu życia, szczególnie w zakresie poziomu i form realizowanej aktywności fizycznej, – poznania uwarunkowań sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health-related   fitness), – zwiększenia efektywności, podniesienia jakości oraz wdrażania nowych form odnowy biologicznej, – zależności pomiędzy aktywnością fizyczną w formie rekreacyjno-zdrowotnej i szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Nagrody
Srebrny Krzyż Zasługi – 15.09.2011 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej – 29.08.2011 r. Złota Honorowa Odznaka WOPR – 27.11.2012 r.  
Dorobek naukowy obejmuje 200 publikacji, w tym: Skrypty:
 1. Kasperczyk T., Kilar J., Magiera L., Mucha D., Walaszek R. 1993. Masaż klasyczny. Kraków.
Książki:
 1. Mucha D. 1997. Terapeutyczne mikrosystemy ludzkiego ciała. TERENIA, Kraków. ISBN 83-907095-0-3.
 2. Kasperczyk T., Magiera L., Mucha D., Walaszek R. 1999. Masaż z elementami rehabilitacji. REHMED, Kraków. ISBN 83-910434-0-1.
 3. Mucha D., Zięba H.2007.[red.]Profilaktyka zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych.PPWSZ Nowy Targ. ISBN 978-83-60621-04-2.
 4. Mucha D., Zięba H.[red.] 2009. Przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób cywilizacyjnych. PPWSZ Nowy Targ. ISBN 978-83-60621-11-1.
 5. Kasperczyk T., Mucha D. 2012. Podstawy terapii manualnej. Wyd. ,,Jet”, Kraków. ISBN 978-83-925935-8-4.
 6. Krzystyniak L.K., Mucha D., Zięba H., Marszałek A. 2014. Wyzwania ekstremalne.
 7. Granice wytrzymałości człowieka. MEDYK. Sp. z o.o. Warszawa. ISBN 978-83-64045-16-5.
Monografie:
 1. Nowak S., Mucha D.2007.Klasyfikacja, rozwój i ocena ruchów człowieka. Część I – D.
 2. Mucha ,,Podłoże biologiczne oraz kształtowanie i ocena ruchów człowieka. Politechnika Radomska. Monografia, Radom. ISSN 1642-5278.
 3. Mucha D. 2010. Drenaż limfatyczny w terapii obrzękowej, kosmetyce i odnowie biologicznej. Politechnika Radomska. Monografia Nr 153/2010, Radom. ISSN 1642-5278.
 4. Mucha D., Zięba H.[red.] 2011. Zdrowie i jego uwarunkowania. PPWSZ Nowy Targ. ISBN 978-83-60621-19-6.
 5. Mucha D., Zięba H.[red.] 2013. Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Red.
 6. Mucha., H.R. Zięba. PPWSZ Nowy Targ. ISBN 978-83-60621-23-3.
 7. Mucha D., Mikuľáková W. [red.]. 2014. Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej. PPWSZ, Nowy Targ. ISBN 978-83-60621-24-0.
 8. Kasperczyk T., Mucha D. [red.]. 2014. Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym . KWSPZ w Krakowie. ISBN 978-83-936636-2-0.
 9. Mucha D. [red.] 2016. Zdrowie w ujęciu holistycznym. PPWSZ Nowy Targ. ISBN 978-83-60621-33-2.
 10. Kasperczyk T., Mucha D. [red.].2016. Zarys kinezjologii. JET, Kraków. ISBN 978-83- 925935-5-3.
 11. Mikulakova W., Mucha D. 2020. Fyzioterapia vybranych neurologickych ochoreni: publikacia urcena studentom fyzioterapie. Presov : Vydavatelstvo Presovskej univerzity.
 12. Mucha D. [red.]. 2021. Zdrowie w ontogenezie. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.
Monografie – redaktor naukowy:
 1. Nowak S., Malinkiewicz M. 2009. Narciarstwo zjazdowe. Politechnika Radomska. ISSN 1642-5278. Red. Naukowy – D. Mucha.