Ułatwienia dostępu

dr hab. Anna Mlekodaj, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie

 • habilitacja na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki pt. Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, 2016;
 • doktorat na podstawie dysertacji pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej, 2004;
 • absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, językoznawczym, kulturowym, medioznawczym, a także edukacją w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu.

Doświadczenie

Uczestnik międzynarodowych kongresów naukowych:
 • 2015 – Utah Valley University, Women in the Mountain, USA;
 • 2016 – Kraków, 1st China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on the Safeguarding of Intangible Heritage;
 • 2017 – Czeski Cieszyn, Towards Understanding and Tolerance. How to Teach Native and Regional History on the Borderlands? Kongres Polaków w Republice Czeskiej;
 • 2018 – Wilno, IXth Congress Of The International Society For Dialectology And Geolinguistics.
Autorka monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, a także ponad 60 artykułów naukowych w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach ich funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury. Współzałożycielka Akademii Dziedzictwa dla młodzieży polonijnej w USA (Summit Illinois, 2019), a także twórczyni programu, opiekun merytoryczny i wykładowca tejże Akademii. Zawodowo związana z PPUZ od początku istnienia Uczelni. Prowadzi m.in. kurs literatury i kultury regionu Podtatrza. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza, wdrożonego do realizacji w roku ak. 2008/2009. W latach 2008-2012 prorektor do spraw nauki i współpracy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Osiągnięcia

 • Opracowała program studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza (2008).
 • Opracowała merytoryczną podstawę do edukacji regionalnej na Podtatrzu, a także wypisy gwarowe dla szkół [z zakresu poezji antologię poezji Podtatrza pt. „Góralskie serce w zielonym, listku pieśni” (2006), w zakresie epiki: ”Góralską czytankę” (2014), „Spiską czytankę” (2016), „Zagórzańską czytankę” (2017), obecnie pracuje nad „Pienińską czytanką”].
 • Jest autorką ogólnopolskiej podstawy programowej dla projektowanego przedmiotu szkolnego o nazwie „Nasze dziedzictwo”:
 • Prowadzi opiekę merytoryczną nad wdrażaniem edukacji regionalnej w podhalańskich szkołach.
 • Opracowała regulamin kuratoryjnego konkursu czytelniczo-plastycznego „Góralskie cytanie”, który rozrasta się w miarę opracowywania kolejnych czytanek, oraz konkursu recytatorskiego „Znad Wisły i spod Tatr”, który od trzech lat odbywa się w Chicago.
 • Prowadzi cykliczne warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy z tekstem gwarowym w szkole (stała współpraca z gminą Czarny Dunajec, a także Bukowina Tatrzańska).
 • Włącza się w życie regionu, prowadząc warsztaty z zakresu gwary i literatury Podtatrza dla instruktorów zespołów, animatorów kultury regionalnej oraz nauczycieli.
 • Współpracuje z organizacjami polonijnymi w USA (ZPPA oraz Fundacją Kultury Tatrzańskiej) w zakresie edukacji regionalnej dzieci podhalańskich emigrantów.
 • Współpracuje z Fundacją Kultury Tatrzańskiej w Chicago w zakresie organizacji kursów e-learningu z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza.
 • Prowadzi działalność wydawniczą w zakresie gwarowych tekstów Podtatrza.
 • Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich Konkursów poezji religijnej. m.in. im. ks. prof. J. Tischnera w Ludźmierzu (od 2007 r. do końca trwania konkursu) oraz ogólnopolskiego Konkursu jednego wiersza im. J. Tawłowicza w Zakopanem, organizowanym przez „Tygodnik Podhalański” (od 2012 r.) – przewodnicząca komisji w kategorii gwarowej.
 • Od 2020 r. prowadzi autorskie audycje w cyklu „Wierchy” emitowanym przez zakopiańskie Radio Alex.

Uczestnictwo w pracach komitetów merytorycznych konferencji naukowych, m.in.:

 1. Źródła kultury regionu Małopolski – Podtatrze, 2013, PPWSZ, Nowy Targ – członek komitetu organizacyjnego;
 2. Władysław Orkan czytany dzisiaj, 2002, PPWSZ, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, członek komitetu organizacyjnego;
 3. Mówiona, szeptana, śpiewana – o literaturze bez liter w setną rocznicę urodzin Sabały, 2009, PPWSZ, Zakopane, przewodnicząca komitetu organizacyjnego;
 4. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze, 2006, PPWSZ, UJ, Kraków – Bukowina Tatrzańska, członek komitetu organizacyjnego.
 5. Maryja w wierze Kościoła i życiu narodu, 2012, PPWSZ, UPJPII, Ludźmierz-Nowy Targ – członek komitetu organizacyjnego;
 6. Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego, 2004, PPWSZ, UJ, Kraków- Nowy Targ – Bukowina Tatrzańska, członek komitetu organizacyjnego;
 7.  Augustyn Suski – Naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej, poeta, patriota, ludowiec, 2008, PPWSZ, Szaflary, członek komitetu organizacyjnego;
 8.  „Kurs na słońce – tak trzymać” Sesja naukowa w 70. Rocznicę śmierci gen. Mariusza Zaruskiego, 2011, PPWSZ, członek komitetu organizacyjnego.

Uczestnictwo w projektach badawczych, m.in.:

 1. Projekt pt. „Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny) realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 – członek komitetu organizacyjnego, wykonawca;
 2. Projekt pt. „Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze” realizowany w ramach działania 2.3. Programu IW INTERREG III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006 – członek komitetu organizacyjnego, wykonawca;
 3. Projekt pt. „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-gospodarczy. Temat 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – wykonawca;
 4. The International Storytelling Workshop (USA, Polska, Francja, Włochy, Kenia) Łeba 2011 – wykonawca;
 5. Podhalańska Biblioteka Cyfrowa, 2017 – kierownik merytoryczny projektu.

Ważniejsze publikacje (wybór):

A) Przed uzyskaniem stopnia doktora
 1. Mlekodaj A., 2003, Językowy obraz rodziny w opowiadaniach Władysława Orkana, [w:] M. Madejowa, A. Mlekodaj, W. Kudyba, Orkan czytany dzisiaj, PPWSZ, Nowy Targ, s. 50-65.
 2. Mlekodaj A., 2004, Gatunkowe wyznaczniki gawędy podhalańskiej, [w:] A. Mlekodaj (red.) Edukacja regionalna na Podtatrzu. Ścieżki i manowce, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PPWSZ), Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, Nowy Targ.
 3. Mlekodaj A., 2004, Gwara podhalańska jako tworzywo poezji, Międzynarodowa konferencja naukowa „Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny), PPWSZ, Nowy Targ-Kraków-Bukowina Tatrzańska.
B) Po uzyskaniu stopnia doktora
 1. Mlekodaj, 2005, Gwara podhalańska jako język poezji, [w:] M. Madejowa, A. Mlekodaj, K. Sikora (red.) Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego(Podhale, Spisz, Orawa, Gorce). Literatura i język, PPWSZ, Nowy Targ, s. 251-258.
 2. Mlekodaj A., 2006, Motyw zbójnika w poezji Podhala po 1945 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim”, PPWSZ Nowy Targ.
 3. Mlekodaj A., 2007, Fizyczne i mentalne podróże górali (na podstawie „Opowiadań z Podhala” Wojciecha Brzegi), Podróże i literatura 1864-1914, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 4. Mlekodaj A., 2007, Śpiew w mowie ojców. O gwarowej poezji Augustyna Suskiego, Augustyn Suski – naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej, poeta, patriota, ludowiec, PPWSZ, Nowy Targ.
 5. Mlekodaj A., 2007, Motyw zbójnika w regionalnej poezji Podhala po 1945 roku, [w:] M. Madejowa, A. Mlekodaj. M. Rak (red.), Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze, PPWSZ, Nowy Targ, s.131-138. (tłumaczenie słowackie: Motiv zbojnika v poezji regionu Podhalia po roku 1945, [w:] Mýty a skutočnosť zbojníctva na poľskoslovenskom pohraničí v dejinách, literatúre a kultúre, Nowy Targ 2007, s. 131-138).
 6. Mlekodaj A., 2007, Swoi i obcy w tekstach pamiętników górali podhalańskich, Spotkanie siedmiu kultur „Od Ladislava Mednyánszkého do Jana Kantego Pawluśkiewicza”. Pogranicze Polsko-Słowackie, „Rocznik Euroregionu Tatry”, wyd. specjalne, Nowy Targ, s. 184-192 (tłumaczenie słowackie Svoji a cudzí v textoch pamätníkov podhalianskych Goralov Nowy Targ 2007, s 184-192).
 7. Mlekodaj A., 2008, Śpiew w mowie ojców. O poezji gwarowej Augustyna Suskiego, [w:] A. Mlekodaj (red.), Augustyn Suski – Naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej, poeta, patriota, ludowiec, PPWSZ, Nowy Targ, s. 38-44.
 8. Mlekodaj A., 2008, Niezwykły epizod w życiu Zofii Solarzowej (Zofia Solarzowa wśród górali), „Polski Uniwersytet Ludowy” 1/76, s. 103-109.
 9. Mlekodaj A., 2008, Fizyczne i mentalne podróże górali w „Opowiadaniach z Podhala” Wojciecha Brzegi, [w:] Podróż i literatura 1864-1914, red. E. Ignatowicz, Wydział Polonistyki UW, Warszawa, s. 417-424.
 10. Mlekodaj A., 2011, O języku, stylu i gatunku „Listów ze wsi” Władysława Orkana, [w:] B. Faron (red.), Wokół Władysława Orkana, red. Bolesław Faron, Kraków, Wydawnictwo „ABATON” Kraków, s. 185-195.
 11. Mlekodaj A., 2010, Dyskurs dziennikarski w wymiarze lokalnym na przykładzie „Tygodnika Podhalańskiego”, [w:] Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 206-215.
 12. Mlekodaj A., 2011, Gawęda, felieton, opowiadanie? – dylematy genologiczne na pograniczu dyskursów (na przykładzie gwarowej felietonistyki Wandy Czubernatowej), [w:] Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Wydawnictwo „POLTEXT”, Warszawa, s.85-96.
 13. Mlekodaj A., 2011, Odrodzenie czy moda? O kulturze góralskiej kiedyś i dziś, [w:] Przekaz tradycji ludowych we współczesnej kulturze, red. Bożena Lewandowska, MFFZG, Zakopane.
 14. Mlekodaj A., 2013, Analiza gatunków i rejestrów dyskursu dziennikarskiego na przykładzie regionalnego portalu informacyjnego www.Podhale24.pl , [w:] Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.), Problemy konwergencji mediów, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wydawnictwo VERBUM, Sosnowiec – Praga, s.111-118.
 15. Mlekodaj A., 2013, Obraz Matki Bożej Ludźmierskiej w poezji Podhala, [w:] P. Dobrzyński, A. Mlekodaj (red.) Maryja w wierze Kościoła i życiu narodu, Wydawnictwo „Zachylina”, Rabka Zdrój, s. 127-136.
 16. Mlekodaj A., 2014, O literackim wariancie gwary podhalańskiej, [w:] M. Rak, K. Sikora, Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, „Biblioteka LingVariów” t. 17, Księgarnia Akademicka, Kraków, s.181-189.
 17. Mlekodaj A., 2014, Góralski humor ks. profesora Józefa Tischnera, [w:] E. Dunaj, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska (red.), Humor w kulturze i edukacji, Wydawnictwo UMCS , Lublin, s.73-80.
 18. Mlekodaj A., 2014, O góralskim humorze, „Zeszyty Wiejskie”, z. XIX, s. 249-262.
 19. Mlekodaj A., 2015, A Local Food Product and the Ethno-Future: The Online Case of Polish Mountaineers’ Regional Cheese «Oscypek», [w:] V. Krawczyk-Wasilewska, V. P. Lysaght, Food and the Internet, wyd. Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 133-139.
 20. A. Mlekodaj, 2015, O rozwoju i funkcji prasy regionalnej w XX wieku – na przykładzie Podhala, [w:] M. Kaczmarek, M. Boczkowska (red.), Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec, s. 91-103.
 21. Mlekodaj A., 2015, Kwietno pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, Wydawnictwo „Zachylina”, Rabka Zdrój.
C) Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (wybór):
 1. Mlekodaj A., 2016, Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala), „Gwary Dziś”, vol. 8, 2016, s. 17–22.
 2. Mlekodaj A., 2016, O pewnym aspekcie pogranicza i jego konsekwencjach, [w:] B. Lewandowska (red.), Kulturowe wymiary pogranicza, MFFZG, Zakopane.
 3. Mlekodaj A., 2017, Edukacja regionalna szkołą pozytywnych emocji, Annales UMCS” sekcja Educatio Nova, Lublin, s. 91-111.
 4. Mlekodaj A., 2017, Społeczno-kulturowe funkcje narracji gwarowych na przykładzie starych i nowych godek z Podhala, Poznań, s. 251-262.
 5.  Mlekodaj A., 2017, Wymiary lokalności w gwarowej literaturze Podhala na przykładzie opowiadań Józefa Pitonia ze zbioru pt. „Drzewiej i dziś”, w: Obrazy lokalności w literaturze i sztuce (pod redakcją) Joanny Pietrzak-Thebault, Warszawa.
 6.  Mlekodaj A., 2017, Harnaś, ze hej! Marketingowe użycie dziedzictwa (na przykładzie Podhala), [w:] M. Kaczmarczyk (red.), Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji, Sosnowiec 2017, s. 71-80.
 7. Mlekodaj A., 2018, O potrzebie powrotu regionalizmu do szkół, „Twórczość Ludowa” XXXIII (85) 2018, nr 3-4, s. 18-22.
 8. Mlekodaj A., 2019, Vernacular literature as a widening field of study in contemporary dialectology (on the example of Podhale region in Poland), “Acta Linguistica Lithuanica” LXXX, s. 11-22.
 9.  Mlekodaj A., 2020, Juliusz Zborowski na szkle malowany, “Rocznik Podhalański” t. XIV (2019), s. 20-38.
 10.  Mlekodaj A., 2020, Dialog nie zawsze serdeczny (z historii realcji gwara – szkoła), [w;] Język w regionie, region w języku 3, red. B. Osowski i in., Poznań, s.247-272.
 11. Mlekodaj A. Łukuś E. (red.), 2020, Monografia Niedzica 1320-2020, Niedzica.
 12.  Mlekodaj A., 2020, Edukacja regionalna na pograniczu polsko-słowackim, [w:] Historia ojczysta I regionalizm, red. K. Nowak, J. Szymeczek, Cieszyn-Czeski Cieszyn, s. 213-222.

Udział w krajowych konferencjach naukowych (wybór):

A) Przed uzyskaniem stopnia doktora
 1. Mlekodaj A., 2002, Językowy obraz rodziny w opowiadaniach Władysława Orkana, konferencja naukowa Orkan czytany dzisiaj, Akademia Pedagogiczna Kraków, PPWSZ, Nowy Targ – Koninki.
B) Po uzyskaniu stopnia doktora
 1.  Mlekodaj A., 2004, Gwara podhalańska jako tworzywo poezji, Międzynarodowa konferencja naukowa „Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny), PPWSZ, Nowy Targ-Kraków-Bukowina Tatrzańska.
 2. Mlekodaj A., 2006, Motyw zbójnika w poezji Podhala po 1945 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim”, PPWSZ Nowy Targ.
 3. Mlekodaj A., 2007, Między Gombrowiczem a Wańkowiczem – o narracji i stylu „Cesarza” R. Kapuścińskiego, Ryszard Kapuściński (1932-2007) – portret dziennikarza i myśliciela, Uniwersytet Jagielleoński, Kraków.
 4. Mlekodaj A., 2007, Fizyczne i mentalne podróże górali (na podstawie „Opowiadań z Podhala” Wojciecha Brzegi), Podróże i literatura 1864-1914, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 5. Mlekodaj A., 2008, Badania terenowe we współczesnej folklorystyce , Nowy Targ, Polskie Towarzystwo Historyczne oddz. w Nowym Targu.
 6. Mlekodaj A., 2008, Feleton w tradycyjnym ujęciu oraz w e-modyfikacjach, Internetowe gatunki dziennikarskie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 7. Mlekodaj A., 2009, Dyskurs dziennikarski w wymiarze lokalnym na przykładzie „Tygodnika Podhalańskiego”, XX lat wolnych mediów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 8. Mlekodaj A., 2010, O języku, stylu i gatunku „Listów ze wsi” Władysława Orkana, Wokół Władysława Orkana: aspekty literackie, lkulturowe i medialne, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Wydwanctwo Edukacyjne w Krakowie, Koninki.
 9. Mlekodaj A., 2010, Gawęda, felieton, opowiadanie? – dylematy genologiczne na pograniczu dyskursów (na przykładzie gwarowej felietonistyki Wandy Czubernatowej), Mistrzowie literatury i dziennikarstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 10. Mlekodaj A., 2012, Matka Boska Ludźmierska w poezji Podhala, Maryja w wierze Kościoła i życiu narodu, PPWSZ, UPJPII, Ludźmierz-Nowy Targ.
 11. Mlekodaj A., 2012, Góralski humor ks. prof. Tischnera, Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze, UMCS, Lublin.
 12. Mlekodaj A., 2013, Gawarom sie nie ino godo. O literackim potencjale gwary podhalńskiej, Gwara i tekst, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 13. Mlekodaj A., 2013, Analiza gatunków i rejestrów dyskursu dziennikarskiego na przykładzie regionalnego portalu informacyjnego www.Podhale24, Problemy konwergencja mediów, Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Humanistyczn w Sosnowcu, Kraków.
 14. Mlekodaj A., 2014, Internetowa reprezentacja kultury podhalańskiej, Kultura w mediach, media w kulturze, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 15. Mlekodaj A., 2015, Władysława Orkana sąd nad góralami, Władysław Orkan piewca Gorców i Podhala, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków.
 16. Mlekodaj A., 2015, Na co Tetmajerowi gwara?, Sympozjum naukowe w 150 rocznicę urodzin Kazimierza Tetmajera, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, ZG Związku Podhalan, Ludźmierz.
C) Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
 1. Mlekodaj A., 2016, Kulturowe funkcje narracji gwarowych na przykładzie dawnych i współczesnych godek z Podhala Międzynarodowa konferencja naukowa „Język w regionie, region w języku”, UAM Poznań;
 2. Mlekodaj A., 2016, Edukacja regionalna szkołą pozytywnych emocji, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, Afekt, uczucie, emocje w świecie nadmiaru informacji i niedostatku znaczenia. W świetle nauk humanistycznych, medycznych i innych, UMCS, UM Lublin, Politechnika Lubelska, panel humanistyczny;
 3. Mlekodaj A., 2016, Edukacja regionalna na Podtatrzu drogą kształtowania świadomego dziedzica tradycji II Kongres Kultury Regionów, „Współśnić dziedzictwo”, Nowy Sącz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ;
 4. Mlekodaj A., 2016, Tekst gwarowy w szkole, Konferencja Naukowa „Dialog Pokoleń”, UW, Augustów;
 5. Mlekodaj A., 2017, Jan Fudala – poeta Gorców i Morza Czarnego. Ogólnopolska konferencja naukowa „Rabka Literacka, literaci w Rabce”, UP Kraków, „Kulturowy Gościniec” Rabka-Zdrój;
 6. Mlekodaj A., 2017, Miejsce i rola tekstu gwarowego we współczesnej szkole, XI Ogólnopolska Konferencja „Język. Religia. Tożsamość”, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Głogów;
 7. Mlekodaj A., 2017, Więzy języka – gwara wśród emigrantów z Podhala w USA, III Kongres Kultury Regionów, Noworodak, czyli transmisyjna płodność dziedzictwa, Nowy Sącz, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ;
 8. Mlekodaj A.,2018, O nowej koncepcji edukacji regionalnej w szkołach, XII Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język. Religia. Tożsamość, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Głogów;
 9. Mlekodaj A., 2018, Wpływ twórczości Kazimierza Tetmajera na wizję góralszczyzny ks. prof. Józefa Tischnera, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wolność wartości – wartość wolności. Aksjologia współczesności, PPWSZ Nowy Targ.
 10. Mlekodaj A., 2018, Dziedzictwo dla edukacji, edukacja dla dziedzictwa – miejsce i rola współczesnej szkoły w zachowaniu dziedzictwa kulturowego w regionie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości, dedykowana Profesorowi Janowi Adamowskiemu w roku jubileuszu, UMCS Lublin;
 11. Mlekodaj A., 2018, Miejsce i rola gwary w edukacyjnym projekcie „Odkrywamy nasze dziedzictwo” Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język w regionie – region w języku III, UAM, Poznań;
 12. Mlekodaj A., 2019, Gwara – dziedzictwo utracone, ale wciąż dostępne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, UJK Kielce
 13. Mlekodaj A., 2019, Pieśni żałobne w tradycyjnej obrzędowości pogrzebowej na polskim Podtatrzu Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym, UPJPII, Komisja Języka Religijnego PAN, Wambierzyce.
 14. Mlekodaj A., 2020, Idee regionalizmu Władysława Orkana odczytywane we współczesnym świecie – sympozjum naukowe Ze współczesnych problemów regionalizmu na terenie dawnej Galicji Zachodniej, zorganizowane przez Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ i katedrę filologii polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franka.
 15. Współpraca z Komisją Dialektologiczną PAN – referaty (2019, 2020)

Opracowania merytoryczne i edytorskie literackich tekstów gwarowych Podhala

 1. Józef Pitorak, Józef Koszarek, Franciszek Sztokfisz, Bukowiańskie nuty, Bukowina Tatrzańska 2005.
 2. Franciszek Łojas-Kośla, Umiłowanie, Poronin 2005.
 3. Andrzej Rusnak, Poezja. Zaśpiywoj bućku w dolinie, Bukowina Tatrzańska 2008.
 4. Maria Stoch, W cieniu Giewontu, Poronin 2008.
 5. Józef Bafia, Nie domy sie, Nowy Targ 2009.
 6. Wanda Szado-Kudasikowa, Szuflada pełna wierszy, Nowy Targ 2009.
 7. Józef Pitoń, Drzewiej i dziś, Rabka Zdrój 2010.
 8. Ludwina Jarząbek, Ukwalowania o zyciu i świecie, Rabka Zdrój 2011.
 9. Franciszek Sikoń, Coby nie zabocyć, Rabka Zdrój 2011.
 10.  Zbigniew Długosz, Ze serca scyrego, Rabka Zdrój 2012.
 11. Zofia Mieszczak, Miyłości ty moja, Rabka Zdrój 2012.
 12. Stanisława Szewczyk, Wierse i zabawy lo dzieci, Rabka Zdrój 2012.
 13. Józef Pitoń, W niebie i na ziymi, Rabka Zdrój 2013.
 14. Jan Bobak, Paweł Kluś. Mój olcański dziadek, Rabka Zdrój 2014.
 15. Roman Dzioboń, Ty ino idź, Rabka Zdrój 2014.
 16. Ludwina Jarząbek, Worce zbacować…, wyd. „Zachylina”, Rabka Zdrój 2015.
 17. Stanisław Nędza-Kubiniec, Powrót, Rabka Zdrój 2016.
 18. Renata Lipkowska, Cary, Rabka-Zdrój, 2017.
 19. Barbara Balicka, Jest tako droga w polu, Rabka Zdrój 2017.
 20. Stanisław Żółtek, Jo haw w Hamaryce, Rabka-Zdrój 2018.
 21. Wanda Szado-Kudasikowa, Moje Suche, Rabka-Zdrój 2020.

Opracowanie antologii poezji Podtatrza

 • Mlekodaj A, 2006, Góralskie serce w zielonym listku pieśni. Antologia poezji Podtatrza, owy Targ – Ludźmierz;
 • Mlekodaj A., 2013, Na pokrzepe tobie. Antologia, Rabka-Zdrój 2013.