Ułatwienia dostępu

Regulamin korzystania ze zbiorów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NOWYM TARGU

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Biblioteka Akademicka ANS w Nowym Targu zwana dalej „Biblioteką” jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, naukowo-technicznych
i usługowych.

 

§2

1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:

  • pracownicy naukowi i studenci PPUZ w Nowym Targu,
  • pozostali pracownicy PPUZ w Nowym Targu

2. Prawo korzystania z Czytelni mają również inne osoby poza wymienionymi w ust. 1, na warunkach ustalonych w niniejszym regulaminie.

 

§3

Zbiory Biblioteki udostępnia się:

  • na miejscu – w czytelni Biblioteki,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni Biblioteki.

 

§4

1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą aktywowania konta bibliotecznego na podstawie:

1) legitymacji studenckiej – w odniesieniu do studentów PPUZ,

2) pozostałe osoby na podstawie dokumentu poświadczającego zatrudnienie

2. Konto biblioteczne jest ważne w bieżącym roku akademickim.

 

§5

Osoby korzystające z Biblioteki zobowiązane są informować o zmianie nazwiska, adresu lub miejsca pracy. Korespondencję przesłaną na nazwisko lub adres przez nich wskazany uznaje się za skutecznie doręczoną.

 

§6

Korzystający ze zbiorów Biblioteki Akademickiej PPUZ w Nowym Targu ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im zbiorów. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać natychmiast po otrzymaniu dzieła. Za wszelkie uszkodzenia nieujawnione w chwili odbioru zbiorów bibliotecznych, a stwierdzone przy ich zwrocie, korzystający z nich odpowiada materialnie.

 

§7

Korzystający z Biblioteki odpowiadają materialnie w przypadku zagubienia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

Rozdział II
Wypożyczanie na zewnątrz

 

§8

1. Do korzystania z wypożyczalni uprawnia aktywne konto biblioteczne.

2. Prawo wypożyczania do domu mają pracownicy naukowi, studenci i pozostali pracownicy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

3. Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie na miejscu w czytelni.

 

§9

1. Książki do wypożyczenia zamawia się w sposób elektroniczny, za pośrednictwem katalogu on-line w systemie bibliotecznym PATRON.

2. Ostanie zamówienie z odbiorem w dniu bieżącym należy składać na godzinę przed zamknięciem Biblioteki.

§10

1. Ilość wypożyczonych książek nie może przekraczać 5 woluminów.

2. Prawo do wypożyczenia większej liczby woluminów posiadają pracownicy naukowi oraz studenci piszący prace dyplomowe.

 

§11

1. Książki wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni. Wyjątek stanowi księgozbiór Kolekcji Regionalnej. Dublety książek wchodzące w skład tej kolekcji wypożycza się na okres 7 dni z możliwością prolongaty.

2. Pracownicy naukowi mogą wypożyczać dzieła na okres do 6 miesięcy.

3. Istnieje możliwość uzyskania dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu książek, jeśli nie ma na nie innych zamówień. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana najpóźniej w dniu upływu terminu wypożyczenia.

4. Kolejne wypożyczenia są dokonywane po uregulowaniu wszystkich zaległości na koncie bibliotecznym.

 

§12

1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki formę rekompensaty szkody określa Dyrektor Biblioteki.

2. Przewiduje się:

– odkupienie identycznego dzieła,

– odkupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę,

– przyjęcie książki (książek) zaproponowanych przez czytelnika – po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,

– pokrycie w razie potrzeby kosztów oprawy książki,

– wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej przez Dyrektora Biblioteki, odpowiadającego aktualnej wartości rynkowej książki lub adekwatnego
do stopnia jej uszkodzenia

3. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

4. Ekwiwalent pieniężny przyjmowany jest tylko w przypadku, gdy wyegzekwowanie innych form naprawienia szkody jest niemożliwe.

 

§13

Studenci korzystający ze zbiorów Biblioteki na potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki uzyskują pieczęć na karcie obiegowej Uczelni.

 

§14

1. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:

– książek z księgozbiorów podręcznych oraz czytelni

– encyklopedii, słowników, bibliografii, przewodników i innych dzieł typu: informatorów

– czasopism

– książek XIX wiecznych

– książek XX wiecznych wydanych do roku 1950

– zbiorów regionalnych

– dzieł zniszczonych lub wymagających renowacji.

2. Dyrektor Biblioteki w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od powyższych postanowień regulaminu.

 

Rozdział III
Korzystanie ze zbiorów w czytelni

 

§15

1. Czytelnicy zobowiązani są do:

– pozostawienia w odpowiednio wyznaczonym miejscu okryć wierzchnich, plecaków, teczek, toreb, parasoli, itp.,

– wpisania się do zeszytu odwiedzin,

– pozostawiania legitymacji studenckiej u dyżurującego bibliotekarza (dotyczy studentów),

– zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi faktu wniesienia do czytelni książek i innych materiałów własnych.

2. W czytelni obowiązuje cisza oraz bezwzględny zakaz:

– wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię,

– spożywania posiłków oraz napojów,

– korzystania z telefonów komórkowych.

3. Zamówienia na materiały z księgozbioru Biblioteki można składać na godzinę przed zamknięciem. Zamówienia złożone po tym terminie realizowane są następnego dnia.

4. Osoby nie będące pracownikami oraz studentami PPUZ w Nowym Targu w szczególnych przypadkach zobowiązane są okazać dowód tożsamości dyżurującemu bibliotekarzowi.

5. Wykorzystane materiały czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi.

6. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia zbiorów.

Rozdział IV
Korzystanie z zasobów cyfrowych

 

§16

1. Dostęp do licencjonowanych baz danych i licencjonowanych zasobów pełnotekstowych odbywa się zgodnie
z warunkami licencji.

2. Licencjonowane bazy danych oraz licencjonowane zasoby pełnotekstowe mogą być udostępniane:

1) na miejscu w Bibliotece,

2) na innych komputerach należących do sieci PPUZ: studentom i pracownikom Uczelni,

3) w sposób zdalny – posiadającym aktywne konto biblioteczne.

3. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania poszczególnych baz danych zamieszczane są na stronie internetowej Biblioteki.

4. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej, dydaktycznej lub naukowo-badawczej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu do baz oraz przewidzianą prawem odpowiedzialność.

 

 

Rozdział V
Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

§17

1. Wypożyczalnia udostępnia zbiory innym bibliotekom oraz sprowadza dla pracowników i studentów Uczelni materiały z innych bibliotek krajowych.

2. Biblioteka sprowadza książki, których nie posiada Biblioteka Akademicka oraz pozostałe biblioteki na terenie miasta Nowy Targ. Wszystkich użytkowników wypożyczalni międzybibliotecznej obowiązuje przed złożeniem zamówienia sprawdzenie w Bibliotece Akademickiej oraz w innych bibliotekach nowotarskich tj.:

– Miejskiej Bibliotece Publicznej,

– Bibliotece Pedagogicznej,

czy znajduje się tam poszukiwana pozycja – jeśli tak, należy z niej skorzystać w tej bibliotece.

3. Zamówienia dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik składa w wypożyczalni międzybibliotecznej osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Konieczne jest podanie dokładnych danych bibliograficznych.

4. Z materiałów sprowadzonych z innych bibliotek można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.

5. Dzieła sprowadzone przez wypożyczalnię międzybiblioteczną mają ściśle określony termin zwrotu.

 

 

Rozdział VI
Zasady korzystania z Internetu

 

§18

1. Prawo do korzystania z Internetu na terenie biblioteki mają pracownicy i studenci PPUZ w Nowym Targu oraz osoby niebędące pracownikami oraz studentami PPUZ w Nowym Targu.

2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

3. Student PPUZ w Nowym Targu jest zobowiązany do pozostawienia legitymacji studenckiej u dyżurującego bibliotekarza oraz do uzupełnienia wpisu w księdze odwiedzin.

§19

1. Praca przy komputerze jest możliwa po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu.

2. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo kontrolować zgodność korzystania z Internetu z regulaminem.

W przypadku postępowania niezgodnego z regulaminem użytkownik traci prawo korzystania z Internetu.

 

§20

1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych i naukowo-dydaktycznych.

2. Internet nie może być wykorzystywany do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, wyszukiwania informacji obrażających uczucia osób trzecich, pracy zarobkowej oraz gier i zabaw.

3. Zabrania się:

– instalowania i wgrywania programów i plików do komputerów w Czytelni,

– zmian ustawień w komputerze.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 

§21

1. Osoby korzystające ze zbiorów Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
i do stosowania się do zawartych w nim postanowień. Osoby naruszające przepisy regulaminu mogą być pozbawione prawa korzystania z Biblioteki.

2. W Bibliotece obowiązuje cisza oraz zachowanie odpowiadające powadze instytucji naukowej.

3. Regulamin został zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 października 2022 r. Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Akademickiej z dn. 3 października 2022 r., nr 1/2022.