Ułatwienia dostępu

Czasopisma w wersji elektronicznej


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji, zarządzaniem bezpieczeństwem oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XXI wieku. dostęp do czasopisma


Biology of Sport

Biology of Sport to oficjalne czasopismo Instytutu Sportu w Warszawie wydane od 1984 roku. Biology of Sport to międzynarodowe czasopismo naukowe recenzowane w wolnym dostępie. Czasopismo zawiera artykuły dotyczące nauk podstawowych i stosowanych w sporcie: fizjologii sportu i ćwiczeń fizycznych, immunologii sportowej i medycyny, genetyki sportu, treningu i testowania, farmakologii, a także innych aspektów biologicznych związanych ze sportem.
dostęp do czasopisma


Ekonomiczne Problemy Turystyki

W czasopiśmie Ekonomiczne Problemy Turystyki (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki) prezentowane są wyniki prac badawczych oraz dorobek naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, z zakresu ekonomicznych aspektów turystki. Czasopismo ukazuje się od 2002 roku, a od 2012 wydawane jest jako kwartalnik. Tematyka czasopisma  podzielona jest  trzy główne sekcje: Teoretyczne problemy rozwoju turystyki; Problemy rynku usług turystycznych; Regionalne problemy rozwoju turystyki. dostęp do czasopisma


Fizjoterapeuta

„Fizjoterapeuta” to wydawnictwo skierowane do fizjoterapeutów, rehabilitantów i osteopatów zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem najnowszych osiągnięć światowych w strukturalnym i funkcjonalnym usprawnianiu pacjentów. Rozwój fizjoterapii i rehabilitacji gwałtownie przyspieszył w ostatnich latach. W światowych periodykach pojawiają się liczne doniesienia o zweryfikowanych praktycznie osiągnięciach na tym polu. dostęp do czasopisma


Geoturystyka

Czasopismo jest wydawane jako Geoturystyka (Geotourism) od 2004 roku, najpierw w języku polskim z angielskim podsumowaniem. Od 2011 roku czasopismo jest wydawane jako czasopismo GEOTOURISM (Geoturystyka) w języku angielskim z szerokim polskim podsumowaniem. Ten dziennik był jednym z pierwszych tytułów naukowych dotyczących geoturystyki/geoparku w Europie Środkowej, a autorzy pochodzili również z kilku krajów europejskich, a także z innych kontynentów. GEOTOURISM ma szerokie spektrum publikacji zarówno z podstawowej geologii, geomorfologii, geografii, jak i aktywnej turystyki z bliskimi połączeniami z naukami o Ziemi. dostęp do czasopisma


Journal of Human Kinetics

Journal of Human Kinetics to interdyscyplinarne czasopismo w otwartym dostępie, oferujące najnowsze artykuły w dziedzinie badań nad ruchem człowieka.
dostęp do czasopisma


Kwartalnik Architektura Krajobrazu

Kwartalnik Architektura Krajobrazu ukazuje się od 2001 roku. Architektura krajobrazu jest dziedziną interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się. Jako Redakcja dokładamy starań, aby na łamach Kwartalnika zamieszczać artykuły odzwierciedlające współczesne tendencje, trendy i działania, ukazujące obecny stan nauki i prezentujące różnorodne problemy oraz poglądy. Dążymy do tego, aby nasze czasopismo stanowiło forum wymiany myśli i idei oraz służyło rozwojowi nauki i dobrych praktyk. Dwujęzyczna wersja czasopisma, a także jego otwarta dostępność w sieci pozwalają na rozszerzenie grona czytelników i autorów w zakresie międzynarodowym. Wszystkie opublikowane teksty są recenzowane przez specjalistów z poszczególnych dyscyplin. W Kwartalniku można publikować także recenzje, polemiki, artykuły o charakterze krytyki fachowej oraz informacje. dostęp do czasopisma


Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki to wydawane od 1956 roku czasopismo Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Nosi podtytuł teoria i historia architektury, odpowiadający głównym nurtom publikacji. Podejmuje również problemy współczesnej architektury. Zakres tematyki: planowanie przestrzenne, urbanistyka, projektowanie i realizacje architektoniczne, kształtowanie terenów zielonych, detal architektoniczny, zagadnienia społeczne i estetyczne architektury oraz jej eksploatacji. Oryginalne teksty i wyniki badań zawarte w działach: prace, studia i materiały, sprawozdania, sylwetki, recenzje. Periodyk bogato ilustrowany: dokumentacja fotograficzna, materiały kartograficzne, plany architektoniczne, graficzne opracowania wyników badań. dostęp do czasopisma


Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu jest kwartalnikiem o 50 letniej tradycji wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Stanowi on kontynuację wydawanej od 1966 „Medycyny Wiejskiej”, a w latach 1994-2010 „Medycyny Ogólnej”. Pismo znajduje się na liście czasopism MNiSW, aktualnie posiada 40 pkt. według rankingu z 2024 roku. dostęp do czasopisma


Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Niepełnosprawność i Rehabilitacja to kwartalnik naukowy poświęcony szeroko rozumianej rehabilitacji we wszystkich rodzajach niepełnosprawności. Prezentuje wyniki najnowszych badań polskich i zagranicznych oraz dobre praktyki. Informuje o sytuacji edukacyjnej, rehabilitacyjnej osób z niepełnosprawnościami w Polsce i całej Unii Europejskiej. Czasopismo swoim zakresem obejmuje dziedzinę nauk społecznych, szczególnie dyscypliny: pedagogika, psychologia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Zakres tematyczny odpowiada również dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym dyscyplinie nauki o zdrowiu, nauki medyczne. dostęp do czasopisma


Ochrona Zabytków

Ochrona Zabytków to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego oraz konserwacji i badaniu obiektów zabytkowych. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z następujących dziedzin: ochrona dziedzictwa, konserwacja i restauracja zabytków, historia sztuki, nauki o sztuce, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, nauki prawne, w tym prawo w ochronie zabytków, zarządzanie dziedzictwem, historia, stosunki międzynarodowe, nauki biologiczne, nauki chemiczne i nauki fizyczne.
dostęp do czasopisma


Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja

Ortopedia. Traumatologia, Rehabilitacja to pierwszy i jedyny w Polsce periodyk naukowy łączący tematykę i zakres specjalności medycznych określonych w tytule. Zbiorcze opracowania naukowe wybranych zagadnień tematycznych są przedstawiane w sposób kompleksowy, uwzględniający zarówno nowoczesną diagnostykę, patofizjologię i patogenezę poszczególnych chorób i obrażeń narządu ruchu, a także możliwości ich leczenia (zachowawczego i operacyjnego) w tym również program rehabilitacji i fizjoterapii, jako istotny i pełnoprawny element terapii. dostęp do czasopisma


Pediatria Polska

Kwartalnik Pediatria Polska zamieszcza doświadczalne i kliniczne prace oryginalne, opisy rzadko występujących i trudnych diagnostycznie przypadków klinicznych, najnowsze informacje na temat zagadnień zdrowotnych dzieci, noworodków i młodzieży.
Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalistów pediatrów, a także innych dziedzin powiązanych, takich jak: endokrynologia, laryngologia, genetyka, kardiologia, onkologia, hematologia, stomatologia, chirurgia, gastroenterologia, psychiatria i psychologia. dostęp do czasopisma


Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstw o XXI w wieku jest czasopismem będącym forum w wymiany informacji środowisk akademickich zajmujących się zdrowiem i chorobą człowieka w obszarze nauk medycznych w tym medycyny, pielęgniarstwa i położnictwa, a także nauk humanistycznych, zarówno pracowników akademickich jak i studentów. Problematyka podejmowana w czasopiśmie jest podzielona na cztery działy: artykuły oryginalne, artykuły poglądowe, przeglądowe, recenzje. Czasopismo Pielęgniarstwo XXI w wieku publikuje prace naukowe. Nadsyłane do redakcji prace są recenzowane. dostęp do czasopisma


Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej to propozycja czasopisma naukowego zawierającego recenzowane artykuły oryginalne (badawcze i eksperymentalne kliniczne), teksty poglądowe oraz opisy przypadków dotyczące przewlekłych problemów zdrowotnych u osób w różnym wieku, będących podmiotem zainteresowań specjalistów w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. dostęp do czasopisma


Postępy Rehabilitacji

Czasopismo Postępy Rehabilitacji jest publikowane nieprzerwanie od 1987 roku. Czasopismo skierowane jest do profesjonalistów z różnych dziedzin rehabilitacji, takich jak kardiologia, neurologia, ortopedia, traumatologia, medycyna wewnętrzna czy pediatria. W czasopiśmie znajdują się również prace dotyczące aspektów psychologicznych, socjologicznych i etycznych związanych z procesem rehabilitacji. Publikujemy artykuły z zakresu rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, dostosowanej aktywności fizycznej oraz terapii zajęciowej. dostęp do czasopisma


Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (PKKK) są czasopismem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2002 r. Zgodnie z ewaluacją czasopism 2019 r. treści artykułów zamieszczonych w czasopiśmie reprezentują przede wszystkim geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną oraz nauki o kulturze i religii. dostęp do czasopisma


Problemy Pielęgniarstwa

Problemy Pielęgniarstwa to czasopismo ukazujące się od 1993 roku. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Czasopismo publikowane jest raz na kwartał. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację. dostęp do czasopisma


Psychologia Rozwojowa

Psychologia Rozwojowa to kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. dostęp do czasopisma


Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Psychiatria i Psychologia Kliniczna – jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, wydawa­nym nieprzerwanie od 2001 roku. W kwartalniku publikowane są prace oryginalne, w tym metaanalizy, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój psychiatrii i psychologii kli­nicznej, a także aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych,
w tym rekomendacje (guidelines) i uzgodnienia (consensus statements), komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia wstępne (short communications), doniesienia i materiały z kongresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych cza­sopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji. dostęp do czasopisma


Przegląd Policyjny

Przegląd Policyjny jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowym, wydawanym przez Policję (pierwszy numer ukazał się w 1936 r.). Misją czasopisma jest publikowanie najistotniejszych, analitycznych i oryginalnych artykułów naukowych w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii Policji, organizacji i zarządzania oraz informatyki. dostęp do czasopisma


Psychological Journal

Celem tego przeglądu naukowego jest zagłębienie się w najważniejsze tematy współczesnej psychologii. Obejmuje on zróżnicowaną gamę badań naukowych, takich jak analiza psychologiczna dorastania, wpływ dynamiki rodziny na rozwój psychologiczny dziecka, różne aspekty inteligencji emocjonalnej i reprezentacje osobowości, między innymi. dostęp do czasopisma

 

Ratownictwo Górskie

Magazyn Ratownictwo Górskie poświęcony jest tematyce ratownictwa górskiego oraz bieżącym wydarzeniom w górach. Przedstawia on organizacje ratownictwa górskiego w Europie i na całym świecie oraz przypomina ludzi, którzy wpisali się w historię ratownictwa górskiego. dostęp do czasopisma


Ruch Literacki

Ruch Literacki to dwumiesięcznik wydawany w Krakowie od 1960 roku przez Komisję Historyczno-Literacką Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Jagielloński. Pismo publikuje dyskusje, rozprawy, omawia różne zjawiska w kulturze literackiej. dostęp do czasopisma


Studia Miejskie

Czasopismo Studia Miejskie stanowi forum wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań naukowych między specjalistami z zakresu ekonomiki miasta, urbanistami, geografami miast, socjologami miast, a także z innych dyscyplin, którym bliskie są problemy obszarów miejskich. dostęp do czasopisma


Zeszyty Pracy Socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej to czasopismo recenzowane, wydawane od 1994 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest jednym z najstarszych polskich czasopism poświęconych pracy socjalnej, w którym podejmowane są najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą. W czasopiśmie publikowane są nie tylko teksty wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się pracą socjalną. dostęp do czasopisma