Ułatwienia dostępu

Bazy w wolnym dostępie

BAZA

OPIS
(kolorem zaznaczono bazy oferujące dostęp pełnotekstowy do e-publikacji lub odsyłające pełnej wersji tekstu)

LINK

AlphaGalileo
AlphaGalileo
 to serwis informacyjny który powstał w 1998 r. w Wielkiej Brytani. Serwis dostarcza informacji i wiedzy o wszystkich aspektach europejskiej nauki w zakresie nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych.Zagraniczna baza wielodziedzinowa – pełnotekstowa
dostęp ->
ARIANTA 

 

Arianta  – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne to serwis który w sieci pojawił się w 2005 r. Jest to baza danych, która indeksuje polskie naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne. Obecnie baza zawiera informacje o ok. 4,5 tys. czasopism, w tym ok. 600 czasopism archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane, ale spisy treści lub pełne teksty są dostępne w sieci.

Polska baza wielodziedzinowa – abstraktowa, pełnotekstowa

 dostęp ->
BASE 

 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) to wielodziedzinowa wyszukiwarka akademicka prowadzona przez Bielefeld University Library. Dociera do wyselekcjonowanych źródeł pomijanych przez wyszukiwarki komercyjne.

Zagraniczna baza wielodziedzinowa – bibliograficzna

 

 

dostęp ->

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

 

Baza Biogramów UJ zawiera opisy bibliograficzne biogramów, a także bibliografii podmiotowych lub przedmiotowych Polaków żyjących od XVI wieku do czasów współczesnych. Uwzględniani są: ludzie nauki, kultury, sztuki, muzyki, literatury, polityki, mediów, sportu, działacze społeczni, przedstawicie różnych wyznań religijnych, wynalazcy, przedsiębiorcy, ważne postacie historyczne, ale także osoby mniej znane. Baza uwzględnia publikacje wydane po 1944 r.Polska baza wielodziedzinowa – bio-bibliograficznadostęp ->

Biblioteka
Narodowa

bazy i katalogi
Bazy i katalogi Biblioteki Narodowej w skład których wchodzą m.in. Bibliografie książek polskich; Bibliografie czasopism polskich; Bibliografie artykułów z czasopism.

 

Polska baza wielodziedzinowa – bibliograficzna

dostęp ->

 

dostęp ->

BazEkon 

 

BazEkon – czasopisma ekonomiczne, tobaza która powstała w czerwcu 2010 r. i dotyczy nauk ekonomicznych i pokrewnych. Baza została umieszczona na platformie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM i znajduje się w wykazie baz referencyjnych tworzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tworzy ją konsorcjum którym kieruje Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Krakowie.

Polska baza ekonomiczna – bibliograficzna, pełnotekstowa

dostęp ->
BazHum 

 

BazHum to baza która rejestruje czasopisma o problematyce z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.


Polska baza nauk humanistycznych i społecznych – bibliograficzna, pełnotekstowa

 

 

 

dostęp ->

 BazTech 

 

BazTech to baza o tematyce artykuły z czasopism, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, materiały z konferencji opublikowane w czasopismach lub powyższych wydawnictwach. Projekt realizują biblioteki 23 instytucji na podstawie umowy Konsorcjum BazTech. Koordynatorem przedsięwzięcia jest obecnie Politechnika Krakowska (w latach 1998-2006 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).


Polska baza nauk ścisłych i technicznych  – bibliograficzna, pełnotekstowa

 

 

 

 

dostęp ->

BazTOLBazTOL czyli polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych. BazTOL to dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości. W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci. Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich.

 

Polska baza wielodziedzinowa  – bibliograficzna, pełnotekstowa

 

 

 

dostęp ->

 

Bibliografia BaraPrace nad Retrospektywną Bibliografią Literackiej Zawartości Czasopism XIX i XX w. zostały zapoczątkowane jeszcze podczas okupacji z inicjatywy dr. Adama Bara, pełniącego przed wojną funkcję kierownika Oddziału Czasopism Biblioteki Jagiellońskiej. Obecnie bibliografia, zwyczajowo nazywana Bibliografią Bara, stanowi jedno z istotniejszych i najobszerniejszych źródeł danych bibliograficznych dotyczących literatury polskiej XIX i 1. poł. XX wieku, a także ówczesnej krytyki literackiej, artystycznej czy filmowej.

 

Polska baza wielodziedzinowa – bibliograficzna

dostęp ->
Bookshelf 

 

Bookshelf  to kolekcja blisko 100 biomedycznych książek elektronicznych, dostępna na platformie PubMed.

Zagraniczna baza medyczna – pełnotekstowa

 

dostęp ->
CAIRN.INFOCAIRN.INFO to założona w 2005 roku baza, oferująca wszechstronny zbiór publikacji online z  dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Anglojęzyczna wersja platformy umożliwia dostęp do przetłumaczonych na język angielski abstraktów i wybranych artykułów z kluczowych czasopism znajdujących się w kolekcji.

 

Zagraniczna baza nauk humanistycznych i społecznych – abstraktowa, pełnotekstowa

 

 

dostęp ->

 CEJSH 

 

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) to ogólnodostępne (open access) „czasopismo” on-line gromadzące w swojej internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej (m.in. Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Czasopismo istnieje od 2004 r.

 

Międzynarodowa baza nauk społecznych i humanistycznych – bibliograficzna, abstraktowa

dostęp ->
CeON
Biblioteka Nauki
 

 

CeON Biblioteka Nauki to baza która udostępnia na zasadzie open access metadane oraz pełnotekstowe artykuły publikowane w polskich czasopismach naukowych. Platforma przeszukuje zasoby sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).

 

Zagraniczna baza wielodziedzinowa – bibliograficzna, pełnotekstowa

dostęp ->
CeON – Repozytorium Centrum Otwartej NaukiCeON – Repozytorium Centrum Otwartej Nauki to miejsce, w którym zamieszczane są w otwartym dostępie publikacje polskich naukowców. Repozytorium udostępnia różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak książki, artykuły, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie.Zagraniczna baza wielodziedzinowa – bibliograficzna, pełnotekstowadostęp ->
CORECORE to agregator repozytoriów i czasopism w wolnym dostępie. Umożliwia wyszukiwanie tekstowe, filtrowanie otrzymanych wyników według różnych kryteriów oraz poleca użytkownikowi dodatkową literaturę z interesującej go dziedziny.

 

Zagraniczna baza wielodziedzinowa – bibliograficzna, pełnotekstowa

 

 


dostęp ->

 

DART Europe E-theses Porta 

 

DART Europe E-theses Portal jest bazą metadanych umożliwiającą  dotarcie do prac doktorskich w wolnym dostępie, które  przechowywane są w repozytoriach akademickich i instytucjonalnych na terenie Europy. W bazie można wyszukiwać prace według interesujących nas terminów lub przeglądać wyodrębnione indeksy.

Zagraniczna baza wielodziedzinowa – bibliograficzna

 

 

dostęp ->

DOAJDOAJ – Directory of Open Access Journals indeksuje największy zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych), dostępnych dla użytkowników na wolnych licencjach. Baza zawiera odsyłacze do odrębnych witryn czasopism, abstrakty oraz pełnotekstowe artykuły naukowe.

 

Zagraniczna baza wielodziedzinowa – abstraktowa, pełnotekstowa

 

 

dostęp ->

Europeana 

 

Europeana jest jednocześnie biblioteką cyfrową, wirtualnym muzeum i archiwum, które mają na celu udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w sieci. W kolekcjach cyfrowych Europeany znaleźć można ok. 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – z doskonałymi narzędziami do wyszukiwania i filtrowania.

Zagraniczna baza wielodziedzinowa – pełnotekstowa, biblioteka cyfrowa

 

dostęp ->
EUROSTATEurostat to Urząd Statystyczny Unii Europejskiej odpowiedzialny za publikacje wysokiej jakości europejskich statystyk i wskaźników, które umożliwiają porównywanie krajów i regionów. W portalu Urzędu Statystycznego UE są dostępne dane statystyczne (w ujęciu krajowym i regionalnym) z następujących dziedzin: gospodarka i finanseudność i warunki socjalne przemysł, handel i usługi, rolnictwo i rybołówstwo,handel zagraniczny, transport, środowisko i energia, nauka i technologia.Międzynarodowa, europejska baza statystyczna

 

 

dostęp ->
 FAOSTATFAOSTAT  jest komponentem misji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO w zbieraniu, opracowywaniu i rozpowszechnianiu danych dotyczących produkcji, dystrybucji, konsumpcji produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt. Wydział statystyczny FAO odpowiedzialny za bazę danych FAOSTAT oferuje bezpłatny i łatwy dostęp do bazy z 245 krajów i 35 obszarów regionalnych, w języku: angielskim, francuskim, hiszpańskim.

 

Zagraniczna baza statystyczna

dostęp ->
 

 

The
Global
Economy

 

The Global Economy to serwis, który służy naukowcom, biznesmenom, inwestorom, potrzebującym wiarygodnych danych ekonomicznych na temat innych krajów. Dane zawarte w serwisie obejmują ponad 450 wskaźników dla ponad 200 krajów i dotyczą okresu od 1960 do chwili obecnej.

 

 

Zagraniczna baza ekonomiczna

 

dostęp ->

Google Books

 

 

 

Google Books jest usługą działającą na podobnych zasadach jak wyszukiwarki internetowe. Umożliwia wyszukiwanie książek, których treść pasują do wprowadzonych haseł. Wyszukiwarka książek od Google swoim zasięgiem obejmuje książki znajdujące się w największych księgarniach i bibliotekach na świecie. Tylko niektóre z wyszukiwanych tytułów można przeczytać w całości; zdecydowana większość książek do których można dotrzeć przez wyszukiwarkę posiada tylko wygląd strony tytułowej oraz spis treści.

Zagraniczna wyszukiwarka książek, częściowo pełnotekstowych

 

 

dostęp ->

Google Scholar
Google Scholar 
to bezpłatna specjalistyczna wyszukiwarka internetowa, służąca do przeszukiwania bazy danych zawierających różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy. Serwis został uruchomiony w 2004 roku.Zagraniczna wyszukiwarka książek, częściowo pełnotekstowych
dostęp ->
 GUS
GUS (Główny Urząd Statystyczny) 
to urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego.Polski portal statystyczny
dostęp ->
 InfonaInfona to uniwersalna, repozytoryjna, otwarta platforma dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Powołana do życia została przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.W serwisie dostępne są m.in. czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier i Springer zakupione w ramach licencji krajowej oraz otwarte zasoby polskie.Dla instytucji naukowych INFONA jest przestrzenią do prezentowania rezultatów prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych.Polska baza wielodziedzinowa – repozytoryjna, pełnotekstowadostęp ->
 JSTORJSTOR to biblioteka cyfrowa gromadząca od 1995 roku cyfrowe kopie czasopism naukowych (pierwotnie o wyczerpanym nakładzie, obecnie aktualnie publikowane czasopisma). JSTOR daje dostęp do pełnej treści niemal 2000 czasopism naukowych,  ponadto posiada książki oraz materiały źródłowe.Zagraniczna baza wielodziedzinowa – pełnotekstowa, biblioteka cyfrowadostęp ->
 KaRo
KaRo
 – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych.Polska baza wielodziedzinowa – bibliograficzna
dostęp ->
MEDtube
MEDtube 
to platforma wymiany wiedzy (eLearningowa) przekazująca profesjonalną i praktyczną wiedzę poprzez treści multimedialne. W MEDtube można znaleźć m.in. filmy z operacji, zabiegów, procedur, zdjęcia przypadków medycznych, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje i dokumenty z wszystkich specjalizacji. Treści udostępniane przez społeczność są dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń dla zarejestrowanych użytkowników – profesjonalistów medycyny, jak również studentów nauk medycznych.
dostęp ->
Microsof Academic SearchMicrosof Academic Search jest wyszukiwarką naukową firmy Microsoft. Zapewnia dostęp do informacji o naukowcach, do stron uczelni, wyszukuje prace naukowe, artykuły, strony czasopism, materiały konferencyjne, także w języku polskim.

 

Zagraniczna wyszukiwarka informacji naukowych, dokumentów pełnotekstowych

 

dostęp ->
Nauka PolskaNauka Polska to źródło wiedzy o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach.

 

Polska baza wielodziedzinowa dot. nauki – informacyjna

dostęp ->
 NUKATNUKAT – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych oferuje dostęp do informacji o zasobach polskich bibliotek naukowych i akademickich.

 

Polska baza wielodziedzinowa – bibliograficzna

dostęp ->
OAIsterOAIster to wyszukiwarka połączonych bibliotek, przeszukująca zasoby cyfrowe dostępne na zasadzie „open access”. Obecnie obejmuje ponad 30 mln. rekordów od 1500 instytucji członkowskich (m. in. repozytoriów akademickich). Wyszukuje zdygitalizowane książki, rękopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne, materiały multimedialne

 

Zagraniczna wyszukiwarka wielodziedzinowa – repozytoryjna, pełnotekstowa

dostęp ->
OpenDOAR 

 

OpenDOAR – katalog otwartych repozytoriów z całego świata. Pozwala zarówno na wyszukiwanie repozytoriów, jaki i przeszukanie ich zasobów według kilku kategorii, np. dziedziny wiedzy, typu i języka dokumentu, lokalizacji geograficznej. OpenDOAR zapewnia twórcom otwartych archiwów narzędzia wsparcia i możliwość dzielenia się doświadczeniem.

Zagraniczna wyszukiwarka wielodziedzinowa – repozytoryjna, pełnotekstowa

dostęp ->
Paperity 

 

Paperity to pierwszy wielodziedzinowy agregator czasopism i artykułów naukowych publikowanych w otwartym dostępie.


Zagraniczna baza wielodziedzinowa – bibliograficzna, pełnotekstowa

dostęp ->

Polska
Platforma Medyczna

Polska Platforma Medyczna
 to projekt partnerski siedmiu polskich uniwersytetów medycznych, zakładający przede wszystkim udostępnienie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe uniwersytetów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Formalny czas realizacji projektu zakończył się w październiku 2020 r.Polska baza medyczna – informacyjna, pełnotekstowa
dostęp ->
PubMed 
PubMed
 jest angielskojęzyczną internetową bazą danych obejmującą artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznychPolska baza medyczna – pełnotekstowa
dostęp ->
PubMedCentral 

 

PubMedCentral (PMC) to archiwum cyfrowe U.S. National Institutes of Health (NIH). Obejmuje artykuły recenzowane z czasopism biomedycznych oraz z dziedziny nauk o życiu.

Zagraniczna baza biomedyczna – pełnotekstowa

dostęp ->
Project GutenbergProject Gutenberg to wielojęzykowy zbiór książek elektronicznych, które można pobierać i bezpłatnie rozpowszechniać dla celów niekomercyjnych.

 

Zagraniczna baza wielodziedzinowa – pełnotekstowa

dostęp ->
PSJD
PSJD (Polish Scientific Journals Database)
 indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.Polska baza wielodziedzinowa – bibliograficzna, pełnotekstowa
dostęp ->
SIGŻ 

 

SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej) jest bazą zawierającą opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych.

 

Polska baza dot. gospodarki żywnościowej – bibliograficzna, abstraktowa

dostęp ->
Słownik Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności 

 

Słownik Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności (CBR) zawiera podstawowe terminy związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie jej produkcji, przechowywania i dystrybucji. Podane definicje terminów zawierają komentarze lub objaśnienia, a same terminy zaopatrzono w ich angielskie odpowiedniki.

Polska baza dot. gospodarki żywnościowej, słownik

dostęp ->
SSRNSSRN – Social Science Research Networks 
Wielokrotnie nagradzana sieć i repozytorium obejmujące nauki społeczne.Zagraniczna baza dot. nauk społecznych – pełnotekstowa
dostęp ->
SPORT 

 

SPORT (AWF w Poznaniu) – Bibliografia zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu.

SPORT (AWF w Wrocławiu) – Bibliografia zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Wrocławiu.

SPORT (AWF w Krakowie) – Bibliografia zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Krakowie.Polska baza dot. sportu – bibliograficzna

Polska baza dot. sportu – bibliograficzna

dostęp ->
dostęp ->dostęp ->
WHO SISWHO SIS (WHO Statistical Information System) dostarcza dane w postaci analiz i raportów zwiazanych ze zdrowiem na świecie; Statistical Information System został włączony do Golobalnego Obserwatorium Zdrowia (GHO).

 

Zagraniczna baza informacyjna, statystyczna

dostęp ->
WorldCat 

 

WorldCat to największa na świecie bibliograficzna baza danych tworzona przez biblioteki zrzeszone w Online Computer Library Center (OCLC). Umożliwia przeszukiwanie katalogów bibliotek z całego świata.

Zagraniczna baza wielodziedzinowa – bibliograficzna

dostęp ->