creative team,with hands clasped together.photo with copy space

HomeUczelniaRówne traktowanie

Uczelnia

Równe traktowanie

Pełnomocnikiem Rektora ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu jest dr Ewa Sowa-Behtane.

Kontakt – ewa.sowa@ppuz.edu.pl

Dr Ewa Sowa-Behtane – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; magister pedagogiki w specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądownicza oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna; magister socjologii w specjalności psychosocjologia rozwoju osobowego.

Doświadczenie zawodowe

  • Nauczyciel akademicki posiadający dorobek naukowy oraz doświadczenie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu, pedagogiki społeczeństw wielokulturowych oraz edukacji międzykulturowej.
  • Członek Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Państwowej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR). Sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki społecznej w ramach współpracy z Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,  Fundacją „Drużyna Mistrzów”, Fundacją im. Mikołaja Reja oraz Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work.
  • Obszary tematyczne działalności naukowej:

Funkcjonowanie społeczeństw wielokulturowych
Funkcjonowanie małżeństw/rodzin wielokulturowych
Integracja cudzoziemców w Polsce
Edukacja międzykulturowa
Specjalne potrzeby dzieci cudzoziemskich i dzieci z rodzin wielokulturowych
Relacje międzykulturowe
Wartości członków współczesnych grup subkulturowych
Młodzież współczesna/transkulturowa
Profilaktyka społeczna zagrożeń współczesnej młodzieży

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 43/2022. BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2022 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 8 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 133/2022. BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu

Zarządzenie nr 132/2022. BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu

Różnorodność ludzka jest jednym z kluczowych zasobów wszystkich społeczeństw. Różnorodność to odmienność, niejednorodność, zróżnicowanie, inność. Zjawisko różnorodności ludzkiej przejawia się w odmienności płci czy kulturowej autonomii grup etnicznych, narodowych, państwowych, religijnych, językowych, rasowych.

Różnorodność to z jednej strony integracja wielu grup kulturowych, a z drugiej strony utrzymywanie kulturowej odrębności.

Różnorodność kulturowa, to nie tylko współwystępowanie na tej samej przestrzeni grup o odmiennych kulturowych cechach, ale przede wszystkim zjawisko tożsamościowe, ideologiczne i edukacyjne.

Zjawisko tożsamościowe, to samodefiniowanie przynależności do jednej lub kilku kultur, uznawanie jej norm, wartości i sankcji, jak też przewidywanie konfliktów wewnętrznych i możliwości ich rozwiązywania.

Zjawisko ideologiczne, to określanie i podejmowanie zobowiązań etyczno-moralnych wobec własnej kultury i innych kultur, wspieranie środowisk opiniotwórczych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, w celu wzajemnego zrozumienia, porozumienia, współpracy, wychowania dla pokoju, kształtowania i realizowania określonych idei związanych z realizacją paradygmatu współistnienia.

Zjawisko   edukacyjne   związane   jest   z   kreowaniem   systemu   edukacyjnego ukierunkowanego  na  inicjowanie  i  realizowanie  dialogu  międzykulturowego  poprzez realizację projektów i programów kształtujących postawy otwartości, zrozumienia i porozumienia z innymi kulturami, doświadczanie inności kulturowej i uwrażliwiania na nią.

Żyjemy współcześnie w warunkach pluralizmu etnicznego i kulturowego, nastawionych przy tym na optymalizację stosunków społecznych przez wyrównywanie praw i szans uczestnictwa, co pozwala na niwelację napięć i konfliktów. Następuje współwystępowanie na tej samej przestrzeni dwóch lub więcej grup społecznych o względnie odmiennych kulturowych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religijnym, układzie wartości itd., które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami. Przenikanie się sprzecznych tradycji, wzorów, praw, modeli regulacji społecznych, systemów myślowych, sąsiedztwo jednostek różniących się kolorem skóry i stosunkiem do świata, Boga i ludzi stało się koniecznością, czymś nieodwołanym i już istniejącym.

Fenomen różnorodności i równego traktowania opiera się na dwóch zasadniczych wartościach: wolności i równości. Wolność oznacza możliwość kultywowania wybranej kultury, równość to prawo kultur do istnienia i rozwoju. To właśnie rozprzestrzenianie sfery wolności i równości prowadzi do ukształtowania społeczeństwa demokratycznego.

Prawa człowieka określają jego wolność i równość bez względu na pochodzenie, wyznanie czy język. Istotą stosunku między człowiekiem a człowiekiem jest przede wszystkim współodczuwanie, a dopiero na drugim miejscu kultura, ukształtowana społecznie. Niezbędna jest również tolerancja. Tam, gdzie funkcjonuje obok siebie kilka kultur, a sfery ich oddziaływania nie są jasno i wyraźnie odgraniczone (zatem w warunkach kulturowego pluralizmu), dla pokoju i spokoju ogromnie potrzebna jest wzajemna tolerancja.

24 kwietnia 2023 r. godz.11.00 sala T.1.37 wykład dr Ewy Sowy-Behtane pt. „Wielokulturowość – definicje, podstawowe cechy” – szczegóły.