Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania
telefon:
(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740
dn@ans-nt.edu.pl

Uczelnia

Ubezpieczenia studenckie

Ubezpieczenie studenckie – informacje ogólne

 • Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, który nie ukończył 26 roku życia, spoczywa na jego rodzicach/opiekunach prawnych. Jeżeli rodzice nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia, wówczas zgłoszenia mogą dokonać dziadkowie.
 • Uczelnia może zgłosić studenta do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, który:
  – ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. jako współmałżonek osoby ubezpieczonej, osoba zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą, bezrobotna zgłoszona w urzędzie pracy),
  – nie ukończył 26 lat, jednakże z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców/opiekunów prawnych lub dziadków, lub nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Uczelnia dokonuje zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wyłącznie na wniosek studenta.

 • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia we właściwej jednostce Uczelni wniosku i oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z jakiegokolwiek innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.
 • Student ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny pod warunkiem, że nie posiadają oni innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny wygasa po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia studenta, który zgłosił członków rodziny.

Zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

 • Student, który jest zainteresowany objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię, składa w Sekretariacie Uczelni (p. 225) następujące dokumenty:
  – wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta (pobierz: PDFWORD)
  – zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta wydawane przez Dział Nauczania.
 • Student objęty ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię, który zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, składa w Sekretariacie Uczelni (p. 225) Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny studenta (pobierz: PDFWORD)
  Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię jest dokument ZUS ZZA, który jest przesyłany studentowi na jego prośbę na adres mailowy w domenie e-ppuz.

Wyrejestrowanie z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

 • Wyrejestrowaniu z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego podlegają studenci, którzy utracili status studenta lub uzyskali inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Student ma obowiązek zgłoszenia tego faktu poprzez złożenie w Sekretariacie Uczelni (p. 225) wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub członka rodziny studenta (pobierz: PDF, WORD)w terminie 3 dni od dnia utraty uprawnień.
 • Dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie studenta z ubezpieczenia zdrowotnego jest druk ZUS ZWUA, który jest przesyłany studentowi na jego prośbę na adres mailowy w domenie e-ppuz.
 • W przypadku uzyskania przez członków rodziny innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają oni wyrejestrowaniu z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.
 • Student ma obowiązek zgłoszenia tego faktu poprzez złożenie w Sekretariacie Uczelni (p. 225) wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub członka rodziny studenta (pobierz: PDFWORD) w terminie 3 dni od dnia uzyskania innego tytułu do ubezpieczenia.
 • Członkowie rodziny studenta podlegają automatycznemu wyrejestrowaniu z ubezpieczenia w przypadku wyrejestrowania studenta z ubezpieczenia zdrowotnego.
Student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Centrum Zasobów Ludzkich o wszelkich zmianach mających wpływ na podleganie przez niego lub członków jego rodziny obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie później niż 3 dni od zaistnienia tych zmian.