Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania 
(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740
dn@ans-nt.edu.pl

Uczelnia

Stypendia i zapomogi

Regulamin świadczeń dla studentów ANS w Nowym Targu

Wsparcie finansowe dla studentów – broszura

Instrukcja – VERBIS

Studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu mają możliwość ubiegania się o następujące świadczenia:

 • stypendium Rektora
 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę
 • kredyt studencki.

Szanowni Studenci jeśli jesteście zainteresowani ubieganiem się o stypendium, przypominamy o konieczności złożenia wniosku o przyznanie stypendium na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024.

Uprzejmie informujemy, że wnioski stypendialne na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 można składać w Dziale Nauczania pok. 223 a, 224, II piętro w terminie od 1 do 20 października 2023 roku (poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 -14.00). Do wniosku stypendialnego należy dołączyć komplet dokumentów i zaświadczeń. Natomiast w przypadku niezmienionej sytuacji materialnej należy wraz z wnioskiem o stypendium socjalne dostarczyć Oświadczenie studenta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej. 

Stypendium Rektora

 • Stypendium Rektora może otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów oraz uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, lub krajowym i który spełnia kryteria określone w załączniku nr 2 do regulaminu – zasady obliczania średniej ocen, wykazy osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz przyznawanych punktów.
 • O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 • Średnią ocen potwierdza na wniosku Dział Nauczania – Sala Obsługi Studenta (pok. 227). W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia – magisterskich należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia.

Stypendium socjalne

 • Stypendium socjalne mogą otrzymać studenci w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny studenta, pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustalił maksymalną miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 w kwocie 1294,40 zł netto.
 • Jeżeli miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, student jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny – jest to kwota 600 zł.
 • Student w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Student musi udokumentować szczególnie uzasadnione okoliczności.

Stypendium socjalne – niezbędne dokumenty

 • wniosek o przyznanie stypendium;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny w roku kalendarzowym 2022, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Należy złożyć zaświadczenia z US dla każdego pełnoletniego członka rodziny;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania i osiągniętych z tego tytułu przychodach;
 • oświadczenia członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym 2022;
 • oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych;
 • oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2022 r. 5549 zł.

Stypendium socjalne – dodatkowe dokumenty

Ponadto, w zależności od sytuacji rodzinnej studenta, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022 albo nakaz płatniczy za ten rok;
 • zaświadczenia z KRUS (w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS) o aktualnym ubezpieczeniu oraz o pobieraniu bądź niepobieraniu w 2022 r. zasiłku chorobowego;
 • zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa, lub dzieci studenta do 26 roku życia;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta do 7 roku życia;
 • skrócony odpis aktu małżeństwa studenta;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia;
 • zaświadczenia z urzędu pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta;
 • dokumenty poświadczające ubezpieczenie rodzica studenta, jeśli rodzic ten nigdy nie pracował i zaświadczenie z US, że nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z US w roku 2022;
 • oraz inne zaświadczenia przedstawiające sytuację materialną i rodzinną studenta (np. kopię zgonu rodzica, kopię odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopię wyroku sądowego zasądzającego alimenty).

Szczegółowy sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz zasady ustalania dochodu rodziny znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu – pobierz.

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta, który  znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje przejściowe naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta, w szczególności związanej z: nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka rodziny, ciężką chorobą studenta lub członka rodziny, śmiercią członka rodziny studenta, innym zdarzeniem. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyłączeniem ciężkiej choroby studenta.

Stypendia Województwa Małopolskiego

W ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego przyznawane jest Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla mistrzów edukacji. Podstawowym warunkiem uzyskania stypendium jest zamieszkiwanie i kształcenie się w województwie małopolskim.

Program ma na celu docenienie potencjału studentów, a także wyrównanie szans edukacyjnych powstałych w wyniku barier takich jak: zameldowanie w obszarze wiejskim, trudna sytuacja materialna, pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność.

Więcej informacji na stronie internetowej – zobacz

Stypendia Ministra

Na studentów wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało specjalne stypendia.

Więcej informacji na stronie internetowej – zobacz.