Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

HomeStudentErasmus +Dla pracowników

Uczelnia

Dla pracowników

Wyjazdy dydaktyczne

W ramach programu Erasmus+ pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni mogą zrealizować wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na partnerskiej uczelni zagranicznej. Czas trwania standardowego wyjazdu to 5 dni (min. 3 dni). Należy zrealizować minimalnie 8h zajęć dydaktycznych. Możliwa jest też realizacja wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego. Wtedy musi on obejmować szkolenie oraz prowadzenie 4h zajęć.

Wyjechać można jedynie do uczelni, z którą mamy podpisane porozumienie.

Zachęcamy do korzystania z programu! Mobilności pracowników są wspaniałą okazją do poznania nowych miejsc i kultur, poćwiczenia języka obcego oraz zdobycia zagranicznych kontaktów.

Kto zapewnia zakwaterowanie?

Uczestnik sam zapewnia sobie zakwaterowanie.

Czy konieczne jest ubezpieczenie?

Tak, należy mieć ubezpieczenie zdrowotne, NNW i OC. Wyjeżdżając do krajów UE ubezpieczenie zdrowotne zapewnia karta EKUZ, którą można wyrobić sobie bezpłatnie. Więcej informacji o karcie EKUZ pod linkiem. Można też wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Uczelnia nie ubezpiecza pracowników na wyjazdy zagraniczne.

Kto organizuje podróż?

Uczestnik sam organizuje sobie podróż. Nie ma potrzeby przedstawiania uczelni rachunków, jeżeli nie korzysta się z opcji podróży „Green travel”. Ryczałt na podróż naliczany jest automatycznie w zależności od odległości do uczelni partnerskiej. Jeżeli większość podróży tam i z powrotem odbędziesz za pomocą ekologicznych środków transportu (np. carpooling, transport zbiorowy – pociąg lub autobus), można otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 50 EUR. W takim przypadku należy jednak przed wyjazdem zawnioskować o taki dodatek – nie jest on naliczany automatycznie. Wzory dostępne w sekcji – Do pobrania.

Czy uczelnia w jakiś sposób „honoruje” wyjazd?

W przypadku pracowników formą „uznawania” wyjazdu jest uwzględnienie go podczas okresowej oceny pracowniczej. Należy pamiętać, aby go wykazać.

Czy trzeba przedstawić certyfikat znajomości języka?

Nie, nie jest to wymagane. Trzeba oczywiście znać wymagany język obcy (najczęściej angielski), ale opiera się to na deklaracji pracownika.

Jak wyliczane są stawki stypendium?

Stawki stypendium (podane w innym miejscu) różnią się w zależności od kraju. Ogólna zasada jest taka, że wyjeżdżając do krajów „droższych”, otrzymasz nieco większe stypendium, a do krajów relatywnie „tańszych”, nieco mniejsze. Stawki są odgórnie ustalane przez Komisję Europejską, nie zależą ani od uczelni, ani od Narodowej Agencji Erasmus+. Ostateczna kwota stypendium obliczana jest na podstawie liczby dni, które spędza się w uczelni zagranicznej plus ryczałt na podróż.

Kiedy można wyjechać?

Wyjazdy dydaktyczne możliwe są przez cały rok akademicki – pod warunkiem, że na uczelni przyjmującej realizowane są wtedy zajęcia dydaktyczne. W praktyce w okresie wakacyjnym wyjazdów dydaktycznych nie realizuje się.

Ile razy można wyjechać na Erasmusa?

Nie ma limitu wyjazdów ogółem w ciągu kariery zawodowej, jednak ze względu na ograniczone środki i w celu zapewnienia możliwości wyjazdu szerszej grupie pracowników, przyjmuje się limit jednego wyjazdu w roku akademickim/w ramach jednej umowy z Narodową Agencją. Ewentualny drugi wyjazd będzie możliwy tylko pod koniec realizacji umowy, jeśli zostaną wolne środki. Ogłoszona będzie wtedy rekrutacja dodatkowa.

Kto może wyjechać?

Pracownik dydaktyczny (badawczo-dydaktyczny), zatrudniony w PPUZ w Nowym Targu na umowę o pracę, z polskim obywatelstwem.

Rekrutacja na wyjazdy

Etapy rekrutacji:

 1. Zapoznanie się z listą uczelni partnerskich, wybór uczelni i kontakt z nią.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce Formularze). Potrzebna zgoda bezpośredniego przełożonego.
 3. Przygotowanie – w porozumieniu z uczelnią przyjmującą – programu mobilności.

W razie potrzeby koordynator Erasmus pomoże w kontakcie z uczelnią przyjmującą.

Terminy rekrutacji:

 • 15 marca (na wyjazdy 1.04-30.06)
 • 15 czerwca (na wyjazdy 1.07-30.09)
 • 15 września (na wyjazdy 1.10-31.12)
 • 10 grudnia (na wyjazdy 1.01-31.03)

Na etapie zgłoszenia powinien być już nawiązany kontakt z uczelnią przyjmującą.

Dodatkowe kryteria rekrutacji (zwłaszcza w przypadku dużej liczby chętnych):

 • Czy jest to pierwszy wyjazd w ramach Erasmusa (lub który w ostatnich 3 latach), premiowani będą pracownicy uczestniczący w programie po raz pierwszy,
 • Równomierny udział w programie pracowników z różnych jednostek i różnych kierunków.

Bezpośrednio przed wyjazdem podpisywana jest umowa finansowa z uczelnią, w której określone będą m.in. okres wyjazdu, wysokość stypendium itp. Umowa podpisywana jest nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wyjazdem.

Po wyjeździe należy dostarczyć uczelnianemu koordynatorowi potwierdzenie pobytu wystawione przez uczelnię przyjmującą, zawierające przynajmniej: imię i nazwisko uczestnika, daty pobytu, liczbę przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej. Co do zasady ten dokument jest wystawiany według wzoru instytucji przyjmującej, ale gdyby instytucja przyjmująca nie dysponowała własnym wzorem, można skorzystać ze wzoru zamieszczonego w sekcji Formularze.

Na adres mailowy podany w umowie finansowej przesłana zostanie Ankieta Beneficjenta. Jej wypełnienie jest obowiązkowe. W razie problemów z linkiem prosimy o kontakt z koordynatorem Erasmus.

Stawki stypendium

Aktualnie stosowane dzienne stawki stypendium w przypadku wyjazdów dydaktycznych kształtują się następująco:

Krótkoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA):

Kraje należące do danej grupyStawka dzienne
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14180 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5160 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €

Kraje regionu 14 – Countries not covered by the External Action Instruments – Faroe Island, Switzerland, United Kingdom.

Kraje regionu 5 – Countries not covered by the External Action Instruments – Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.

Ryczałt na podróż

Odległość w jedną stronęRyczałt na koszty podróżyGreen travel
0-99 km23 EUR 
100-499 km180 EUR210 EUR
500-1999 km275 EUR320 EUR
2000-2999 km360 EUR410 EUR
3000-3999 km530 EUR610 EUR
4000-7999 km820 EUR 
8000 km lub więcej1500 EUR 

Stypendium wypłacane jest najpóźniej w pierwszym dniu mobilności. Warunkiem rozliczenia stypendium jest złożenie potwierdzenia pobytu niezwłocznie po powrocie oraz wypełnienie ankiety przysyłanej na skrzynkę mailową.

W przypadku podróżowania >50% trasy ekologicznymi środkami transportu, można zawnioskować o dodatek „Green travel”. Ekologiczne środki transportu to: pociąg, autobus, wspólny przejazd samochodem – carpooling, rower. Wniosek Green Travel dostępny jest w zakładce Formularze.

Aktualne porozumienia międzyuczelniane dla poszczególnych kierunków znajdziesz w arkuszu – tutaj.

Zachęcam do współpracy w rozszerzaniu naszej bazy uczelni partnerskich!

Jeśli mają Państwo kontakt z uczelniami zagranicznymi lub po prostu propozycję uczelni partnerskiej dla danego kierunku – proszę o kontakt. Podejmiemy starania o podpisanie porozumienia.

Wyjazdy szkoleniowe

W ramach programu Erasmus+ pracownicy dydaktyczni, badawczo-dydaktyczni i administracyjni mogą zrealizować wyjazd w celu szkoleniowym. Czas trwania standardowego wyjazdu to 5 dni (min. 3 dni).

Mobilności szkoleniowe mogą być zrealizowane w zasadzie w każdej instytucji przyjmującej oprócz instytucji UE i zarządzających programem Erasmus. Może więc to być uczelnia, z którą mamy podpisaną umowę, ale też przedsiębiorstwo, firma szkoleniowa, lub inna jednostka.

Szkolenie może przyjąć formę zorganizowanego szkolenia, warsztatów lub np. job shadowing (obserwacji pracy). Musi być powiązane z wykonywaną pracą.

Zachęcamy do korzystania z programu! Mobilności pracowników są wspaniałą okazją do poznania nowych miejsc i kultur, poćwiczenia języka obcego oraz zdobycia zagranicznych kontaktów.

Kto zapewnia zakwaterowanie?

Uczestnik sam zapewnia sobie zakwaterowanie.

Czy konieczne jest ubezpieczenie?

Tak, należy mieć ubezpieczenie zdrowotne, NNW i OC. Wyjeżdżając do krajów UE ubezpieczenie zdrowotne zapewnia karta EKUZ, którą można wyrobić sobie bezpłatnie. Więcej informacji o karcie EKUZ pod linkiem. Można też oczywiście wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Uczelnia nie ubezpiecza pracowników na wyjazdy zagraniczne.

Kto organizuje podróż?

Uczestnik sam organizuje sobie podróż. Nie ma potrzeby przedstawiania uczelni rachunków, jeżeli nie korzysta się z opcji podróży „Green travel”. Ryczałt na podróż naliczany jest automatycznie w zależności od odległości do uczelni partnerskiej. Jeżeli większość podróży tam i z powrotem odbędziesz za pomocą ekologicznych środków transportu (np. carpooling, transport zbiorowy – pociąg lub autobus), można otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 50 EUR. W takim przypadku należy jednak przed wyjazdem zawnioskować o taki dodatek – nie jest on naliczany automatycznie. Wzory dostępne w sekcji – Do pobrania.

Czy uczelnia w jakiś sposób „honoruje” wyjazd?

W przypadku pracowników formą „uznawania” wyjazdu jest uwzględnienie go podczas okresowej oceny pracowniczej. Należy pamiętać, aby go wykazać.

Czy trzeba przedstawić certyfikat znajomości języka?

Nie, nie jest to wymagane. Znajomość języka obcego jest istotna, ale opiera się to na deklaracji pracownika.

Jak wyliczane są stawki stypendium?

Stawki stypendium (podane w innym miejscu) różnią się w zależności od kraju. Ogólna zasada jest taka, że wyjeżdżając do krajów „droższych”, otrzymasz nieco większe stypendium, a do krajów relatywnie „tańszych”, nieco mniejsze. Stawki są odgórnie ustalane przez Komisję Europejską, nie zależą ani od uczelni, ani od Narodowej Agencji Erasmus+. Ostateczna kwota stypendium obliczana jest na podstawie liczby dni, które spędza się w uczelni zagranicznej plus ryczałt na podróż.

Kiedy można wyjechać?

Wyjazdy szkoleniowe możliwe są przez cały rok akademicki – pod warunkiem, że nie kolidują z obowiązkami pracownika.

Ile razy można wyjechać na Erasmusa?

Nie ma limitu wyjazdów ogółem w ciągu kariery zawodowej, jednak ze względu na ograniczone środki i w celu zapewnienia możliwości wyjazdu szerszej grupie pracowników, przyjmuje się limit jednego wyjazdu w roku akademickim/w ramach jednej umowy z Narodową Agencją. Ewentualny drugi wyjazd będzie możliwy tylko pod koniec realizacji umowy, jeśli zostaną wolne środki. Ogłoszona będzie wtedy rekrutacja dodatkowa.

Kto może wyjechać?

Pracownik dydaktyczny (badawczo-dydaktyczny) lub administracyjny, zatrudniony w PPUZ w Nowym Targu na umowę o pracę, z polskim obywatelstwem.

Rekrutacja na wyjazdy:

Etapy rekrutacji:

 1. Znalezienie instytucji szkoleniowej.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce Formularze). Potrzebna zgoda bezpośredniego przełożonego.
 3. Przygotowanie – w porozumieniu z instytucją przyjmującą – programu mobilności.

Terminy rekrutacji:

 • 15 marca (na wyjazdy 1.04-30.06)
 • 15 czerwca (na wyjazdy 1.07-30.09)
 • 15 września (na wyjazdy 1.10-31.12)
 • 10 grudnia (na wyjazdy 1.01-31.03)

Na etapie zgłoszenia powinien być już nawiązany kontakt z instytucją przyjmującą.

Dodatkowe kryteria rekrutacji (zwłaszcza w przypadku dużej liczby chętnych):

 • Czy jest to pierwszy wyjazd w ramach Erasmusa (lub który w ostatnich 3 latach), premiowani będą pracownicy uczestniczący w programie po raz pierwszy.
 • Równomierny udział w programie pracowników z różnych jednostek i różnych kierunków.

Mile widziane:

 • szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe;
 • specjalistyczne szkolenia rozwijające kompetencje dydaktyczne lub umiejętności w zakresie tworzenia programów nauczania.

Bezpośrednio przed wyjazdem podpisywana jest umowa finansowa z uczelnią, w której określone będą m.in. okres wyjazdu, wysokość stypendium itp. umowa podpisywana jest nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wyjazdem.

Po wyjeździe należy dostarczyć uczelnianemu koordynatorowi potwierdzenie pobytu wystawione przez instytucję przyjmującą, zawierające przynajmniej: imię i nazwisko uczestnika, daty pobytu, podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej. Co do zasady ten dokument jest wystawiany według wzoru instytucji przyjmującej, ale gdyby instytucja przyjmująca nie dysponowała własnym wzorem, można skorzystać ze wzoru zamieszczonego w sekcji – Formularze.

Na adres mailowy podany w umowie finansowej przesłana zostanie Ankieta Beneficjenta. Jej wypełnienie jest obowiązkowe. W razie problemów z linkiem prosimy o kontakt z koordynatorem Erasmus.

Stawki stypendium

Aktualnie stosowane dzienne stawki stypendium w przypadku wyjazdów szkoleniowych kształtują się następująco:

Krótkoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA):

Kraje należące do danej grupyStawka dzienne
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14180 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5160 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €

Kraje regionu 14 – Countries not covered by the External Action Instruments – Faroe Island, Switzerland, United Kingdom.

Kraje regionu 5 – Countries not covered by the External Action Instruments – Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.

Ryczałt na podróż:

Odległość w jedną stronęRyczałt na koszty podróżyGreen travel
0-99 km23 EUR 
100-499 km180 EUR210 EUR
500-1999 km275 EUR320 EUR
2000-2999 km360 EUR410 EUR
3000-3999 km530 EUR610 EUR
4000-7999 km820 EUR 
8000 km lub więcej1500 EUR 

Stypendium wypłacane jest najpóźniej w pierwszym dniu mobilności. Warunkiem rozliczenia stypendium jest złożenie potwierdzenia pobytu niezwłocznie po powrocie oraz wypełnienie ankiety przysyłanej na skrzynkę mailową.

W przypadku podróżowania >50% trasy ekologicznymi środkami transportu, można zawnioskować o dodatek „Green travel”. Ekologiczne środki transportu to: pociąg, autobus, wspólny przejazd samochodem – carpooling, rower. Wniosek Green Travel dostępny jest w zakładce – Formularze.

 1. Jedną z możliwości jest szkolenie w uczelni partnerskiej. Aktualne porozumienia międzyuczelniane dla poszczególnych kierunków znajdziesz w arkuszu – tutaj.
 2. Druga możliwość to szkolenie organizowane przez profesjonalne firmy szkoleniowe. Niektóre z nich organizują szkolenia specjalnie dopasowane do potrzeb uczestników programu Erasmus+. Koszty takiego szkolenia pokrywa uczestnik, w ramach przyznanego stypendium. Poniżej linki do bazy szkoleń i kilku firm szkoleniowych:
 1. Szkolenie można odbyć w szkole językowej za granicą.
 2. Szkolenie może też być zrealizowane w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej itp. – jeśli tylko profil organizacji i tematyka szkolenia będą odpowiadały zakresowi obowiązków pracownika.