Ułatwienia dostępu

Program praktyk zawodowych filologia angielska

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-P002/15

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który jest możliwy tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi. Wypracowanie wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Projekt skierowany jest do studentów kierunku filologia spec. filologia angielska nauczycielska i tłumaczeniowa, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym podniosą szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnia zaś poszerzy współpracę ze szkołami i przedsiębiorstwami, również w wymiarze dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.