Ułatwienia dostępu

PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu realizowała projekt pod tytułem ,,PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry.

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. – 31.12.2023 r.

Finansowanie projektu:

Łączna wartość Projektu 4 077 495,14 zł

Kwota dofinansowania 3 955 170,26 zł, w tym:
środki europejskie 3 436 512,90 zł
środki z dotacji celowej 518 657,36 zł

Wkład własny Uczelni 122 324,88 zł

Obszar 1 – Struktura organizacyjna – wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni;

Obszar 2 – Architektura – zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Uczelni;

Obszar 3 – Technologie wspierające – wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań w Uczelni;

Obszar 4 – Procedury – opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię;

Obszar 5 – Rodzaje wsparcia edukacyjnego – wprowadzenie do programów studiów na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami;

Obszar 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności – realizacja szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród kadry zarządzającej, dydaktycznej oraz administracyjnej.