Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Biuro Projektu

pokój 323 
tel. (18) 26-10-738
pone@ppuz.edu.pl

Uczelnia

STUDIA DUALNE

plakat unia

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość  – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych”.

Krótki opis projektu

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość  – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwój, Działania nr 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt nr POWR.03.01.00-00-DU22/18  przedstawiamy

KRÓTKI OPIS PROJEKTU WG STANU NA DZIEŃ  31.12.2021

Tytuł projektu: Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim

Ośrodku Nauk Ekonomicznych

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do 2022-05-31

Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-DU22/18-00

Projekt nr POWR.03.01.00-00-DU22/18

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 2 290 653,76 zł i obejmuje:

1) Dofinansowanie kwocie 2 190 305,76 z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 1 930 562,99 zł

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 259 742,77 zł

2) Wkład własny w kwocie 100 348,00 zł

Grupa docelowa: Wsparciem w ramach projektu studiów dualnych zostaną objęci kandydaci na studia I stopnia kierunku FIR którzy przejawiają chęć do podnoszenia kwalifikacji praktycznych i zdobywania doświadczeń zawodowych w trakcie trwania studiów. Projektem zostaną objęci absolwenci szkół średnich.

Cel projektu: Poprawa jakości kształcenia kompetentnych i dobrze przygotowanych praktycznie absolwentów zdolnych do podejmowania i kontynuowania zatrudnienia we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS- 47 osób

Odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie, którzy kontynuują kształcenie lub podejmują zatrudnienie – 31%

Wskaźniki produktu:

Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy I

społeczeństwa – 47 osób

Liczba stażystów wspieranych ze środków EFS – 47 osób

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0 szt

Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0 szt

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 0 szt

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 0 szt

Krótki opis projektu

Biuro projektu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

BUDYNEK GORCE, pokój 323

Kierownik Projektu    

Prof. nadzw. UEK, dr hab. Robert Włodarczyk

Sekretariat 

Anna Rozłucka mail: pone@ppuz.edu.pl tel. (18) 26-10-738

Biuro projektu mieści się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (obiekt wyposażony w windę, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itp.)

Prosimy o zgłaszanie specjalnych potrzeb uczestników projektu pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej „osoby pierwszego kontaktu”

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. (18) 26-10-712.

dn@ppwsz.edu.pl

Rekrutacja Uczestników Projektu

Regulamin rekrutacji 

pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w PONE” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Lista rankingowa 

Szczegółowy harmonogram seminariów
Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych 
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona podstawę prawną m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020. W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej zasady, został opracowany poradnik pn. Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych. Poradnik stanowi również realizację zapisów dokumentu Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020.

Więcej informacji:

Jak skorzystać z programu?

Poradnik

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

W ramach planowanych do realizacji zadań w projekcie zakłada się realizacje zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną –sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach.

Bariery równościowe 

W obszarze interwencji nie występuje nierówność ze względu na płeć i zasięg oddziaływania projektu. Położenie kobiet i mężczyzn wchodzących w skład grupy docelowej jest takie same, a w projekcie będą podejmowane działania zmierzające do przestrzegania zasad równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery nie wystąpiły.

W zarządzaniu projektem uwzględnione są zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy odbędzie się poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu o możliwościach i sposobach zastosowania zasady równości kobiet i mężczyzn w odniesieniu do projektu, a także wykonywanych obowiązków.

Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

W związku z realizacją projektu pn. Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa prosimy o zgłaszanie specjalnych potrzeb uczestników projektu specjalnie wyznaczonej osobie „pierwszego kontaktu” z Działu Nauczania pod nr tel. (18) 26-10-700 lub na adres: dn@ppuz.edu.pl. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Beneficjenta do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (PONE) (Studia Dualne)
PLAKAT PROJEKT

Komunikacja

Dla uczestników

Kończysz studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość? Wypełnij ankietę i przyczyń się do poprawy projektu w kolejnych edycjach!
Ankieta dla Studentów

Jesteś przedsiębiorcą i bierzesz udział w projekcie? Wypełnij krótką ankietę i podziel się z nami opinią na temat przebiegu studiów dualnych.
Ankieta dla Przedsiębiorców

Dla kandydatów

Zastanawiasz się nad wzięciem udziału w projekcie? Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie kilka ważnych informacji, które pomogą Ci zacząć studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość.

FAQs

Kto może wziąć udział w projekcie?
Jak przebiega rekrutacja?
Ile osób może wziąć udział w projekcie?

Zadaj nam pytanie: pone@ppuz.edu.pl