Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Centrum Projektów

(18) 26-10-701
centrum.projektow@ppuz.edu.pl

HomeNaukaProjektyNabór do konkursów

Uczelnia

Nabór do konkursów

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z kształceniem

Instytucja finansująca: MEiN

Termin: do 30 kwietnia br.

Finansowanie obejmuje inwestycje:

1) budowlane,

2) w zakresie zakupu nieruchomości i pozostałych środków trwałych,

3) współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Szczegóły pod linkiem.

Doskonała nauka

Instytucja finansująca: MEiN

Cel: Program podzielony jest na dwa moduły:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” –  organizacja konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – wydawanie monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki.

Wysokość środków finansowych w ramach każdego z modułów wynosi:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – od 20 000 zł do 400 000 zł,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – od 15 000 zł do 80 000 zł, przy czym nie może ono przekroczyć 90% kosztów realizacji projektu.

Nabór trwa do 18 marca br.

Szczegóły konkursu pod linkiem.

Społeczna odpowiedzialność nauki

Instytucja finansująca: MEiN

Cel: Popularyzacja nauki, promocja sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program podzielony jest na dwa moduły, a wsparcie finansowe w ramach każdego z modułów wynosi:

 • „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – od 20 000 zł do 1 000 000 zł,
 • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – od 20 000 zł do 250 000 zł, przy czym nie może ono przekroczyć 90% kosztów realizacji projektu.

Nabór trwa do 18 marca br.

Szczegóły konkursu pod linkiem.

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Instytucja finansująca: MEiN

Termin: 21 luty 2022 r.

Cel: Środki finansowe są przeznaczone na wsparcie edukacji studentów-sportowców, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia. Uczelnia z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansuje studentowi-sportowcowi dodatkowe zajęcia w ramach indywidualnego toku studiów z jednego kierunku. Jeżeli sportowiec studiuje na dwóch kierunkach, będzie mógł zdecydować, w ramach którego z nich chce otrzymać dofinansowanie. Dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą zostać zorganizowane do dnia obrony pracy dyplomowej, do końca roku akademickiego, w którym student uzyskał absolutorium.

Szczegóły konkursu pod linkiem.

Perły nauki

Instytucja finansująca: MEiN

Termin: do 18.02.2022 r.

Cel: Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu warunków rozwoju wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Szczegóły konkursu pod linkiem.

Nauka dla Społeczeństwa

Instytucja finansująca: MEiN

Termin: cały rok

Cel: Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Szczegóły konkursu pod linkiem.

Nagroda im. Artura Rojszczaka – Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Termin: 31 stycznia 2022 r.

Cel: Nagroda im. Artura Rojszczaka – wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto – jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Szczegóły konkursu pod linkiem.

Konkurs „Logos Olimpijski 2022” na publikacje książkowe oraz na rozprawy habilitacyjne, prace doktorskie i magisterskie z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej

Organizator konkursu: Polska Akademia Olimpijska, działająca w ramach Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Termin: 1.03.2022 r.

Cel:

 1. Wybór najbardziej wartościowych prac o tematyce olimpijskiej.
 2. Popularyzacja idei olimpijskiej i edukacji olimpijskiej.
 3. Inspirowanie do podejmowania tematyki olimpijskiej.

Szczegóły konkursu pod linkiem.