Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

HomeKandydatKierunki studiówStudia II stopniaFilologia angielska nauczyciel...

Uczelnia

Filologia angielska nauczycielska

Kierunek studiów

Filologia angielska nauczycielska

Studia drugiego stopnia (magisterskie), dwuletnie (4 semestry), stacjonarne, profil praktyczny

Studenci filologii angielskiej zdobywają pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę o języku, kulturze i społeczeństwach krajów anglojęzycznego obszaru językowego. Poznają sposoby wykorzystania posiadanych wiadomości w różnych sferach działalności zawodowej, w charakterze tłumaczy lub nauczycieli języka angielskiego (w zależności od wybranego modułu).

W trakcie studiów młody adept filologii rozwija swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i drugiego języka na poziomie kontynuacji lub od podstaw. Ponadto zdobywa pogłębioną wiedzę z dziedziny językoznawstwa, historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznego obszaru, a także rozwija umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu.

Studenci modułu nauczycielskiego, wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich poszerzają o kolejne informacje dotyczące teorii i praktyki nauczania języka angielskiego, psychologii i pedagogiki. 

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci modułu kształcenia nauczycielskiego otrzymują dyplom magistra filologii angielskiej, który łącznie z dyplomem licencjata (modułu kształcenia nauczycielskiego), uprawnia ich do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Kadrę akademicką stanowią specjaliści, językoznawcy, literaturoznawcy, historycy i kulturoznawcy, którzy nie tylko kształtują komunikatywność językową studentów, ale także przekazują holistyczną wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.

Wykształcenie

 • profesor nauk prawnych,
 • magister filologii angielskiej.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 1967-2015 zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim (wieloletni wykładowca historii prawa oraz prawniczego języka angielskiego – Legal English).
 • W latach 1987 i 1988 wykładowca w Institute of European Studies w Wiedniu, zaś w semestrach zimowych w latach akademickich 1991-92 oraz 1992-93 prowadził wykłady jako visiting professor w University of Stanford, California.
 • Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.
 • Zasiada w Radzie Naukowej Czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”.
 • Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz czterech monografii książkowych:

– High Treason in England until the End of Stuart Era, Warszawa–Kraków 1982;

– Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów, Kraków 1994;

– Z dziejów prawa karnego Anglii między Renesansem a Oświeceniem, Kraków 1996;

– Dzieje przestępstw politycznych w Anglii. Między średniowieczem a współczesnością, Kraków 2000.

Wykształcenie

 • habilitacja na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki pt. Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, 2016;
 • doktorat na podstawie dysertacji pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej, 2004;
 • absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, językoznawczym, kulturowym, medioznawczym, a także edukacją w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu.

Doświadczenie

Uczestnik międzynarodowych kongresów naukowych:
 • 2015 – Utah Valley University, Women in the Mountain, USA;
 • 2016 – Kraków, 1st China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on the Safeguarding of Intangible Heritage;
 • 2017 – Czeski Cieszyn, Towards Understanding and Tolerance. How to Teach Native and Regional History on the Borderlands? Kongres Polaków w Republice Czeskiej;
 • 2018 – Wilno, IXth Congress Of The International Society For Dialectology And Geolinguistics.

Autorka monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, a także ponad 60 artykułów naukowych w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach ich funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury.

Współzałożycielka Akademii Dziedzictwa dla młodzieży polonijnej w USA (Summit Illinois, 2019), a także twórczyni programu, opiekun merytoryczny i wykładowca tejże Akademii.

Zawodowo związana z PPUZ od początku istnienia Uczelni. Prowadzi m.in. kurs literatury i kultury regionu Podtatrza. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza, wdrożonego do realizacji w roku ak. 2008/2009. W latach 2008-2012 prorektor do spraw nauki i współpracy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Osiągnięcia

 • Opracowała program studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza (2008).
 • Opracowała merytoryczną podstawę do edukacji regionalnej na Podtatrzu, a także wypisy gwarowe dla szkół [z zakresu poezji antologię poezji Podtatrza pt. „Góralskie serce w zielonym, listku pieśni” (2006), w zakresie epiki: ”Góralską czytankę” (2014), „Spiską czytankę” (2016), „Zagórzańską czytankę” (2017), obecnie pracuje nad „Pienińską czytanką”].
 • Jest autorką ogólnopolskiej podstawy programowej dla projektowanego przedmiotu szkolnego o nazwie „Nasze dziedzictwo”:
 • Prowadzi opiekę merytoryczną nad wdrażaniem edukacji regionalnej w podhalańskich szkołach.
 • Opracowała regulamin kuratoryjnego konkursu czytelniczo-plastycznego „Góralskie cytanie”, który rozrasta się w miarę opracowywania kolejnych czytanek, oraz konkursu recytatorskiego „Znad Wisły i spod Tatr”, który od trzech lat odbywa się w Chicago.
 • Prowadzi cykliczne warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy z tekstem gwarowym w szkole (stała współpraca z gminą Czarny Dunajec, a także Bukowina Tatrzańska).
 • Włącza się w życie regionu, prowadząc warsztaty z zakresu gwary i literatury Podtatrza dla instruktorów zespołów, animatorów kultury regionalnej oraz nauczycieli.
 • Współpracuje z organizacjami polonijnymi w USA (ZPPA oraz Fundacją Kultury Tatrzańskiej) w zakresie edukacji regionalnej dzieci podhalańskich emigrantów.
 • Współpracuje z Fundacją Kultury Tatrzańskiej w Chicago w zakresie organizacji kursów e-learningu z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza.
 • Prowadzi działalność wydawniczą w zakresie gwarowych tekstów Podtatrza.
 • Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich Konkursów poezji religijnej. m.in. im. ks. prof. J. Tischnera w Ludźmierzu (od 2007 r. do końca trwania konkursu) oraz ogólnopolskiego Konkursu jednego wiersza im. J. Tawłowicza w Zakopanem, organizowanym przez „Tygodnik Podhalański” (od 2012 r.) – przewodnicząca komisji w kategorii gwarowej.
 • Od 2020 r. prowadzi autorskie audycje w cyklu „Wierchy” emitowanym przez zakopiańskie Radio Alex.
kobieta

dr Anna Borkowska

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Zdobyła tytuł magistra filologii angielskiej (specjalizacja: nauczyciel języka angielskiego) w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Zainteresowania badawcze obejmują glottodydaktykę, andragogikę oraz geragogikę.

Doświadczenie

 • Współredaktor monografii “The Old meets the meets the new” recenzowanej przez dr hab. Annę Malicką-Kleparską oraz dr hab. Dorotę Werbińską, wydawnictwa PPUZ w Nowym Targu.
 • Na konferencjach naukowych regularnie prezentuje wyniki badań własnych.
 • Od 2016 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów-seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wśród słuchaczy promuje ideę uczenia się przez całe życie (lifelong learning), szczególną uwagę zwraca na korzyści płynące z uczenia się języków obcych w późnej dorosłości.
 • Prowadzi wolontariat dla Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem.
 • Opiekunka praktyk pedagogicznych na kierunku filologia angielska.
 • Organizatorka licznych warsztatów dydaktycznych dla studentów filologii angielskiej.
 • Organizatorka warsztatów językowych dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich w środowisku lokalnym.
 • Prowadzi cykliczne wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dotyczące propagowania idei kształcenia ustawicznego oraz glottogeragogiki, które oparte są na badaniach własnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
mężczyzna

dr Wojciech Majka

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozprawa doktorska pt. „Avatars of the Libido.”
 • Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w tematyce literaturoznawczej oraz filozoficznej.
 • W przeszłości prowadził zajęcia z literatury angielskiej, literatury amerykańskiej, filozofii, kulturoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego oraz z przekładoznastwa.
 • Obecnie zajmuje się tematyką praktyczno-językową i prowadzi zajęcia ze stylistyki języka angielskiego, dyskursu akademickiego oraz z praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie B2+, C1 oraz C2.
 • Jest autorem ponad dwudziestu artykułów naukowych oraz trzech monografii poświęconych tematyce literackiej i filozoficznej.
 • Wziął udział w ponad trzydziestu narodowych jak i międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, na których wygłaszał referaty w oparciu o wyżej zarysowane paradygmaty naukowe.

Do swych największych inspiracji intelektualnych zalicza problematykę związaną z szeroko pojętą psychologią, literaturą oraz fenomenologią.

Wykształcenie

 • Wykładowca języka rosyjskiego jako obcego na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa w Moskwie;
 • Język rosyjski w biznesie i turystyce na Rosyjskim Nowym Uniwersytecie w Moskwie;
 • Magister dziennikarstwa (dyplom z wyróżnieniem) na Otwartym Międzynarodowym Uniwersytecie Rozwoju Człowieka w Mikołajowie (Ukraina);
 • Reporter na Wyższej Szkole Prasy i Telewizji w Mikołajowie (Ukraina).

Doświadczenie

 • Dyplomowany lektor języka rosyjskiego (native speaker).
 • Dziennikarz, redaktor literacki, redaktor portalu internetowego, redaktor naczelny, specjalista ds. Public Relations (praca ze społeczeństwem i mediami), rzecznik prasowy.
 • Autor kursów i warsztatów: podstawy języka rosyjskiego w turystyce  (dla właścicieli i obsługi obiektów noclegowych i turystycznych, podróżników); język rosyjski w biznesie (dla biznesmenów i pracowników firm międzynarodowych); język rosyjski w godzinę (dla młodzieży); warsztaty dziennikarskie.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego (od 2019 roku do chwili obecnej).
 • Tłumacz literatury pięknej z języka polskiego na rosyjski metodą edukacyjnego czytania. Książki wydane przez Wydawnictwo VKN Moskwa, Rosja: Janko muzykantKomedia z pomyłekLatarnik (Henryk Sienkiewicz, 2017); Omyłka (Bolesław Prus, 2018); Polskie kawały i żarty (2018); Polska poezja XIX-XX stulecia (2019).
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego (od 2019 roku do chwili obecnej).
 • Członek Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy (od 2003 roku do chwili obecnej).
 • Regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w licznych międzynarodowych konferencjach metodycznych oraz kursach i szkoleniach.Zainteresowania badawcze:
  • Język rosyjski w biznesie i turystyce;
  • Nowoczesne dziennikarstwo;
  • Podobieństwa i różnice w mentalności Polaków i Rosjan.

Wykształcenie

 • Magister literatury angielskiej na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada).
 • Licencjat literatury angielskiej, Uniwersytet Concordia w Montrealu.

Doświadczenie

 • Od 7 lat pracuje w PPUZ.
 • Uczył w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem.
 • Wykładał w Centennial College w Montrealu, w Concordia University w Montrealu oraz w McGill University na Wydziale Kształcenia Ustawicznego w Montrealu.
 • Okazjonalnie zajmuje się redakcją i korektą artykułów, pisze do różnych czasopism.
 • Obecnie pracuje nad studium z amerykańskiego kursu historii, a także aktualizuje studium kursu kultury amerykańskiej i brytyjskiej.
kobieta

mgr Ewa Papierz-Łapsa

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie z filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka podyplomowego studium zarządzania oświatą Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie

 • Jako nauczyciel języka niemieckiego, a później dyrektor związana z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, kształcącym nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego na Podhalu.
 • Od 2015 roku wykładowca PPUZ w Nowym Targu, w roku akademickim 2018/19 kierownik projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na kierunku filologia angielska. Od 2019 r. straszy wykładowca, a obecnie koordynator kierunku filologia angielska i kierownik Zakładu Glottodydaktyki.
 • Autorka artykułów i współredaktorka monografii PPUZ „The Old meets the New”/„Spotkanie starego z nowym”.
 • Jej zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, kształcenia nauczycieli języków obcych oraz polityki językowej w Polsce.
Sekretariat
kobieta

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Subik

referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Program praktyk

SEMESTR

RODZAJ PRAKTYKI

LICZBA GODZIN

FORMA ZALICZENIA

I

praktyka pedagogiczna 1

90

zaliczenie z oceną

II

praktyka pedagogiczna 2

120

zaliczenie z oceną

III

praktyka pedagogiczna 3

90

zaliczenie z oceną

Praktyka zawodowa – nowe technologie w nauczaniu języków obcych

30

zaliczenie z oceną

IV

Praktyka zawodowa – kurs wychowawczy

30

zaliczenie z oceną

RAZEM                                              360 

SEMESTR I – PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 1

Termin realizacji: październik – styczeń (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJSCE

LICZBA GODZIN

samodzielne przeprowadzanie zajęć –

kursy języka angielskiego dla studentów

UTW*

PPUZ

20

indywidualne konsultacje ze studentami UTW

PPUZ

10

obserwacje zajęć – lektoraty

PPUZ

10

obserwacje zajęć w szkołach średnich

liceum, technikum zawodowe, szkoły językowe

10

indywidualne konsultacje z opiekunem praktyk

PPUZ

10

opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół średnich

PPUZ

20

* zajęcia kursowe są każdorazowo obserwowane przez opiekuna praktyk

DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

– dziennik praktyk

– dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio studenta)

SEMESTR II – PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 2

Termin realizacji: luty – czerwiec (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJSCE

LICZBA GODZIN

samodzielne prowadzenie lekcji

państwowe szkoły średnie

80

obserwacje zajęć mentora

państwowe szkoły średnie

10

prowadzenie kursów UTW*

PPUZ

10

indywidualne konsultacje ze studentami UTW

PPUZ

5

przygotowanie scenariuszy lekcji oraz materiałów dydaktycznych

praca własna studenta

10

konsultacje z opiekunem praktyk

PPUZ

5

* zajęcia kursowe są każdorazowo obserwowane przez opiekuna praktyk

DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

– dziennik praktyk

– dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio studenta)

SEMESTR III – PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 3 + PRAKTYKA ZAWODOWA –NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Termin realizacji: październik – styczeń (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJSCE

LICZBA GODZIN

samodzielne prowadzenie lekcji*

państwowe szkoły średnie

90

praktyka zawodowa –

nowe technologie w nauczaniu języków obcych

PPUZ – warsztaty

30

DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

– dziennik praktyk

– dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio studenta)

SEMESTR IV – PRAKTYKA ZAWODOWA – KURS WYCHOWAWCZY

Termin realizacji: luty – czerwiec (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJSCE

LICZBA GODZIN

praktyka zawodowa – kurs wychowawczy

PPUZ – warsztaty

30

DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

– dziennik praktyk

– dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio studenta)

1. Skontaktuj się z Dyrektorem państwowej szkoły podstawowej:

 • uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki oraz imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację praktyki,
 • ustal termin i czas trwania praktyki.

2. Dostarcz ubezpieczenie NNW (zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków) do miejsca odbywania praktyk.

3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i uzyskaj akceptację opiekuna praktyk, a następnie dostarcz ją do sekretariatu INHSiT (p.323) lub przekaż kartę staroście.

4. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z sekretariatu.

5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki dyrektorowi. Dyrektor musi podpisać oba egzemplarze porozumienia, jeden z nich dostarcz do sekretariatu INHSiT (p.323) w ciągu 5 dni roboczych.

6. Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę.

7. Pamiętaj o regularnym przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentów z praktyki, tzw. portfolio studenta oraz o odbiorze dziennika praktyk.

8. Dzienniki praktyk wypełniane są w porozumieniu z opiekunem praktyk.

9. Po zakończeniu praktyki poproś nauczyciela o wypełnienie szkolnej karty oceny praktyki pedagogicznej i dostarcz dokument opiekunowi praktyk.

Druki do pobrania:

Regulamin praktyk 

Szczegółowy regulamin praktyk pedagogicznych II stopnia

Program praktyk pedagogicznych

Karta zgłoszenia na praktykę specjalność nauczycielska

Szkolna karta oceny praktyki pedagogicznej

Arkusz samooceny studenta

Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki

Egzamin dyplomowy

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów (nie później niż w dniu obrony);
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ppuz.edu.pl;
 • legitymację studencką.
 • dziennika praktyk zawodowych – w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres : PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

Instrukcja dla studenta

Student ostatniego semestru studiów po akceptacji tematu pracy dyplomowej przez promotora zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania w terminie:

do 31 maja w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim;

do 31 grudnia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

kartę pracy dyplomowej, w której zamieszcza tytuł pracy dyplomowej w języku polskim oraz w języku angielskim, według załącznika nr 1.

Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 3 ust. 2, zobowiązani są do zatwierdzenia kodem SMS oświadczeń i zgody dotyczących: (Postępy – Dyplom – Mój dyplom):

 • oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy, stanowiącego załącznik nr 3;
 • oświadczenia na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik nr 4
 • zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku absolwenta, stanowiącego załącznik nr 5;
 • wypełnienia w Wirtualnej Uczelni formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: język pracy, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

Schemat pracy dyplomowej powinien być przygotowany według następującej kolejności:

1) strona tytułowa

2) podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy

3) podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej

4) tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków;

5) szczegóły i wymogi dotyczące pracy dyplomowej regulowane są w odrębnym regulaminie dyplomowania dla każdego kierunku studiów.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych, student co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, wgrywa zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej).

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf i scalona w jednym pliku. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, a także odznaczeniu wszystkich wymaganych oświadczeń zarówno w Wirtualnej Uczelni jak i w pracy dyplomowej student niezwłocznie powiadamia e-mailowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta: 18-26-107-28 agnieszka.subik@ppuz.edu.pl

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728.

Wymogi dotyczące pisania pracy dyplomowej (pobierz)

Wymogi dotyczące pisania pracy dyplomowej – praca z metodyki (pobierz)

Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA (pobierz)

Zarządzenie 164-2022.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 164/2022.BGD Karta pracy (pobierz)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Strona tytułowa (pobierz)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy (pobierz)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Oświadczenie (pobierz)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Zgoda na wykorzystanie wizerunku (pobierz)

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)

Instrukcja dla studenta (pobierz)

Instrukcja dla promotora, recenzenta (pobierz)

Instrukcja dla sekretarza (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)

 

 

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Raport samooceny
   Studenckie koła naukowe
   Galeria
   Pozostałe galerie