Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

HomeKandydatKierunki studiówStudia I stopniaSport i turystyka na terenach ...

Uczelnia

Sport i turystyka na terenach górskich

Kierunek studiów

Sport i turystyka na terenach górskich

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Podstawowym celem kształcenia na kierunku sport i turystyka na terenach górskich jest przygotowanie absolwenta do podjęcia działalności zawodowej w zakresie sportu (organizacja i zarządzanie w sporcie, programowanie i prowadzenie zajęć/imprez w zakresie sportu dla wszystkich, sportu wyczynowego) lub turystyki (organizacja i zarządzanie w turystyce, programowanie i prowadzenie imprez turystyki kwalifikowanej).

Student nabędzie wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej w takim zakresie, który pozwala na rozpoznanie i zrozumienie potrzeb i możliwości współczesnego człowieka w uprawianiu sportu lub turystyki oraz mechanizmy działalności gospodarczej w obszarze sportu i turystyki

Wykorzystując wiedzę w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości, uwarunkowań społecznych i środowiskowych, nabędzie umiejętności inicjowania i organizowania przedsięwzięć w obszarze sportu i turystyki. Nabyte umiejętności pozwolą na efektywną realizację procesu treningowego lub zajęć turystycznych, uwzględniając diagnozę indywidualnych możliwości, prognozę możliwych do realizacji zadań, dobór treści i metod działania. Student będzie posiadał również umiejętność organizowania i prowadzenia imprez sportowych i turystycznych. Jednocześnie przygotowany zostanie do podjęcia działań przedsiębiorczych w obszarze sportu i turystyki, związanych z zarządzaniem instytucjami sportowymi i turystycznymi.

Absolwent kierunku uzyska tytuł licencjata na kierunku sport i turystyka na terenach górskich, potwierdzony dyplomem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Treści kształcenia będą realizowane na jednym z dwóch modułów specjalizacyjnych (do wyboru przez studenta):

 • sport na terenach górskich;
 • turystyka na terenach górskich.

Student modułu specjalizacyjnego sport na terenach górskich zostanie przygotowany do planowania i realizacji procesu treningowego w różnych dyscyplinach sportowych, organizacji rywalizacji sportowej, udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego organizowania aktywności fizycznej w terenie górskim, programowania odnowy biologicznej oraz diety sportowca a także prowadzenia diagnostyki.

Student modułu specjalizacyjnego turystyka na terenach górskich zostanie przygotowany do planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych, począwszy od dokonania diagnozy potrzeb i możliwości, przez dobór metod, form i środków działania, a także organizacyjno-zarządczego zabezpieczenia tego procesu.

Poza nabyciem wiedzy i umiejętności związanych z realizowanym modułem specjalizacyjnym, student będzie posiadał możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji zawodowych, które zwiększą atrakcyjność zawodową.

Student modułu specjalizacyjnego sport na terenach górskich będzie mógł nabyć uprawnienia:

 • instruktora narciarstwa zjazdowego, narciarstwa biegowego, snowboardu
 • instruktora wybranej zespołowej gry sportowej
 • instruktora kick boxingu lub judo
 • trenera przygotowania motorycznego
 • trenera personalnego

Student modułu specjalizacyjnego turystyka na terenach górskich będzie mógł nabyć uprawnienia:

 • pilota wycieczek
 • instruktora wybranego rodzaju turystyki kwalifikowanej

Studenci obu modułów specjalizacyjnych będą mogli nabyć uprawnienia:

 • animatora czasu wolnego
 • instruktora fitnessowych form ruchu (do wyboru: fitness – nowoczesne formy gimnastyki; fitness – ćwiczenia siłowe)

Absolwenci kierunku sport i turystyka na terenach górskich uzyskają tytuł specjalisty z zakresu sportu i turystyki, co będzie dawało im możliwość podjęcia pracy zarówno w sektorze szeroko pojmowanego sportu, jak i turystyki oraz znalezienia zatrudnienia w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i związkach społecznych, w klubach, biurach i innych formach prywatnej aktywności gospodarczej, które prowadzą działalność w obszarze sportu i turystyki.

Uzyskanie tytułu licencjata na kierunku sport i turystyka na terenach górskich umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja oraz na studiach drugiego stopnia na kierunku „wychowanie fizyczne lub sport.

Student będzie rozwijał także kompetencje społeczne, umiejętności współdziałania w grupie oraz samodzielnego i skutecznego inicjowania działań sportowych i turystycznych, z zachowaniem norm etycznych. Program studiów umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem specjalistycznym z zakresu sportu i turystyki.

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Wysoki poziom kształcenia zapewniają specjaliści w dziedzinie turystyki i sportu. Wykładowcy posiadają tytuły i stopnie naukowe, a także szereg państwowych uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie różnych form turystyki i sportu.

Wykształcenie kierunkowe Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

dziedzina nauk społecznych; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse.Zainteresowania naukowe ekonomika turystyki, marketing w turystyce, marketing terytorialny, konsumpcja i zachowania rynkowe nabywców na rynkach różnych branż; ekonomia współdzielenia; ekonomia doświadczeń; społeczeństwo informacyjne; dochody, poziom życia gospodarstw domowych; marketing w przedsiębiorstwach, silver economyPublikacje –        Autorka i współautorka ponad 250 publikacji

–        https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/wyszukiwanie

·         NIEMCZYK A., Seweryn R., Łapczyński M., Gródek-Szostak Z. (2023), The Use of Mobile Applications in Tourist Travels of Generation Z: a Case Study of Poland, International Journal for Quality Research, vol. 17, no. 2 (100 pkt.).

·         NIEMCZYK A., Szalonka K., Gardocka-Jałowiec A., Nowak W., Seweryn R., Gródek-Szostak Z. (2023), The Silver Economy: an Ageing Society in the European Union, London: Routledge (300 pkt.).

·         Niewiadomski M., NIEMCZYK A., Gródek-Szostak Z., Strojny J. (2023), The Path to Industry 4.0 : the Evolution of Industry in the National Economies of the European Union in 2009-2020, International Entrepreneurship Review. – vol. 9, no. 3 (100 pkt.).Kursy/szkolenia 1)      Kurs tutoringu I stopień; Szkolenie od 6.11.2021 do 9.01.2022. Collegium Wratislaviense/ nr certyfikatu ST/495/NPDN/2021/11.

2)      Program UEK Hub. 2.0.: szkolenia wprowadzające do innowacyjnej dydaktyki  –
29 kwietnia – 1 lipca 2022; szkolenia specjalistyczne – Nauczanie problemowe
i partycypacyjne
 – semestr zimowy 2022/2023;

3)       Szkolenie Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Autoprezentacja i komunikacja dla kadry dydaktycznej (02.2023).  Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

  członek organizacji naukowych:

–        członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ekspert w ramach projektów:

–        członek zespołu ekspertów w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce nr POWR.02.12.00-00-0010/16.  PART. Grupa PFR (2019);

–        od roku 2016 członek Zespołu Ekspertów Turystyki Krakowa, badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa;

–        opracowanie ekspertyzy z zakresu turystyki do projektu Urzędu Miasta Zakopane pt. ECO Zakopane Smart City realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2016-2026 (2016)

–        członek zespołu ekspertów projektu pt. Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa w 2016 r. realizowanego dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Kraków 2017

recenzent projektów naukowych

–        recenzent artykułów zgłaszanych do czasopism krajowych i zagranicznych, recenzent wydawniczy, recenzent rozpraw doktorskich, promotor rozpraw doktorskich; opiekun naukowy w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców

zajęcia za granicą

–        Erasmus+ Teaching MobilityZainteresowania „pozanaukowe” podróże, taniec

 

Data i miejsce urodzenia – 30 marca 1964 r. Myślenice

Wykształcenie, uzyskane stopnie naukowe i stanowiska 

 • 2022 – profesor nauk o kulturze fizycznej – stanowisko profesora w AWF w Krakowie, stanowisko profesora w PPUZ w Nowym Targu
 • 2022 – rok ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Administracja publiczna w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie
 • 2022 – rok ukończenia studiów podyplomowych w zakresie w Bezpieczeństwo Narodowe i zarządzanie kryzysowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie
 • 2019 – stanowisko profesora uczelni w AWF w Krakowie, w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki
 • 2009 – profesor nadzwyczajny (mianowanie) w AWF w Krakowie, w Zakładzie Gimnastyki i Tańca.
 • 2008 – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej.
 • 2002 – rok ukończenia studiów podyplomowych w zakresie ju-jitsu (trener ju-jitsu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2001 – rok ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Sportem (menedżer sportu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 • 1997 – doktor nauk o kulturze fizycznej – stanowisko adiunkta (od 1998) w AWF w Krakowie.
 • 1989 – magister wychowania fizycznego – stanowisko asystenta (od 1988) w Zakładzie Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • 1991 – rok ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, specjalność trenerska.
 • 1989 – rok ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, specjalność nauczycielska.

Pełnione funkcje

 • Od 2020 – Dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie AWF w Krakowie.
 • 2017-2020 – Kierownik Zespołu Przedmiotowo-Dydaktycznego Teorii Sportu w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • 2016-2017 – Zastępca dyrektora ds. nauki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • 2016-2020 – Dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • 2015-2016 – Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki ds. nauki i rozwoju w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • 2013-2016 – Kierownik Zakładu Gimnastyki i Tańca w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • 2008-2013 – Kierownik Katedry Gimnastyki AWF w Krakowie.

Praca naukowa i promocja kadr naukowych

 • Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych (ponad 6000 pkt. MNiSW/MEiN oraz ponad  150 IF, Indeks Hirscha 13), 12 monografii, 4 podręczników oraz redaktor 4 monografii naukowych.
 • Współautor 7 patentów i 2 wzorów użytkowych.
 • Kierownik lub wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 18 projektów naukowych.
 • Promotor 5 obronionych prac doktorskich.
 • Recenzent 7 przewodach doktorskich i 2 postępowaniach habilitacyjnych.

Praca dydaktyczna w Uczelni

 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z teorii i metodyki gimnastyki, kulturystyki, sportów walki oraz teorii sportu i zarządzania w sporcie.
 • Promotorstwo ponad 60 prac magisterskich i wielu licencjackich.
 • Prowadzenie zajęć w ramach kursów instruktorskich i trenerskich.

Członkostwo w towarzystwa naukowych

 • Od 2010 – członek Fédération Internationale d’Education Physique,
  Przewodniczący Sekcji Polskiej.
 • Od 2010 – członek Stowarzyszenie Naukowe Idōkan Polska.
 • Od 2000 – członek European Association for Security (2000-2016 wiceprezes zarządu, a obecnie Członek Rady Naukowej.

Działalność w innych organizacjach

 1. Od 2017 – Komisja Dan Polskiego Związku Ju-Jitsu, Przewodniczący.
 2. 2014–2017– Kolegium Dan Polskiego Związku Ju-Jitsu, V-ce Przewodniczący.
 3. Od 2011 – Polska Federacja Sportu Powszechnego, Prezes Zarządu.

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2019 – tytuł Full Professor wydany przez World Federation Street Self Defense.
 • 2018 – honorowy Profesor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie nadany uchwałą Senatu.
 • 2017 – Medal Expert – Profesor nr 14 przyznany przez European JUJUTSU and KOBUDO Committee.
 • 2017 – Profesor International Personnel Academy w Kijowie, przyznany przez Radę Akademicką IPA.
 • 2016 – Tytuł Professor In Budo, wydany przez World International Combat Martial Arts Society.
 • 2016 – Medal Honorowy za Zasługi dla Polskiego Związku Ju-Jitsu przyznany uchwałą Zarządu PZJJ za rozwój ju-jitsu w Polsce.
 • 2015 – honorowy Doktorat z filozofii Sztuk Walki, wydany przez University of World International Combat Martial Arts Society.
 • 2015 – honorowa Złota Odznaka PZJJ
 • 2015 – Srebrny Krzyż Zasługi.
 • 2015 – honorowy tytuł Profesora Sztuk i Sportów Walki PZJJ.
 • 2005 – Brązowy Krzyż Zasługi.
 • Nagrody Rektora AWF w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowej.

Posiadane uprawnienia w zakresie dyscyplin sportu

 • Trener judo – trener klasy mistrzowskiej (2009).
 • Trener ju-jitsu – trener klasy mistrzowskiej (2013).
 • Trener gimnastyki – trener klasy pierwszej (2000).
 • Trener karate, boksu, pływania i kulturystyki.
 • Osobisty doradca treningowy – trener personalny (2012).
 • Menedżer sportu (2001).
 • Instruktor żeglarstwa (1988) i narciarstwa (2000).
 • Sędzia międzynarodowy ju-jitsu/karate (1993).
 • Kapitan jachtowy i motorowodny (2015).
 • Ratownik WOPR (1984), Instruktor ratownictwa wodnego (2015).
 • Stopień mistrzowski 10 dan ju-jitsu (2015).
Katarzyna Ceklarz

dr Katarzyna Ceklarz

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Doktorat w dziedzinie etnologii na Wydziale Historycznym UJ. Praca zdobyła nagrodę w konkursie na najlepsza pracę doktorską o tematyce górskiej, opublikowana pt. Sebastian Flizak. Etnograf i ludoznawca na tle swojej epoki (Kraków 2019);
 • Studia magisterskie z etnologii na Wydziale Historycznym UJ. Praca magisterska została opublikowana w formie książkowej pt. Monografia Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce (Rabka-Zdrój 2010);
 • Studia z socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Praca dyplomowa została opublikowana w formie artykułu pt. Pamięć społeczna Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu” w książce Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska – Małopolska – Podhale 1945–1956 (Nowy Targ 2008).

Doświadczenie

 • Pedagog.
 • Muzeolog.
 • Autorka m.in. podręcznika o etnografii Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski (Kraków 2012), książki Czary Góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich (Zakopane 2014, wspólnie z Urszulą Janicką-Krzywdą) oraz wielu artykułów zamieszczanych w naukowych i lokalnych wydawnictwach. Publikuje m.in. w „Wierchach”, „Roczniku Babiogórskim”, „Zeszytach Rabczańskich”, „Almanachu Nowotarskim”, „Tatrach”. Od 2019 r. pracuje w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, jest redaktorką naczelną serii wydawniczej „Archiwum Etnograficzne” PTL oraz serii monografii pt. „Kultura ludowa Górali” w której ukazało się już 9 tomów.
 • Współzałożycielka Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec z siedzibą w Rabce-Zdroju (obecnie pełni funkcje sekretarza).
 • Jest przewodnikiem beskidzkim i tatrzańskim, pilotem wycieczek oraz instruktorem narciarstwa.
 • Jako ekspert współpracuje z wieloma instytucjami kultury i samorządami.
 • Członek organizacji naukowych, krajowych i międzynarodowych: PTTK (od lat 90.); Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2014).

Osiągnięcia

Została uhonorowana:

 • Odznaczeniem „Zasłużony dla kultury polskiej” (2016);
 • Statuetką „Zasłużony dla kultury Górali Kliszczackich” (2017) przyznawaną przez Związek Podhalan;
 • „Medalem Pamiątkowym Podhala” przyznawanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (2020);
 • Tytułem „Osobowość Rabki-Zdroju” (2021);
 • Tytułem „Wierchowej Orlicy” (2021);
 • Nagrodą Rektora PPUZ (w roku 2018, 2020, 2021).
kobieta

dr Agnieszka Janas

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, specjalność informatyka ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Autorka rozprawy doktorskiej pt. Komputerowe wspomaganie doskonalenia baz wiedzy systemów konwersacyjnych w oparciu o analizę treści rozmów biznesowych.

Doświadczenie

 • Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Uczestnik projektu “Nowe Media i Technologie wiedzy” – projekt realizowany we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
 • Współorganizator konferencji naukowych, również międzynarodowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: dyplom studium pedagogicznego, ukończone kursy z zakresu obsługi takich systemów informatycznych jak: Microsoft Dynamics AX, platforma e-learningowa Moodle, system rezerwacyjny SART, system VERSUM.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z systemami komunikującymi się w języku naturalnym, zastosowaniem nowych technologii w turystyce, wybranych aspektach zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz nowoczesnych formach marketingu.

Adam Mroczka

dr Adam Mroczka

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał po obronie rozprawy pt. Bioklimat Krakowa w kontekście zespołu termicznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Ukończył studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Problematyka badawcza: środowiskowe uwarunkowania turystyki i rekreacji, walory i atrakcyjność turystyczna, turystyka na obszarach chronionych, turystyka kwalifikowana a środowisko naturalne, agroturystyka, zagospodarowanie i rozwój zrównoważony w turystyce, klimat a człowiek i środowisko.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 2008-2012 Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji PPUZ.
 • Instruktor żeglarstwa PZŻ.
 • Instruktor narciarstwa zjazdowego PZN.
 • Sternik motorowodny.
 • Uprawia windsurfing i pływanie.
 • Uprawnienia „Organizatora turystyki” PTTK. „Audytor wewnętrzny” na przeprowadzanie audytów według norm ISO 9000 i ISO 14000 (ochrona środowiska).
 • Prowadził zajęcia dla studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS (AWF Kraków) i NRA.
 • Wieloletni współpracownik BP Oost Europa Reizen z Nijmegen (Holandia) i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Krakowa (organizacja narciarskich i żeglarskich obozów szkoleniowych).
 • Członek komisji egzaminacyjnych na stopnie narciarskie i żeglarskie.
 • Pełnił funkcje KWŻ (Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego).
 • Członek kadry AWF kursów szkoleniowych w zakresie narciarstwa biegowego.
 • Absolwent warsztatów szkoleniowych „Funduszu Know-How” z Wielkiej Brytanii (rozwój zrównoważony).
 • Wziął udział w seminariach bolońskich (ocena programowa szkolnictwa wyższego) i regionalnych dla doradców zawodowych i szkolnych.
 • Zdał egzamin państwowy z języka angielskiego.

Nagrody

 • Laureat Nagrody Miasta Krakowa „W dziedzinie nauki i techniki” (1988).
 • Odznaczony „Srebrną Odznaką Miasta Krakowa”.
 • Odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

Wykształcenie

 • doktor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;
 • studia podyplomowe: samorząd Polski w Unii Europejskiej;
 • magister stosunków międzynarodowych, Wydziału Politologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • licencjat ekonomii, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie;
 • licencjat turystyka i rekreacja, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Obszar zainteresowań naukowych: turystyka na obszarach chronionych, turystyka aktywna, współpraca międzynarodowa, psychologia pozytywna.

Doświadczenie

 • Inicjator i koordynator programu Erasmus, PO WER, Erasmus+ w PPUZ w Nowym Targu w latach 2010-2020.
 • Członek Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki; Członek Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja.
 • Tutor Akademicki.
 • Redaktor artykułów i monografii naukowych w recenzowanych i punktowanych czasopismach.
 • Organizator imprez rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych i konferencji naukowych.
 • Uczestnik czynny i bierny w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz projektach międzynarodowych.
 • Wielokrotna laureatka Nagrody Rektora PPUZ (PPWSZ) za działalność organizacyjną.
 • Dodatkowe kwalifikacje: ekspert ds. opiniowania projektów EWT.
 • Dodatkowe uprawnienia: przygotowanie studium wykonalności, dydaktyk medialny, konsultant ds. e-learning, sternik jachtowy.
 • Kursy: technologie informatyczne, badanie rynku i testowanie produktów, tworzenie aplikacji na Androida dla nie programistów, event manager, manager marketingu i reklamy w sieci, sacrum w edukacji, design thinking, lean management.
 • Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności: nordic walking, pływanie, narciarstwo zjazdowe.
kobieta

dr Danuta Żiżka

koordynator kierunku sport i turystyka na terenach górskich

Wykształcenie

 • Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka studiów podyplomowych – Zarządzanie biznesem turystycznym i restauracyjnym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Zainteresowania naukowe: historia przewodnictwa turystycznego na Podhalu, ekoturystyka i ekologiczne zastosowania w hotelarstwie, turystyka religijna, inwentaryzacja obiektów sakralnych na terenie Podhala i ich przestrzenne rozmieszczenie, mała architektura sakralna Podhala, krajobraz kulturowy i sakralny.

Obejmowane stanowiska

 • Opiekun Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki;
 • Członek Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Almanachu Nowotarskiego;
 • Członek Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Organizator imprez turystycznych dla różnych grup wiekowych, konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym.
 • Redaktor kilku monografii oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: organizator gier miejskich, instruktor nordic walking, pilot wycieczek, Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS.
mężczyzna

dr Paweł Gąsior

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

Wykształcenie

 • W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w  Krakowie;
 • W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku edukacja obronna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Doświadczenie

 • Członek Senatu.
 • Wiceprezes Zarządu KU AZS.
 • Autor publikacji z zakresu teorii treningu sportowego.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie, współpracuje z zawodnikami najlepszymi w Polsce (z dyscyplin motocyklowych, narciarstwa i hokeja na lodzie).

Dodatkowe kwalifikacje

 • Promotor pomocniczy dysertacji doktorskiej.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie.
 • Instruktor Polskiego Związku Kickboxingu.
 • Instruktor narciarstwa.
 • Instruktor snowboardu (PZS).
 • Instruktor narciarstwa biegowego.
 • Instruktor kulturystyki.
 • Trener nordic walking (Thera band Academy).
 • Trener treningu respiracyjnego SpiroTiger (Rehalab Akademy).
 • Trening funkcjonalny w sporcie (Remigiusz Rzepka).
 • Trening okluzyjny (MadUp).
 • Integracja sensomotoryczna i korekcja wad postawy w wodzie (Thera Band Academy).
 • Diagnostyka poziomu siły eksplozywnej za pomocą MyoTest (Rehalab Akademy).
 • Kurs masażu klasycznego.
 • Młodszy ratownik WOPR.
 • Mediator sądowy.
 • Biegły sądowy z zakresu wypadków narciarskich.
Sekretariat
kobieta

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Subik

referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Plany studiów
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe
Egzamin dyplomowy

Zakładka w przygotowaniu.

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Raport samooceny
   Studenckie koła naukowe
   Galeria
   Pozostałe galerie