Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Praca socjalna

Kierunek studiów

Praca socjalna

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Studenci zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowaną na konkretną specjalność w zakresie pracy socjalnej. Absolwent posiada podstawowe wiadomości w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek – środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Absolwent potrafi realizować zadania pracownika socjalnego i rozumie człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie. Student zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

W programie kształcenia, oprócz zajęć teoretycznych, przewidziano 960 godzin praktyk zawodowych, co zapewnia studentom zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych. 

Absolwent kierunku potrafi stawiać diagnozę dotyczącą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, umie zastosować metody, techniki i środki interwencji socjalnej, a także przeprowadzić ewaluację podejmowanych działań. Posiada ponadto umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi. 

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent pracy socjalnej będzie mógł się realizować np. w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, gminnych zespołach interdyscyplinarnych, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Wysoki poziom kształcenia zapewniają specjaliści z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i prawnych.

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał habilitację w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy pt.”Administrowanie mieniem państwowym w lotnictwie polskim 1926-1939 w warunkach postępu technicznego”.
 • W 1986 r. uzyskał doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy „Problemy modernizacji i rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce w latach 1933-1939 (Samoloty bojowe)”.
 • Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Praca magisterska pt.”Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej”.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w wykładach na temat sztuki zarządzania (głównie jakości kadr wynikającej z wiedzy fachowej, skali talentu, zaangażowania, identyfikacji z miejscem pracy oraz jakości procesów decyzyjnych zaistniałych w polityce i działaniach wojennych (starożytność, wiek XIX i XX).
 • Prowadzi zajęcia m.in. z prawa humanitarnego, nauki administracji, etyki w biznesie, wstępu do prawoznawstwa.
 • Reprezentował w sprawach administracyjnych i sądowych m.in. Wojewodę Wrocławskiego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 • Prowadzi wykłady bogate nie tylko w wiedzę teoretyczną, lecz także w informacje praktyczne pozyskane na zajmowanych stanowiskach i wieloletnie znajomości oraz korespondencję z wybitnymi konstruktorami lotniczymi.
 • Praca popularyzatorska, dydaktyczna (wybrane):
 1. Wykład w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Londynie w lipcu 1992 r. dla byłych lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie na temat przygotowań wojennych II RP do wojny.
 2. Trzykrotna „Złota Kreda”  na Politechnice Warszawskiej w 2009, 2010 i 2011 r. za wykłady w dziedzinie prawa, administracji i historii.
 3. Wykłady inaugurujące rok akademicki w Lotniczej Akademii Wojskowej („Szkoła orląt”) w Dęblinie w 2018 r. na stulecie lotnictwa polskiego oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w 2019 r.
kobieta

dr Anna Podolak

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych
Sekretariat
kobieta

mgr Aleksandra Daleki

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Subik

referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Procedura realizacji praktyki:

 1. Wybierz zakład pracy z dostępnego wykazu placówek lub wybierz własny (razem z kartą zgłoszenia dostarcz do Uczelni dane: potrzebne do zawarcia porozumienia – nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela).
 2. Skontaktuj się z pracodawcą (uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyk, ustal termin i czas realizacji praktyk).
 3. Dostarcz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do zakładu pracy.
 4. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i dostarcz ją opiekunowi praktyk z Uczelni.
 5. Odbierz skierowanie na praktyki, dziennik praktyk i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy (p. 227).
 6. Odbierz skierowanie i porozumienie ( jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną placówką).
 7. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca podpisuje dwa egzemplarze porozumienia, jeden zwraca studentowi. Podpisane porozumienie złóż w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych, p. 330.
 8. Po dopełnieniu formalności możesz rozpocząć praktykę.
 9. Po zakończeniu praktyki dostarcz uzupełniony dziennik praktyk wraz z:
  – ankietą oceny studenta realizującego praktykę zawodową,
  – kryteriami doboru interesariuszy,
  – ankietą oceny praktyki zawodowej
  opiekunowi z ramienia Uczelni, a następnie złóż go w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych, p.330. Wymienione dokumenty są dostępne poniżej – Druki do pobrania.
 10. Możesz też ubiegać się o zaliczenie praktyk zrealizowanych na innym kierunku.
 • Regulamin praktyk studenckich pobierz
 • Wytyczne związane z praktykami (miejsca praktyk) pobierz
 • Karta zgłoszenia na praktyki pobierz
 • Dziennik praktyk pobierz
 • Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową pobierz
 • Arkusz samooceny studenta pobierz
 • Kryteria doboru interesariuszy pobierz
 • Ankieta oceny praktyki zawodowej pobierz
 • Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej pobierz

Programy praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli studia:

Egzamin dyplomowy

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ;
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ppuz.edu.pl;
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728.

 • Instrukcja dla studenta (pobierz)
 • Instrukcja dla Promotora, Recenzenta (pobierz)
 • Instrukcja dla Sekretarza (pobierz)
 • Regulamin egzaminu dyplomowego (pobierz)
 • Regulamin studiów PPUZ w Nowym Targu (pobierz)
 • Oświadczenie studenta o samodzielności wykonania projektu dyplomowej (pobierz)
 • Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)
 • Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (pobierz)
 • Zarządzenie 164-2022.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)
Wzory podań

Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Nulla sit amet est. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Quisque ut nisi. Nulla porta dolor. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

Vivamus euismod mauris. Proin faucibus arcu quis ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Vestibulum eu odio.

Aenean massa. Donec mollis hendrerit risus. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Nunc nulla.

Podania
 • TytułDonec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Nulla sit amet est. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Quisque ut nisi. Nulla porta dolor. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.Vivamus euismod mauris. Proin faucibus arcu quis ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Vestibulum eu odio.Aenean massa. Donec mollis hendrerit risus. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Nunc nulla.
Materiały dydaktyczne

Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Nulla sit amet est. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Quisque ut nisi. Nulla porta dolor. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

Vivamus euismod mauris. Proin faucibus arcu quis ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Vestibulum eu odio.

Aenean massa. Donec mollis hendrerit risus. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Nunc nulla.

Elementy
Raport samooceny
Studenckie koła naukowe
Galeria
Pozostałe galerie