Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

 • Sekretariat:
  18 26 10 726
  il@ans-nt.edu.pl

  Dział Nauczania:
  18 26 10 733
  dos@ans-nt.edu.pl

Kierunek studiów

Lekarski

Studia na kierunku lekarskim realizowane są w formie stacjonarnej na poziomie  jednolitych (sześcioletnich) studiów magisterskich. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: lekarz.

Celem kształcenia, na kierunku lekarskim jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu lekarza, który jest samodzielnym zawodem medycznym polegającym m. in. na planowaniu i realizacji kompleksowej opieki nad osobą objętą opieką medyczną poprzez badanie stanu zdrowia, rozpoznanie choroby, leczenie, rehabilitację,  profilaktykę.

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku lekarskim w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu mieszczą się w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, do których kierunek został przyporządkowany oraz uwzględniają:

 • specyfikę zawodu lekarza określoną w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • wymagania obowiązującego standardu kształcenia, wzorce i doświadczenia krajowe i zagraniczne oraz wymagania dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych,
 • założenia prawne i organizacyjne dotyczące zawodu lekarza,
 • założenia kodeksu etyki zawodowej lekarza.

Przyjęte cele kształcenia są zgodne:

 • z opisem sylwetki absolwenta kierunku lekarskiego, którą określono w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza przedstawionego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
 • odpowiadają kompetencjom zawodowym określonym w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku lekarskiego posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne  do wykonywania zawodu lekarza, który  polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

 • badaniu stanu zdrowia,
 • rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im,
 • leczeniu i rehabilitacji chorych,
 • udzielaniu porad lekarskich,
 • wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Absolwent będzie przygotowany do realizowania zadań lekarza w sposób tradycyjny tj. w kontakcie bezpośrednim, ale także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Absolwent kierunku lekarskiego może wykonywać zawód:

 • w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie.
 • w oparciu o przepisy odrębne, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy, o której mowa wyżej.

Możliwości ustawicznego rozwoju zawodowego absolwenta kierunku lekarskiego:

 • kształcenie podyplomowe, które obejmuje:
   1. staż podyplomowy,
   2. kształcenie specjalizacyjne,
   3. nabywanie umiejętności z zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub umiejętności udzielania określonego świadczenia zdrowotnego (umiejętności zawodowe),
 • doskonalenie zawodowe, które obejmuje stałą aktywność w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia, potwierdzone odpowiednią liczbą punktów edukacyjnych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów) 

Możliwości rozwoju naukowego absolwenta kierunku lekarskiego:

 1. kontynuacja kształcenia w szkole doktorskiej (kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora),
 2. uzyskiwanie stopni naukowych i tytułów naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nauczyciele akademiccy
kobieta

prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek

dyrektor Instytutu Lekarskiego

Prof. dr hab. Jolanta Jaworek jest lekarzem, absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie  – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum). Od ukończenia studiów w roku 1976 do roku 2023 pracowała w macierzystej Uczelni (od roku 1993 – UJ CM, początkowo  na Wydziale Lekarskim (Katedra Fizjologii), a od roku 1994 – na Wydziale Pielęgniarstwa, przekształconym później na  Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Dzięki jej staraniom utworzono  Zakład Fizjologii Medycznej, a w jego ramach powstała  Pracownia Badań Molekularnych, która jest prowadzona i rozwijana przez współpracowników.

Jest autorem i współautorem 199 prac naukowych badawczych, w tym 136 z listy ICI,  rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych – 32, oraz około 250 abstraktów. Jest autorką podręcznika Podstawy Fizjologii Medycznej (2 wydania) a także współautorką  i redaktorem wielu książek i podręczników.

Jej badania naukowe dotyczyły fizjologii i patologii układu trawiennego oraz fizjoterapii w chorobach układu ruchu.

Index Hirscha = 29 Cytowania  – 2270 IF  =  266,155 Punktacja MEiN  – 1677

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • Odkrycie 2 podklas receptora dla EGF, roli receptorów M1 i GRP w wydzielaniu trzustkowym.
 • Odkrycie ochronnego wpływu melatoniny, L-tryptofanu na trzustkę, wykazanie, że melatonina jest jej  naturalnym czynnikiem ochronnym Publikacje pierwsze w świecie.
 • Wykazanie ochronnego wpływu na trzustkę leptyny i chemeryny oraz hormonu wzrostu
 • Odkrycie, ze endotoksemia wczesnego okresu życia zmniejszała nasilenie stanu zapalnego trzustki u dorosłych, w mechanizmie zależnym od aktywacji enzymów antyoksydacyjnych oraz białek szoku cieplnego.
 • Wykazanie udziału nerwów czuciowych i CGRP, melatoniny, leptyny i greliny w aktywacji odruchów jelitowo-trzustkowych w fazie jelitowej wydzielania trzustkowego
 • Badania nad patofizjologią nowotworów trzustki i udziałrm białek szoku cieplnego oraz szlaków sygnalizacyjnych apoptozy w komórce trzustkowej

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA pełnione funkcje :

1996-2005  –  Prodziekan ds. studenckich  i dydaktycznych  Wydziału Ochrony Zdrowia (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu).

2005 – 2012 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jako członek Kolegium Dziekanów Nauk o Zdrowiu aktywnie działała na rzecz  powstania dziedziny NAUKI O ZDROWIU.

Dzięki jej staraniom  Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM uzyskał uprawnienia do nadawania:

 • Stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych – Medycyny.
 • Stopnia Doktora w dziedzinie Nauk o Zdrowiu
 • Stopnia Doktora Habilitowanego w dziedzinie Nauk o Zdrowiu

PRZYGOTOWYWAŁA  OPINIE DLA:

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dotyczące przyznawania uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz przyznawania stopni naukowych  doktora habilitowanego i tytułu profesora.

Jest recenzentem wielu polskich i zagranicznych naukowych czasopism.

PRACOWAŁA JAKO:

 • Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie 2005-2020
 • Członek Rektorskiej Komisji Dydaktycznej UJ przez okres 3 kadencji (1996-2005)
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UJ (1996-1999)
 • Członek Rektorskiej Komisji Majątku i Finansów UJ (2005-2012)
 • Członek Komisji ds. Finansowania Badan Naukowych UJ (2005-2008)
 • Członek Wydziałowej a następnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1996-2005).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA :

 • Kierownik prac Komisji Programowej opracowującej programy nauczania na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pracowała nad wprowadzeniem nowych kierunków studiów : Fizjoterapia,  Położnictwo, Elektroradiologia na Wydziale Nauk o zdrowiu Uj CM.
 • Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Lekarskiego z fizjologii, oraz wykłady z fizjologii w jęz. angielskim dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ,   wykłady dla studentów Wydziału Farmacji z fizjologii i patologii skóry,  a także wykłady z fizjologii i patologii dla wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • Była promotorem 18 ukończonych doktoratów, a 2 kolejne sa na ukończeniu. Opiekowała się pracami mgr i licencjackimi (ok 80 prac).

UZYSKANE NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • Nagroda Zespołowa. I st PAN
 • Nagroda Rektora AM Kraków    3 x
 • Nagroda Zespołowa. II st PAN
 • Min. Zdrowia i Op. Społ.
 • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej 2 x
 • Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społ.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Nagroda JM Rektora UJ „Pro Arte Docendi”

STAŻE ZAGRANICZNE

 • Tulane University LA, USA ( rok),
 • University of Missouri, Columbia , MI (6 mies)USA,
 • L’Institut Nationale de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) Tuluza, Francja ( 2 mies.),
 • University of Sheffield, Anglia ( 2x),
 • University of Maastricht (Holandia)
kobieta

prof. dr hab. Magdalena Więcek

koordynator kierunku lekarskiego

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 1996 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Rehabilitacja ruchowa.
 • W 2004 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej „Dymorfizm płciowy w wybranych reakcjach fizjologiczno-biochemicznych organizmu człowieka na wysiłki o maksymalnej i supramaksymalnej intensywności, z uwzględnieniem wpływu cyklu menstruacyjnego”.
 • W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na podstawie monotematycznego cyklu publikacji naukowych na temat „Różnice międzypłciowe w zakresie wysiłkowych zaburzeń równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej krwi”.
 • Od 2022 r. profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Studia podyplomowe

 • W 2002 r. ukończyła studium przygotowania pedagogicznego dla asystentów realizowane przez Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Badaniami Naukowymi realizowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie – podstawa komercjalizacji badań”.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1996 roku zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w Zakładzie Fizjologii i Biochemii w Instytucie Nauk Biomedycznych kolejno jako: asystent (do 2005 r.), adiunkt (do 2019 r.), profesor Uczelni (do 2022 r.), a obecnie profesor. Od 2020 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjologii i Biochemii, a od 2021 roku również funkcję kierownika Pracowni Biochemii i Biologii Molekularnej w Centralnym Laboratorium Naukowo-Badawczym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Realizuje zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach i trybach studiów oraz w Szkole Doktorskiej. Prowadzi badania naukowe, których tematyka powiązana jest z zakresem zajęć dydaktycznych dotyczących biochemii, biochemii wysiłku, fizjologiczno-biochemicznego monitorowania treningu fizycznego. W Szkole Doktorskiej prowadzi zajęcia dotyczące aplikacji grantowych i stypendialnych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • Od 2011 roku pracuje również w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu fizjologii na kierunkach Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo i Kosmetologia, początkowo na Wydziale  Zdrowia i Nauk Medycznych, aktualnie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
 • Od 2022 r. zatrudniona na stanowisku profesora w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Instytucie Zdrowia.

Zainteresowania naukowe

Autorka wielu publikacji i doniesień konferencyjnych. Odbyła staże naukowe w Bratysławie w Commenius University, w Sofii w National Sports Academy „Vassil Levski” oraz w Krakowie w PAN w Zakładzie Biochemii Mózgu w Instytucie Farmakologii. Bierze aktywny udział w realizacji licznych projektów naukowych, w tym w ramach programów Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyniku postępowania konkursowego prowadzonego przez NCN, pełniła funkcję kierownika w dwóch projektach tj.: ”Wpływ wysiłku anaerobowego na aktywność wewnątrzwydzielniczą adipocytów z uwzględnieniem różnic międzypłciowych”, konkurs MINIATURA oraz „Sekrecja asprozyny i innych adipocytokin na tle wysiłkowych zmian w równowadze prooksydacyjno-antyoksydacyjnej krwi u mężczyzn w zależności od wieku, wydolności fizycznej i składu ciała”, konkurs OPUS 15. Wykonała wiele recenzji artykułów naukowych oraz projektów badawczych. Wspiera rozwój młodych naukowców, jest promotorem trzech zakończonych prac doktorskich.

Prowadzi badania naukowe dotyczące zakresów tematycznych związanych z biochemią i fizjologią wysiłku fizycznego, a także efektami oddziaływania wybranych czynników fizykalnych na organizm u osób zdrowych w różnym wieku, w zależności od ich aktywności fizycznej i u pacjentów m.in. z zaburzeniami metabolicznymi, zaburzeniami funkcji układu sercowo-naczyniowego i chorobami neurodegeneracyjnymi. Interesuje się funkcją sekrecyjną tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej oraz wzajemnymi powiązaniami międzytkankowymi w zakresie wpływów metabolicznych i sygnalizacji międzykomórkowej. Bada  m.in. wpływ składu ciała na zdolności wysiłkowe organizmu oraz na powysiłkowe zaburzenia równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, różnice międzypłciowe w reakcjach fizjologiczno-biochemicznych w odpowiedzi na wysiłki o różnej intensywności oraz wpływ żeńskich hormonów płciowych na te reakcje, efekty treningu prozdrowotnego u pacjentów z różnymi schorzeniami, efekty stosowania krioterapii ogólnoustrojowej u osób trenujących i nietrenujących i możliwość wykorzystania tego zabiegu w odnowie biologicznej oraz w terapii u osób z zaburzeniami metabolicznymi, a także efekty biochemiczne i fizjologiczne stosowania treningu w warunkach hipoksji normobarycznej.

Sekretariat
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe
Egzamin dyplomowy

Zakładka w przygotowaniu

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Raport samooceny
   Studenckie koła naukowe
   Galeria
   Pozostałe galerie