Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Kosmetologia

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Program kształcenia na kierunku kosmetologia w PPUZ pozwala na wykształcenie kosmetologa prezentującego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. W toku kształcenia studenci zdobywają wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii. Studenci kosmetologii zgłębiają tajniki medycyny estetycznej i nowoczesnej technologii kosmetologicznej, poznają terapie zabiegowe z dziedziny wellness&SPA. W zakresie kosmetologii realizowane są dwie specjalności: odnowa biologiczna Wellness & SPA i kosmetologia medyczna. 

Program nauczania obejmuje m.in. dyscypliny ściśle medyczne (dermatologię, immunologię, alergologię, medycynę estetyczną, podologię). Wiedza w tym zakresie umożliwia absolwentom współpracę z lekarzami odpowiednich specjalizacji w zakresie zarówno pielęgnacji ciała i urody, jak również podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia. Inne przedmioty, takie jak: techniki relaksacyjne, muzykoterapia, kultura bycia i języka czy marketing sensoryczny pogłębiają wiedzę studenta z zakresu prawidłowego, holistycznie funkcjonującego ośrodka wellness i SPA. Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wykonać odpowiednie terapie zabiegowe, ale także wie, jakich użyć technik marketingowych w celu zwiększenia rentowności przedsięwzięcia biznesowego.

Absolwent sprawnie wykonuje standardowe zabiegi relaksacyjne i pielęgnacyjne, jest zaznajomiony z kosmetyką świata, ekokosmetyką, a także posiada solidną wiedzę z zakresu zarządzania nie tylko swoim czasem, ale również prowadzonym ośrodkiem. Jest również przygotowany do współpracy z lekarzem w zakresie wspierania leczenia oraz wykonywania zabiegów z zakresu szeroko pojętej prewencji pierwotnej, jak i wtórnej.

Studenckie Koło Naukowe „KosmetoScience” stwarza warunki do naukowego rozwoju studentów, wymiany myśli i doświadczeń oraz prowadzenia badań naukowych i promowania wyników podczas studenckich konferencji naukowych.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Głównymi obszarami pracy zawodowej licencjata będą, oprócz gabinetów kosmetycznych i gabinetów medycyny estetycznej nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA, domy spokojnej starości w zakresie praktyki podologicznej oraz firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków specjalistycznych do sektora kosmetycznego, SPA oraz kosmetologii medycznej. Absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinach medycznych (dermatologii, immunologii, alergologii, medycyny estetycznej, podologii) oraz kosmetologii i technologii kosmetologicznej. Umiejętności praktyczne przekazują studentom aktywni zawodowo praktycy.

Opiekunowie roku w roku akademickim 2023/2024

 • I rok lic – mgr Faustyna Kuros
 • II rok lic – mgr Urszula Jagieła
 • III rok lic – dr hab. Zofia Rogóż
kobieta

prof. dr hab. Magdalena Więcek

koordynator kierunku lekarskiego

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 1996 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Rehabilitacja ruchowa.
 • W 2004 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej „Dymorfizm płciowy w wybranych reakcjach fizjologiczno-biochemicznych organizmu człowieka na wysiłki o maksymalnej i supramaksymalnej intensywności, z uwzględnieniem wpływu cyklu menstruacyjnego”.
 • W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na podstawie monotematycznego cyklu publikacji naukowych na temat „Różnice międzypłciowe w zakresie wysiłkowych zaburzeń równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej krwi”.
 • Od 2022 r. profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Studia podyplomowe

 • W 2002 r. ukończyła studium przygotowania pedagogicznego dla asystentów realizowane przez Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Badaniami Naukowymi realizowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie – podstawa komercjalizacji badań”.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1996 roku zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w Zakładzie Fizjologii i Biochemii w Instytucie Nauk Biomedycznych kolejno jako: asystent (do 2005 r.), adiunkt (do 2019 r.), profesor Uczelni (do 2022 r.), a obecnie profesor. Od 2020 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjologii i Biochemii, a od 2021 roku również funkcję kierownika Pracowni Biochemii i Biologii Molekularnej w Centralnym Laboratorium Naukowo-Badawczym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Realizuje zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach i trybach studiów oraz w Szkole Doktorskiej. Prowadzi badania naukowe, których tematyka powiązana jest z zakresem zajęć dydaktycznych dotyczących biochemii, biochemii wysiłku, fizjologiczno-biochemicznego monitorowania treningu fizycznego. W Szkole Doktorskiej prowadzi zajęcia dotyczące aplikacji grantowych i stypendialnych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • Od 2011 roku pracuje również w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu fizjologii na kierunkach Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo i Kosmetologia, początkowo na Wydziale  Zdrowia i Nauk Medycznych, aktualnie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
 • Od 2022 r. zatrudniona na stanowisku profesora w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Instytucie Zdrowia.

Zainteresowania naukowe

Autorka wielu publikacji i doniesień konferencyjnych. Odbyła staże naukowe w Bratysławie w Commenius University, w Sofii w National Sports Academy „Vassil Levski” oraz w Krakowie w PAN w Zakładzie Biochemii Mózgu w Instytucie Farmakologii. Bierze aktywny udział w realizacji licznych projektów naukowych, w tym w ramach programów Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyniku postępowania konkursowego prowadzonego przez NCN, pełniła funkcję kierownika w dwóch projektach tj.: ”Wpływ wysiłku anaerobowego na aktywność wewnątrzwydzielniczą adipocytów z uwzględnieniem różnic międzypłciowych”, konkurs MINIATURA oraz „Sekrecja asprozyny i innych adipocytokin na tle wysiłkowych zmian w równowadze prooksydacyjno-antyoksydacyjnej krwi u mężczyzn w zależności od wieku, wydolności fizycznej i składu ciała”, konkurs OPUS 15. Wykonała wiele recenzji artykułów naukowych oraz projektów badawczych. Wspiera rozwój młodych naukowców, jest promotorem trzech zakończonych prac doktorskich.

Prowadzi badania naukowe dotyczące zakresów tematycznych związanych z biochemią i fizjologią wysiłku fizycznego, a także efektami oddziaływania wybranych czynników fizykalnych na organizm u osób zdrowych w różnym wieku, w zależności od ich aktywności fizycznej i u pacjentów m.in. z zaburzeniami metabolicznymi, zaburzeniami funkcji układu sercowo-naczyniowego i chorobami neurodegeneracyjnymi. Interesuje się funkcją sekrecyjną tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej oraz wzajemnymi powiązaniami międzytkankowymi w zakresie wpływów metabolicznych i sygnalizacji międzykomórkowej. Bada  m.in. wpływ składu ciała na zdolności wysiłkowe organizmu oraz na powysiłkowe zaburzenia równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, różnice międzypłciowe w reakcjach fizjologiczno-biochemicznych w odpowiedzi na wysiłki o różnej intensywności oraz wpływ żeńskich hormonów płciowych na te reakcje, efekty treningu prozdrowotnego u pacjentów z różnymi schorzeniami, efekty stosowania krioterapii ogólnoustrojowej u osób trenujących i nietrenujących i możliwość wykorzystania tego zabiegu w odnowie biologicznej oraz w terapii u osób z zaburzeniami metabolicznymi, a także efekty biochemiczne i fizjologiczne stosowania treningu w warunkach hipoksji normobarycznej.

Wykształcenie

 • W 2021 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. Tytuł rozprawy habilitacyjnej „Badania stabilności konformacyjnej wybranych białek i ich form zmutowanych w warunkach standardowych i wysokiego ciśnienia”.
 • W 2007 roku uzyskała stopień doktora w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki, w Zespole Krystalochemii Białek na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ mutacji na stabilność strukturalną RNazy A” (praca wyróżniona), promotor: prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, recenzenci: prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna (Collegium Medicum UJ), prof. dr hab. Grzegorz Bujacz (Politechnika Łódzka).

Doświadczenie

 • Wieloletnia pracowniczka naukowo-dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie adiunkt w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki, Wydziału Chemii UJ).
 • W latach 2017-2020 zatrudniona dodatkowo przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera.
 • W Instytucie Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zatrudniona od 2020 roku jako profesor uczelni.
 • W PPUZ prowadzi zajęcia z podstaw chemii, chemii kosmetycznej I oraz II, a także sensoryki i środków zapachowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi kursy dla studentów kosmetologii, chemii, chemii biologicznej i chemii medycznej, pełni rolę promotorki prac magisterskich i licencjackich.
 • Uczestniczy w kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne.
 • Aktywnie współpracuje z grupami badawczymi z kraju i zagranicy, realizując zainteresowania naukowe obejmujące badania strukturalne małych cząsteczek, związków o aktywności biologicznej oraz biomolekuł.

Wykształcenie

 • doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie farmakologii – 2008;
 • doktor nauk biologicznych – 1999;
 • magister biologii – 1976.

Doświadczenie

 • W PPUZ w Nowym Targu pracuje od 30.09. 2013 r., gdzie prowadzi zajęcia z anatomii i fizjologii oraz podstaw toksykologii, a także z biologii skóry oraz seminarium dyplomowe.
 • Ponadto pracuje w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie prowadzi badania nad mechanizmem działania nowych leków przeciwdepresyjnych oraz poszukiwaniem skutecznej skojarzonej terapii w leczeniu depresji lekoopornej, a także lekoopornej schizofrenii.
 • Dwukrotnie otrzymała zespołową nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za badania nad mechanizmem leków przeciwdepresyjnych.
 • Jest współautorką 154 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
Danuta Fus

dr Danuta Fus

dyrektor Instytutu Zdrowia

Wykształcenie

 • W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
 • W 1981 r. uzyskała tytuł magistra biologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Pracowała na Uniwersytecie Rzeszowskim, najpierw jako asystent w Zakładzie Antropologii i Ekologii Człowieka, następnie jako adiunkt w Zakładzie Anatomii i Antropologii.
 • W Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej pracuje od 2007 r., prowadzi zajęcia w zakresie antropologii i antropometrii, biologii, histologii, dietetyki i suplementacji w sporcie oraz promocji zdrowia.
 • Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich.
 • Jest autorem podręcznika dla studentów pt. Przewodnik do ćwiczeń z antropologii dla studentów wychowania fizycznego.
 • Wzięła udział w licznych programach badawczych m in: Dziecko Bydgoskie, Badania antropologiczne i medyczne bliźniąt, Badania antropologiczne i medyczne rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Regionu Rzeszowskiego i Bieszczad, Badanie trafności i rzetelności testów sprawności fizycznej.
 • Prowadzi badania dotyczące budowy somatycznej studentów.
 • Uczestniczy w wydarzeniach upowszechniających wiedzę, popularyzujących naukę oraz licznych konferencjach, m.in. Otyłość – problem interdyscyplinarny, organizator Nutri Center, pod patronatem Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie, 2011. Zasady żywienia i suplementacji w sporcie, Centrum badań Wydolnościowych, Planowania diety i Treningu Olimpiakos, 2011.
 • Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. „Dietocoaching I i II st. Kraków, 2013 r., Dietetyka w Kosmetologii, MEN Warszawa, 2019 r., oraz kursach m.in. Dietoterapia i Profilaktyka żywienia, MEN Warszawa, 2019 r.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia II stopnia na kierunku kosmetologia (specjalność: podologia) w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej im. Józefa Dietla w Krakowie.
 • Jest absolwentką technikum usług farmaceutycznych w Policealnej Szkole Służb Medycznych w Nowym Targu.

Doświadczenie zawodowe

 • Odbyła 3 miesięczny staż stypendialny w Grecji (Kreta, okolice Heraklionu).
 • Doświadczenie zawodowe zdobyła w ośrodkach SPA & Wellness w Białce i Bukowinie Tatrzańskiej.
 • Prowadziła zajęcia dydaktyczne na kierunku technik usług kosmetycznych w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Targu oraz w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Faustyna Kuros

mgr Faustyna Kuros

kierownik Zakładu Kosmetologii

Wykształcenie

 • Absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie – studia magisterskie na kierunku kosmetologia, specjalność podologia.
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu.

Doświadczenie

 • Zawodowo pracuje w Centrum Zdrowia i Urody American Dreams health & beauty w Zaskalu na stanowisku kosmetolog, podolog. Specjalizuje się głównie w zabiegach pielęgnacyjno-leczniczych stóp oraz w ortonyksji – w aplikacji klamer korekcyjnych na wrastające paznokcie metodą VHO‐Osthold® Perfect.
 • Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez czynny udział w profesjonalnych szkoleniach dotyczących innowacyjnych zabiegów z zakresu swojej specjalności oraz kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „KosmetoScience”.
 • Autorka i współautorka publikacji oraz artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej kosmetologii, a także podologii leczniczej.
 • Uczestniczka licznych kongresów, konferencji naukowych i sympozjów branżowych.
Sekretariat
kobieta

mgr Izabela Wróbel

główny specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
07:30
15:30
Wtorek
07:30
15:30
Środa
07:30
15:30
Czwartek
07:30
15:30
Piątek
07:30
15:30
kobieta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Opiekunowie praktyk na rok akademicki 2023/2024

 • mgr Urszula Jagieła – II,IV,VI semestr licencjat
 • mgr Faustyna Kuros – III semestr licencjat i  III-IV semestr

Celem praktyki zawodowej jest nabycie przez studenta praktycznych umiejętności wykonywania zawodu kosmetologa oraz przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej jakości obsługi klienta. Praktyka ma również rozbudzić w studentach praktyczny zapał do wykonywanego zawodu i wytworzyć w nich cechy przedsiębiorczości do stworzenia własnego stanowiska pracy.

Praktyka jako uzupełnienie programu kształcenia stwarza możliwość bezpośredniego zetknięcia się z możliwościami rzeczywistych zastosowań różnych technik kosmetycznych w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej czy gabinetach medycyny estetycznej. Student dokonuje konfrontacji wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w trakcie studiów podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z praktyką w warunkach rzeczywistego świadczenia usług kosmetologicznych.

Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

1) aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC;

2) aktualne badania lekarskie, w trakcie których student jest narażony na działanie czynników szkodliwych;

3) aktualną książeczkę zdrowia i/lub aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

4) aktualne szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B;

5) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki, oraz dziennik praktyk;

6) czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

Procedura realizacji praktyk

 1. Wybierz zakład pracy
 • z dostępnego wykazu placówek lub
 • wybierz własny (jeśli wybierzesz Zakład Pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)
 1. Wypełnij/skontaktuj się z zakładem pracy:

Kryteria doboru interesariuszy  (Załącznik nr 1 do Procedury 2/2023) – wypełnia zakład pracy

Kryteria doboru opiekuna praktyk z ramienia jednostki organizującej, przyjmującej (Załącznik nr 2 do Procedury 2/2023) – wypełnia student

Karta zgłoszenia na praktyki  (Załącznik nr 3 do Procedury 2/2023), wypełnia student i zakład pracy

Program praktyk (do pobrania poniżej) – podpisuje zakład pracy 

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki
 1. Złóż załącznik nr 1, nr 2, nr 3, program praktyk na Uczelni w p. 424
 2. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy p.424)
 3. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy
 • Zanieś porozumienie do pracodawcy – pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę
 1. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (2 pieczątki i 2 podpisy z przodu- rozpoczęcie i zakończenie praktyki na stronie 2-3; na każdej karcie tygodniowej, oraz str. 46- opinia o studencie- zgodnie ze wzorem), a także wypełnij i złóż załączniki:

Ankieta oceny praktyki (Załącznik nr 4 do Procedury 2/2023 – ocenia student)

Ankieta oceny studenta (Załącznik nr 5 do Procedury 2/2023 – ocenia zakład pracy)

 1. Po zakończeniu praktyki
 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227 oraz załącznik nr 4, załącznik nr 5.

Forma zaliczenia praktyk 

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje jeden dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na PPUZ w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej – w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ostateczną ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia ANS w Nowym Targu;

1.Regulamin praktyk zawodowych – pobierz – aktualizacja 17.11.2023 r.

2.Wykaz placówek – pobierzaktualizacja 22.09.2023

3. Podanie o zaliczenie praktyk – pobierz

4.Programy praktyk:

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2023/2024

Praktyki zawodowe semestr 2

Praktyki zawodowe semestr 3

Praktyki zawodowe semestr 4

Praktyki zawodowe semestr 6

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023

Praktyki zawodowe semestr 2

Praktyki zawodowe semestr 3

Praktyki zawodowe semestr 4

Praktyki zawodowe semestr 6

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022

Praktyki zawodowe semestr 2 

Praktyki zawodowe semestr 3 

Praktyki zawodowe semestr 4 

Praktyki zawodowe semestr 6 

4. Wzór dziennika praktyk – pobierz

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy z części teoretycznej odbędzie się w dniu 10 lipca 2023 w bud. Tatry s.T.2.33A/2.33B o godzinie 9:00.

Egzamin dyplomowy z części praktycznej odbędzie się w dniach 12 i 13 lipca 2023 w bud. Gorce s. 120 – Laboratorium Kosmetologii – punktualnie od godziny 8:45 (uprzejmie proszę przyjechać na egzamin wraz z modelem 45 min przed zaplanowaną godziną).

Egzamin dyplomowy został zaplanowany w następujących terminach:

10 lipca – Część teoretyczna od 9:00 w składzie:

dr Danuta Fus (do potwierdzenia)

mgr Faustyna Kuros

mgr Urszula Jagieła

12 i 13 lipca (2 dni) – Część praktyczna od 9:00 w laboratorium kosmetologii w składzie:

dr Bożena Bogusz

mgr Faustyna Kuros

mgr Urszula Jagieła

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych;
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania).

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie dyplomowania (dokumenty do pobrania)

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

Wzory podań

Quisque malesuada placerat nisl. Phasellus magna.. Praesent adipiscing. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum.

Praesent vestibulum dapibus nibh. Sed libero. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Morbi mattis ullamcorper velit. Quisque id mi.

Fusce a quam. Aenean imperdiet. Fusce egestas elit eget lorem. Fusce vulputate eleifend sapien. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Podania
Materiały dydaktyczne

Quisque malesuada placerat nisl. Phasellus magna.. Praesent adipiscing. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum.

Praesent vestibulum dapibus nibh. Sed libero. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Morbi mattis ullamcorper velit. Quisque id mi.

Fusce a quam. Aenean imperdiet. Fusce egestas elit eget lorem. Fusce vulputate eleifend sapien. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Elementy
Raport samooceny
Studenckie koła naukowe
Galeria
Pozostałe galerie