Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Gospodarka przestrzenna

Kierunek studiów

Gospodarka przestrzenna

Studia I stopnia (inżynierskie), 7 semestrów, profil praktyczny, studia stacjonarne (dzienne z możliwością odbywania części zajęć w godzinach popołudniowych).

Zmiany w przestrzeni zachodzą bardzo szybko. Należy tę przestrzeń rozumieć, aby się nią zajmować. Gospodarka przestrzenna zajmuje się poznawaniem i opisywaniem przestrzeni, rozsądnym z niej korzystaniem, zarządzaniem, a także jej urządzaniem. Studia w tej dziedzinie mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Celem kierunku jest wykształcenie menedżera w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej. Absolwenci uzyskują także wykształcenie do uzyskania tytułu eksperta wycen nieruchomości.

Kierunek gospodarka przestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Integruje dyscypliny nauk technicznych, m.in. geodezję i kartografię z urbanistyką i architekturą oraz z geografią gospodarczą, ekonomią i zarządzaniem.

Ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne i projektowe prowadzone są w warunkach terenowych, pracowniach architektonicznych i komputerowych. Podczas zajęć praktycznych studenci uczą się w jakich sytuacjach wykorzystywać i jak obsługiwać takie przyrządy geodezyjne i kartograficzne jak:  niwelatory wyposażone w lunetę, celownik i poziomicę, łaty niwelacyjne, dalmierze laserowe, planimetry, tachimetry, teodolity optyczne czy podziałki transwersalne.

W laboratorium komputerowym studenci poznają:

 • SIG/GIS – Systemy Informacji Geograficznej;
 • SAGA GIS – program przeznaczony do zaawansowanych analiz i modelowania przestrzennego.
 • Winkalk – program obliczeniowy służący do wykonywania większość obliczeń do opracowania danych geodezyjnych;
 • MicroMap – program do tworzenia map geodezyjnych;
 • HEC-RAS – program komputerowy do jednowymiarowych obliczeń hydraulicznych w sieciach naturalnych i sztucznych koryt;
 • AUTOCAD –  wykorzystywany do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania, oprogramowanie, któremu zaufały miliony użytkowników zajmujących się projektowaniem, inżynierią i automatyzacją projektó
 • Ewopis – jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem;

Podczas studiów nabywają także umiejętności przydatne podczas pomiarów adaptacyjnych terenów, które w przyszłości mogą być przekształcone na działki budowlane , a następnie inwestycyjnych działek budowlanych pod konkretną inwestycję. Uczą się sporządzania map geodezyjnych i tworzenia opracowań fotogrametrycznych na podstawie, których powstają mapy. Przygotowują opis podziemnej infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych itd. Ważnymi elementami nauki są: tworzenie opisu stanu prawnego nieruchomości gruntowych i lokalowych, ich klasyfikacja i określenie sposobu użytkowania, szacowanie nieruchomości oraz kontrola stanu środowiska naturalnego.

W programie studiów znalazło się 960 godzin praktyki zawodowej pracowniach geodezyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego i w biurach nieruchomości,

Studenci w ramach kierunku mogą również korzystać z szerokiej oferty programu Erasmus+, który umożliwia zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowani do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach urbanistyki, planowania przestrzennego i przygotowywania inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, architektury, promocji i rekreacji.

Nasi absolwenci pracują w Urzędzie Miasta w Wydziale Planowania Przestrzennego, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii. Wśród naszych absolwentów mamy również zastępcę Wójta. Inżynierowie pracują także w prywatnych firmach projektowych, firmach konsultingowych i doradczych, agencjach nieruchomości, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

IT_PPUZ©

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Gospodarkę przestrzenną wykładają specjaliści z zakresu: nauk o Ziemi (m.in. geografii, ekologii), prawa, ekonomii i gospodarki, dziedzin technicznych (m.in. geodezji, kartografii, architektury i budownictwa), a przede wszystkim urbanistyki. Wykładowcy pochodzą z Podhala, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mężczyzna

dr Krzysztof Miraj

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna

Wykształcenie

 • ukończył studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe

 • Pracuje jako nauczyciel w szkole średniej.
 • W 2009 r. został zatrudniony na stanowisku wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia na kierunkach: gospodarka przestrzenna, architektura oraz turystyka i rekreacja.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na przemianach gospodarczych na obszarach górskich, użytkowaniu ziemi, turystyce i flisactwie karpackim. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych (w tym kilku książek).

Wykształcenie

 • W grudniu 2021 r. uzyskał tytuł doktora po publicznej obronie pracy pt: „Przemiany budynków szkolnych w układach przestrzennych regionu Podhala po II wojnie światowej”  – na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2009 r. prowadzi działalność gospodarczą – pracownię architektoniczną, która stanowi poza dydaktyczną działalność obejmującą kompletne prace nad dokumentacjami projektowymi w całym procesie budowlanym. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami projekty wykonywane są głownie jako autorskie dzieła od projektowania poprzez kierowanie do oddania do użytku.
 • W grudniu 2008 r.  uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „Architektura Ziem Górskich, wczoraj – dziś – jutro” gdzie wygłaszał referat  pt. „Dworce jako charakterystyczne elementy architektoniczne krajobrazu kulturowego regionu małopolski w okresie ostatniego 50-lecia”.
 • W marcu 2020  r. brał udział w międzynarodowych warsztatach Polsko-Ukraińsko-Węgierskich w Krakowie zorganizowanych przez Katedrę Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5, Studio A52.
 • W 2021 r. brał udział w międzynarodowej konferencji pod tytułem „Evolutionary Modernism. A Journey from Technocracy to Sustainable Development” gdzie przedstawił prezentację pod tytułem „Modernizm uniwersalny na przykładzie „Szkół Tysiąclecia”.

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie) zdobył na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
 • Certyfikator energetyczny –  posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych budynków oraz projektowanych charakterystyk budynków nadane przez Ministra Infrastruktury w 2009 r. po ukończeniu specjalistycznego kursu.
 • Rzeczoznawca majątkowy – posiada uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku po ukończeniu Podyplomowego Studium Gospodarki Nieruchomościami organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny oraz Politechnikę Krakowską.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości.
 • Przedsiębiorca – prezes zarządu spółki z branży nieruchomości.
 • Prowadzi własną działalność gospodarczą (w zakresie m.in. rzeczoznawstwa majątkowego, wycen nieruchomości oraz inżynierii budowlanej).
 • Wykładowca w Instytucie Technicznym PPUZ na kierunkach: architektura i gospodarka przestrzenna.
Sekretariat
kobieta

mgr Barbara Dyrda

starszy specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Subik

referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk studenckich – pobierz

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023 – pobierz

 1. Spotkanie organizacyjne studentów z Opiekunem praktyki.
 2. Wybór miejsca praktyki (z pomocą Opiekuna), którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki.
 3. Kontakt z Pracodawcą.

Udając się do Pracodawcy należy wydrukować:

 • kartę zgłoszenia na praktyki (pobierz)
 • program praktyki
 • kryteria doboru interesariuszy – jednostki organizacyjnej przyjmującej

Wzór nr 1 (pobierz)
Wzór nr 2 (pobierz)

Po uzyskaniu wstępnej zgody Pracodawcy należy ustalić termin praktyki. Komplet dokumentów wraz z podpisem Pracodawcy należy przedłożyć do akceptacji i podpisu Opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni. Opiekun sprawdza czy student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 1. Na podstawie karty zgłoszenia wystawiane jest skierowanie na praktyki oraz przygotowywane jest porozumienie pomiędzy PPUZ, a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1 egzemplarz porozumienia należy zwrócić do sekretariatu – pok. 329.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki Student dostarcza do Pracodawcy skierowanie na praktyki;

Po dopełnieniu tych formalności można rozpocząć praktykę.

Należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać).

 1. Po zakończeniu praktyki należy poprosić Pracodawcę o wypełnienie ankiety oceny studenta przez opiekuna praktyk z jednostki organizacyjnej przyjmującej
 2. Do zaliczenia praktyki konieczne jest złożenie dokumentów:
 • Uzupełniony dziennik praktyk zawierający wszystkie wymagane podpisy i pieczątki:

Dziennik – praktyka w biurze nieruchomości I (pobierz)

Dziennik – praktyka w biurze nieruchomości II (pobierz)

Dziennik – praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego (pobierz)

 • Ankieta oceny studenta przez opiekuna praktyk z jednostki organizacyjnej przyjmującej (pobierz)
 • Ankieta oceny praktyki zawodowej dla studenta (pobierz)
Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (inżynierskiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;

Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • projektu dyplomowego (archiwalna wersja projektu dyplomowego w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oryginalnie podpisanymi oświadczeniami oraz projekt i prezentację zapisaną na elektronicznym nośniku).
 • dziennika praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ)
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada). Wniosek może być wysłany elektronicznie na adres mailowy: agnieszka.subik@ppuz.edu.pl
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

 • Instrukcja dla Studenta pobierz
 • Instrukcja dla Promotora, Recenzenta pobierz
 • Instrukcja dla Sekretarza pobierz
 • Regulamin egzaminu dyplomowego (pobierz)
 • Wytyczne dotyczące opracowania  projektu dyplomowego (pobierz)
 • Wzór strony tytułowej (pobierz)
 • Wzór oświadczenia o samodzielności wykonania projektu dyplomowego (pobierz)
 • Wzór oświadczenia o możliwości korzystania przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu  z projektu dyplomowego do celów dydaktycznych (pobierz)
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Zgoda na wykorzystanie wizerunku (pobierz)
 • Katalogu osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)
 • Zarządzenie 164-2022.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)
Wzory podań

Cras non dolor. Duis lobortis massa imperdiet quam. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Curabitur suscipit suscipit tellus.

Phasellus magna. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Vivamus laoreet. Nullam sagittis.

Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Quisque id odio. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Praesent nonummy mi in odio. Etiam rhoncus.

Ut varius tincidunt libero. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis mi. Fusce commodo aliquam arcu. In turpis.

Podania
Materiały dydaktyczne

Cras non dolor. Duis lobortis massa imperdiet quam. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Curabitur suscipit suscipit tellus.

Phasellus magna. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Vivamus laoreet. Nullam sagittis.

Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Quisque id odio. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Praesent nonummy mi in odio. Etiam rhoncus.

Ut varius tincidunt libero. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis mi. Fusce commodo aliquam arcu. In turpis.

Elementy
Raport samooceny
Studenckie koła naukowe