Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Finanse i rachunkowość

Kierunek studiów

Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny), profil praktyczny

W toku nauczania student zdobywa specjalistyczną wiedzę w zakresie ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansach, uczy się  łączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, pozwalającymi na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej, zgodnie z zasadą „twórz lokalnie, myśl globalnie”.  Uzyskuje również przygotowanie do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej czy własnej działalności gospodarczej.

Program studiów odpowiada na potrzeby rynku w zakresie m.in.:

– obsługi finansowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przygotowania analiz ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, bankach, zakładach ubezpieczeń i biurach maklerskich, działalności międzynarodowej;

– poszukiwania źródeł kapitału, zarządzania kapitałem oraz doradztwa inwestycyjnego;

– obsługi księgowej i audytorskiej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, start-upy, drobnej przedsiębiorczości, doradztwa podatkowego, obsługi podatkowej firm i ludności;

– analiz finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych czy instytucjach finansowych.

Ważnym atutem proponowanego kierunku studiów jest 960-godzinny, bardzo bogaty program praktyk zawodowych przybliżających studentowi pracę w rzeczywistej firmie. Istnieje możliwość dodatkowego wydłużenia czasu praktyk.

Studenci zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie rachunkowości i nauk ekonomicznych mają możliwość zrzeszania się w Studenckim Kole Naukowym Ekonomii i Rachunkowości.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie:

 • w biurach podatkowych i rachunkowych,
 • w firmach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach publicznych, instytucjach finansowych oraz organizacjach „non profit”. 

Ukończenie kierunku przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia, a także ułatwia uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego oraz innych uprawnień zawodowych i naukowych.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Na kierunku finanse i rachunkowość wykładają doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni, certyfikowani tutorzy akademiccy a także praktycy. Wiedzę praktyczną studentom przekazują pracownicy z biur rachunkowych, banków, zakładów ubezpieczeń, samorządów terytorialnych, instytucji publicznych, w których studenci odbywają praktyki.

Wykształcenie kierunkowe Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

dziedzina nauk społecznych; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse.Zainteresowania naukowe ekonomika turystyki, marketing w turystyce, marketing terytorialny, konsumpcja i zachowania rynkowe nabywców na rynkach różnych branż; ekonomia współdzielenia; ekonomia doświadczeń; społeczeństwo informacyjne; dochody, poziom życia gospodarstw domowych; marketing w przedsiębiorstwach, silver economyPublikacje –        Autorka i współautorka ponad 250 publikacji

–        https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/wyszukiwanie

·         NIEMCZYK A., Seweryn R., Łapczyński M., Gródek-Szostak Z. (2023), The Use of Mobile Applications in Tourist Travels of Generation Z: a Case Study of Poland, International Journal for Quality Research, vol. 17, no. 2 (100 pkt.).

·         NIEMCZYK A., Szalonka K., Gardocka-Jałowiec A., Nowak W., Seweryn R., Gródek-Szostak Z. (2023), The Silver Economy: an Ageing Society in the European Union, London: Routledge (300 pkt.).

·         Niewiadomski M., NIEMCZYK A., Gródek-Szostak Z., Strojny J. (2023), The Path to Industry 4.0 : the Evolution of Industry in the National Economies of the European Union in 2009-2020, International Entrepreneurship Review. – vol. 9, no. 3 (100 pkt.).Kursy/szkolenia 1)      Kurs tutoringu I stopień; Szkolenie od 6.11.2021 do 9.01.2022. Collegium Wratislaviense/ nr certyfikatu ST/495/NPDN/2021/11.

2)      Program UEK Hub. 2.0.: szkolenia wprowadzające do innowacyjnej dydaktyki  –
29 kwietnia – 1 lipca 2022; szkolenia specjalistyczne – Nauczanie problemowe
i partycypacyjne
 – semestr zimowy 2022/2023;

3)       Szkolenie Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Autoprezentacja i komunikacja dla kadry dydaktycznej (02.2023).  Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

  członek organizacji naukowych:

–        członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ekspert w ramach projektów:

–        członek zespołu ekspertów w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce nr POWR.02.12.00-00-0010/16.  PART. Grupa PFR (2019);

–        od roku 2016 członek Zespołu Ekspertów Turystyki Krakowa, badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa;

–        opracowanie ekspertyzy z zakresu turystyki do projektu Urzędu Miasta Zakopane pt. ECO Zakopane Smart City realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2016-2026 (2016)

–        członek zespołu ekspertów projektu pt. Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa w 2016 r. realizowanego dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Kraków 2017

recenzent projektów naukowych

–        recenzent artykułów zgłaszanych do czasopism krajowych i zagranicznych, recenzent wydawniczy, recenzent rozpraw doktorskich, promotor rozpraw doktorskich; opiekun naukowy w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców

zajęcia za granicą

–        Erasmus+ Teaching MobilityZainteresowania „pozanaukowe” podróże, taniec

 

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie – z wykształcenia ekonomista, specjalista z zakresu rachunkowości, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog.
 • Obroniła z wyróżnieniem dysertację doktorską pt. Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy na Wydziale Finansów i Prawa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe 

 • Laureatka nagród Rektora UEK oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty za indywidualne osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-wychowawcze.
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń w zakresie: audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym w zakresie surdopedagogiki w Akademii Pedagogicznej w Krakowie;
 • Uzyskała kwalifikacje pedagogiczne w Studium Psychologii i Pedagogiki przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie;
 • Uzyskała certyfikat głównego księgowego –  kurs „Rachunkowość na Głównego Księgowego z elementami MSR” – w Centrum Edukacji Ekspert w Warszawie;
 • Jest certyfikowanym tutorem akademickim –  Instytut Finansów (Collegium Wratislaviense we Wrocławiu);
 • Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Galicyjskim Centrum Edukacji w Krakowie;
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie;
 • Autor zadań egzaminacyjnych – współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie;
 • Rzeczoznawca MEN ds. opiniowania programów nauczania i podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego;
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii i Rachunkowości;
 • Posiada doświadczenie w nauczaniu osób z dysfunkcją słuchu, współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości i finansów.
 • Zawodowo związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.
 • Nauczyciel dyplomowany w szkole policealnej.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczno–naukowe i zawodowe w dziedzinie rachunkowości.

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych

 • rachunkowość finansowa
 • sprawozdawczość i analiza finansowa
 • rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 • rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • finanse publiczne,
 • finanse samorządu terytorialnego, system podatków i opłat samorządowych
 • audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 • rachunkowość bankowa

 

 

kobieta

dr Agnieszka Janas

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, specjalność informatyka ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Autorka rozprawy doktorskiej pt. Komputerowe wspomaganie doskonalenia baz wiedzy systemów konwersacyjnych w oparciu o analizę treści rozmów biznesowych.

Doświadczenie

 • Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Uczestnik projektu “Nowe Media i Technologie wiedzy” – projekt realizowany we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
 • Współorganizator konferencji naukowych, również międzynarodowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: dyplom studium pedagogicznego, ukończone kursy z zakresu obsługi takich systemów informatycznych jak: Microsoft Dynamics AX, platforma e-learningowa Moodle, system rezerwacyjny SART, system VERSUM.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z systemami komunikującymi się w języku naturalnym, zastosowaniem nowych technologii w turystyce, wybranych aspektach zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz nowoczesnych formach marketingu.

kobieta

dr Agnieszka Witoń

dyrektor Instytutu Finansów

Wykształcenie

 • absolwentka Ekonomii oraz Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • w 2018 r. obroniła dysertację doktorską pt. Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2015 r. jest związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, aktualnie adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii UEK.
 • Starszy wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Koordynatorka projektu NCBR pt. „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest podniesienie wiedzy, umiejętności i postaw młodzieży szkół podstawowych i średnich w wybranych powiatach Małopolski, związanych z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
 • Realizatorka kilku projektów finansowanych przez NCBiR i NBP.
 • Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach międzynarodowych rynków finansowych, instrumentów finansowych, wzrostu gospodarczego, rozwoju społeczno-gospodarczego, poziomu życia, krajów rozwijających się oraz gospodarki opartej na wiedzy. Prowadzi zajęcia z przedmiotów makroekonomicznych i finansowych.

Wykształcenie

 • Ukończył dwa kierunki studiów – Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości.

Zawodowo od wielu lat związany z rynkiem nieruchomości, prowadzi biuro nieruchomości działające na terenie małopolski, w tym na Podhalu.

Naukowo zajmuje się badaniami z obszaru zmienności cen nieruchomości oraz polityki mieszkaniowej państwa.

Sekretariat
kobieta

lic. Anna Rozłucka

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

mgr Marta Borowicz

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Subik

referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Dokumenty związane z realizacją praktyk:

1. Program praktyki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze II, III, IV, V pobierz

2. Lista miejsc pobierz

3. Karta zgłoszenia na praktyki pobierz

4. Ankieta ewaluacyjna:

a) dla studenta pobierz

b) dla opiekuna pobierz

5. Porozumienie ws. praktyk pobierz

6. Dziennik praktyk pobierz

7. Kryteria doboru interesariuszy pobierz

8. Kryteria doboru opiekuna praktyk pobierz

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

 

Egzamin dyplomowy

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów (nie później niż w dniu obrony);
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ppuz.edu.pl; marta.borowicz@ppuz.edu.pl
 • dziennika praktyk zawodowych – w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres : PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

Instrukcja dla studenta

Student ostatniego semestru studiów po akceptacji tematu pracy dyplomowej przez promotora zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania w terminie:

do 31 maja w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim;

do 31 grudnia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

kartę pracy dyplomowej, w której zamieszcza tytuł pracy dyplomowej w języku polskim oraz w języku angielskim, według załącznika nr 1.

Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 3 ust. 2, zobowiązani są do zatwierdzenia kodem SMS oświadczeń i zgody dotyczących: (Postępy – Dyplom – Mój dyplom):

 • oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy, stanowiącego załącznik nr 3;
 • oświadczenia na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik nr 4
 • zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku absolwenta, stanowiącego załącznik nr 5;
 • wypełnienia w Wirtualnej Uczelni formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: język pracy, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

Schemat pracy dyplomowej powinien być przygotowany według następującej kolejności:

1) strona tytułowa

2) podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy

3) podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej

4) tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków;

5) szczegóły i wymogi dotyczące pracy dyplomowej regulowane są w odrębnym regulaminie dyplomowania dla każdego kierunku studiów.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych, student co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, wgrywa zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej).

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf i scalona w jednym pliku. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, a także odznaczeniu wszystkich wymaganych oświadczeń zarówno w Wirtualnej Uczelni jak i w pracy dyplomowej student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta: 18-26-107-28 agnieszka.subik@ppuz.edu.pl (forma niestacjonarna); 18-26-107-34 marta.borowicz@ppuz.edu.pl (forma stacjonarna).

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728 oraz 18-26-107-34.

Instrukcja dla Studenta pobierz

Instrukcja dla Promotora, Recenzenta pobierz

Instrukcja dla Sekretarza pobierz

Zarządzenie 164-2022.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD

Regulamin dyplomowania (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)

Wzory podań

Nullam cursus lacinia erat. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Suspendisse potenti. Praesent adipiscing. Maecenas malesuada.

Curabitur turpis. Suspendisse faucibus, nunc et pellentesque egestas, lacus ante convallis tellus, vitae iaculis lacus elit id tortor. Nam adipiscing. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a, commodo mollis, magna. Curabitur blandit mollis lacus.

Fusce neque. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Vivamus in erat ut urna cursus vestibulum. Maecenas ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et lorem. Nullam vel sem.

Podania
Materiały dydaktyczne

Nullam cursus lacinia erat. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Suspendisse potenti. Praesent adipiscing. Maecenas malesuada.

Curabitur turpis. Suspendisse faucibus, nunc et pellentesque egestas, lacus ante convallis tellus, vitae iaculis lacus elit id tortor. Nam adipiscing. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a, commodo mollis, magna. Curabitur blandit mollis lacus.

Fusce neque. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Vivamus in erat ut urna cursus vestibulum. Maecenas ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et lorem. Nullam vel sem.

Elementy
Raport samooceny
Studenckie koła naukowe
Galeria
Pozostałe galerie