HomeInstytutyInstytut ZdrowiaZakład Fizykoterapii i Odnowy ...

Uczelnia

Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej

Katedry i zakłady

Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej

Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej został stworzony decyzją JM Rektora PPUZ w 2020 roku. Swą działalność rozpoczął od października tegoż roku. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów kierunku fizjoterapia. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne szczególnie w zakresie przedmiotów z fizykoterapii, odnowy biologicznej, sportu osób niepełnosprawnych, adaptowanej aktywności fizycznej, korekcji wad postawy. Zajęcia prowadzone są głównie w budynkach Uczelni. Część ćwiczeń realizowanych jest w placówkach na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego np. fizykoterapia – Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu; sport osób niepełnosprawnych – Pływalnia Miejska w Nowym Targu.  Zajęcia umożliwiają zdobycie umiejętności pracy między innymi ze sportowcami, osobami niepełnosprawnymi oraz zapoznanie ze specyfiką pracy fizjoterapeuty. Przekazywanie wieloletniego doświadczenia i wiedzy przez pracowników naszego Zakładu, pozwala studentom na prawidłowe przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Przy Zakładzie Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej działają dwa Studenckie Koła Naukowe:

  1. „Akson” prowadzone przez dr Halinę Ziębę,
  2. „Fizjomaster” prowadzone przez dra Dawida Muchę.
Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

  • Od 2009 r. profesor nadzwyczajny.
  • W 2009 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w Uniwersytecie Technicznym w Koszycach.
  • W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy „Wysklepienie stóp i budowa somatyczna a zdolności motoryczne młodzieży w okresie pokwitania” w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
  • W 1991 r. ukończył studia magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
  • W 1987 r. ukończył studia magisterskie na kierunku rekreacja ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe
  • W latach 1996-2010 wykładowca na kierunku wychowanie fizyczne Politechniki Radomskiej.
  • W latach 2009-2012 wykładowca na kierunku zdrowie publiczne Radomskiej Szkoły Wyższej.
  • Od 2004 r. związany z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową, od 2009 r. profesor nadzwyczajny, w  2015 r. został Dyrektorem Instytutu Nauk o Zdrowiu.
  • Od 2009 r. wykładowca, a od 2011 roku profesor nadzwyczajny oraz Kierownik Zakładu Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
  • Promotor około 300 prac licencjackich i magisterskich.
  • Promotor 5 rozpraw doktorskich.
  • Recenzent 15 rozprawach doktorskich.
  • Recenzent 18 monografii i książek.
  • Profesor honorowy polskich i zagranicznych uczelni.

Działalność naukowo-badawczą można podzielić na cztery kategorie:

  • Pierwsza dotyczy odnowy biologicznej ukierunkowanej na masaż, terapię manualną i nowoczesne formy regeneracji organizmu.
  • Drugi obszar dotyczy wad postawy i jej korekcji: stóp, kolan, miednicy oraz kręgosłupa
    w trzech płaszczyznach. Badania obejmowały zarówno dzieci jak i seniorów.
  • Trzeci obszar badań obejmuje szeroko rozumianą profilaktykę zdrowia i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym.
  • Czwarty obszar zainteresowań badawczych skoncentrowany jest wokół problematyki dotyczącej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną w formie rekreacyjno-zdrowotnej a szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Najważniejsze kierunki obserwacji i dociekań badawczych dotyczą m.in.:

– terapeutycznych mikrosystemów ludzkiego ciała,

– profilaktyki zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych,

– terapii manualnej,

– wyzwań ekstremalnych w sporcie i granic wytrzymałości człowieka,

– podłoża biologiczne oraz kształtowanie i ocena ruchów człowieka,

– drenażu limfatycznego w terapii obrzękowej, kosmetyce i odnowie biologicznej,

– aktywność ruchowej w okresie starzenia jako elementu profilaktyki zdrowotnej,

– zdrowia w ujęciu holistycznym,

– doboru zabiegów odnowy biologicznej po wysiłku fizycznym i ich wpływu na organizm,

– wad postawy ciała i ich korekcji u dzieci i młodzieży,

– teoretycznych i praktycznych podstaw pomiaru sprawności motorycznej,

– czynników determinujących efektywność szkolenia sportowego w sportach walki,

– stylu życia, szczególnie w zakresie poziomu i form realizowanej aktywności fizycznej,

– poznania uwarunkowań sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health-related

  fitness),

– zwiększenia efektywności, podniesienia jakości oraz wdrażania nowych form odnowy

biologicznej,

– zależności pomiędzy aktywnością fizyczną w formie rekreacyjno-zdrowotnej i szeroko

pojętym bezpieczeństwem.

Nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi – 15.09.2011 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej – 29.08.2011 r.

Złota Honorowa Odznaka WOPR – 27.11.2012 r.

 

mężczyzna

dr Dawid Mucha

wykładowca

Wykształcenie

  • Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie po obronie (z wyróżnieniem) rozprawy pt. ,,Wybrane elementy postawy ciała a poziom wydolności fizycznej kobiet i mężczyzn”.
  • Tytuł magistra fizjoterapii (specjalność: odnowa biologiczna) uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
  • Tytuł magistra wychowania fizycznego i sportu (specjalność: menedżer sportu) uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie

  • Udział oraz wyróżnienia w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.
  • Autor i współautor wielu publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.
  • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF) – oddział Małopolska.
  • Uczestnik programu Erasmus.
  • Zdobywca grantów.
Sekretariat