HomeInstytutyInstytut Lekarski

Uczelnia

Instytut Lekarski

Instytuty

Instytut Lekarski

Instytut Lekarski został powołany 11 sierpnia 2023 r. na mocy  Zarządzenia nr 36/2023.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

W ramach Instytutu Lekarskiego realizowane jest kształcenie studentów na kierunku lekarskim.

Dyrektorem Instytutu Lekarskiego jest prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek.

Władze Instytutu
kobieta

prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek

dyrektor Instytutu Lekarskiego

Prof. dr hab. Jolanta Jaworek jest lekarzem, absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie  – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum). Od ukończenia studiów w roku 1976 do roku 2023 pracowała w macierzystej Uczelni (od roku 1993 – UJ CM, początkowo  na Wydziale Lekarskim (Katedra Fizjologii), a od roku 1994 – na Wydziale Pielęgniarstwa, przekształconym później na  Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Dzięki jej staraniom utworzono  Zakład Fizjologii Medycznej, a w jego ramach powstała  Pracownia Badań Molekularnych, która jest prowadzona i rozwijana przez współpracowników.

Jest autorem i współautorem 199 prac naukowych badawczych, w tym 136 z listy ICI,  rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych – 32, oraz około 250 abstraktów. Jest autorką podręcznika Podstawy Fizjologii Medycznej (2 wydania) a także współautorką  i redaktorem wielu książek i podręczników.

Jej badania naukowe dotyczyły fizjologii i patologii układu trawiennego oraz fizjoterapii w chorobach układu ruchu.

Index Hirscha = 29 Cytowania  – 2270 IF  =  266,155 Punktacja MEiN  – 1677

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • Odkrycie 2 podklas receptora dla EGF, roli receptorów M1 i GRP w wydzielaniu trzustkowym.
 • Odkrycie ochronnego wpływu melatoniny, L-tryptofanu na trzustkę, wykazanie, że melatonina jest jej  naturalnym czynnikiem ochronnym Publikacje pierwsze w świecie.
 • Wykazanie ochronnego wpływu na trzustkę leptyny i chemeryny oraz hormonu wzrostu
 • Odkrycie, ze endotoksemia wczesnego okresu życia zmniejszała nasilenie stanu zapalnego trzustki u dorosłych, w mechanizmie zależnym od aktywacji enzymów antyoksydacyjnych oraz białek szoku cieplnego.
 • Wykazanie udziału nerwów czuciowych i CGRP, melatoniny, leptyny i greliny w aktywacji odruchów jelitowo-trzustkowych w fazie jelitowej wydzielania trzustkowego
 • Badania nad patofizjologią nowotworów trzustki i udziałrm białek szoku cieplnego oraz szlaków sygnalizacyjnych apoptozy w komórce trzustkowej

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA pełnione funkcje :

1996-2005  –  Prodziekan ds. studenckich  i dydaktycznych  Wydziału Ochrony Zdrowia (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu).

2005 – 2012 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jako członek Kolegium Dziekanów Nauk o Zdrowiu aktywnie działała na rzecz  powstania dziedziny NAUKI O ZDROWIU.

Dzięki jej staraniom  Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM uzyskał uprawnienia do nadawania:

 • Stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych – Medycyny.
 • Stopnia Doktora w dziedzinie Nauk o Zdrowiu
 • Stopnia Doktora Habilitowanego w dziedzinie Nauk o Zdrowiu

PRZYGOTOWYWAŁA  OPINIE DLA:

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dotyczące przyznawania uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz przyznawania stopni naukowych  doktora habilitowanego i tytułu profesora.

Jest recenzentem wielu polskich i zagranicznych naukowych czasopism.

PRACOWAŁA JAKO:

 • Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie 2005-2020
 • Członek Rektorskiej Komisji Dydaktycznej UJ przez okres 3 kadencji (1996-2005)
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UJ (1996-1999)
 • Członek Rektorskiej Komisji Majątku i Finansów UJ (2005-2012)
 • Członek Komisji ds. Finansowania Badan Naukowych UJ (2005-2008)
 • Członek Wydziałowej a następnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1996-2005).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA :

 • Kierownik prac Komisji Programowej opracowującej programy nauczania na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pracowała nad wprowadzeniem nowych kierunków studiów : Fizjoterapia,  Położnictwo, Elektroradiologia na Wydziale Nauk o zdrowiu Uj CM.
 • Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Lekarskiego z fizjologii, oraz wykłady z fizjologii w jęz. angielskim dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ,   wykłady dla studentów Wydziału Farmacji z fizjologii i patologii skóry,  a także wykłady z fizjologii i patologii dla wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • Była promotorem 18 ukończonych doktoratów, a 2 kolejne sa na ukończeniu. Opiekowała się pracami mgr i licencjackimi (ok 80 prac).

UZYSKANE NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • Nagroda Zespołowa. I st PAN
 • Nagroda Rektora AM Kraków    3 x
 • Nagroda Zespołowa. II st PAN
 • Min. Zdrowia i Op. Społ.
 • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej 2 x
 • Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społ.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Nagroda JM Rektora UJ „Pro Arte Docendi”

STAŻE ZAGRANICZNE

 • Tulane University LA, USA ( rok),
 • University of Missouri, Columbia , MI (6 mies)USA,
 • L’Institut Nationale de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) Tuluza, Francja ( 2 mies.),
 • University of Sheffield, Anglia ( 2x),
 • University of Maastricht (Holandia)
kobieta

prof. dr hab. Magdalena Więcek

koordynator kierunku lekarskiego

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 1996 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Rehabilitacja ruchowa.
 • W 2004 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej „Dymorfizm płciowy w wybranych reakcjach fizjologiczno-biochemicznych organizmu człowieka na wysiłki o maksymalnej i supramaksymalnej intensywności, z uwzględnieniem wpływu cyklu menstruacyjnego”.
 • W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na podstawie monotematycznego cyklu publikacji naukowych na temat „Różnice międzypłciowe w zakresie wysiłkowych zaburzeń równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej krwi”.
 • Od 2022 r. profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Studia podyplomowe

 • W 2002 r. ukończyła studium przygotowania pedagogicznego dla asystentów realizowane przez Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Badaniami Naukowymi realizowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie – podstawa komercjalizacji badań”.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1996 roku zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w Zakładzie Fizjologii i Biochemii w Instytucie Nauk Biomedycznych kolejno jako: asystent (do 2005 r.), adiunkt (do 2019 r.), profesor Uczelni (do 2022 r.), a obecnie profesor. Od 2020 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjologii i Biochemii, a od 2021 roku również funkcję kierownika Pracowni Biochemii i Biologii Molekularnej w Centralnym Laboratorium Naukowo-Badawczym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Realizuje zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach i trybach studiów oraz w Szkole Doktorskiej. Prowadzi badania naukowe, których tematyka powiązana jest z zakresem zajęć dydaktycznych dotyczących biochemii, biochemii wysiłku, fizjologiczno-biochemicznego monitorowania treningu fizycznego. W Szkole Doktorskiej prowadzi zajęcia dotyczące aplikacji grantowych i stypendialnych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • Od 2011 roku pracuje również w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu fizjologii na kierunkach Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo i Kosmetologia, początkowo na Wydziale  Zdrowia i Nauk Medycznych, aktualnie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
 • Od 2022 r. zatrudniona na stanowisku profesora w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Instytucie Zdrowia.

Zainteresowania naukowe

Autorka wielu publikacji i doniesień konferencyjnych. Odbyła staże naukowe w Bratysławie w Commenius University, w Sofii w National Sports Academy „Vassil Levski” oraz w Krakowie w PAN w Zakładzie Biochemii Mózgu w Instytucie Farmakologii. Bierze aktywny udział w realizacji licznych projektów naukowych, w tym w ramach programów Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyniku postępowania konkursowego prowadzonego przez NCN, pełniła funkcję kierownika w dwóch projektach tj.: ”Wpływ wysiłku anaerobowego na aktywność wewnątrzwydzielniczą adipocytów z uwzględnieniem różnic międzypłciowych”, konkurs MINIATURA oraz „Sekrecja asprozyny i innych adipocytokin na tle wysiłkowych zmian w równowadze prooksydacyjno-antyoksydacyjnej krwi u mężczyzn w zależności od wieku, wydolności fizycznej i składu ciała”, konkurs OPUS 15. Wykonała wiele recenzji artykułów naukowych oraz projektów badawczych. Wspiera rozwój młodych naukowców, jest promotorem trzech zakończonych prac doktorskich.

Prowadzi badania naukowe dotyczące zakresów tematycznych związanych z biochemią i fizjologią wysiłku fizycznego, a także efektami oddziaływania wybranych czynników fizykalnych na organizm u osób zdrowych w różnym wieku, w zależności od ich aktywności fizycznej i u pacjentów m.in. z zaburzeniami metabolicznymi, zaburzeniami funkcji układu sercowo-naczyniowego i chorobami neurodegeneracyjnymi. Interesuje się funkcją sekrecyjną tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej oraz wzajemnymi powiązaniami międzytkankowymi w zakresie wpływów metabolicznych i sygnalizacji międzykomórkowej. Bada  m.in. wpływ składu ciała na zdolności wysiłkowe organizmu oraz na powysiłkowe zaburzenia równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, różnice międzypłciowe w reakcjach fizjologiczno-biochemicznych w odpowiedzi na wysiłki o różnej intensywności oraz wpływ żeńskich hormonów płciowych na te reakcje, efekty treningu prozdrowotnego u pacjentów z różnymi schorzeniami, efekty stosowania krioterapii ogólnoustrojowej u osób trenujących i nietrenujących i możliwość wykorzystania tego zabiegu w odnowie biologicznej oraz w terapii u osób z zaburzeniami metabolicznymi, a także efekty biochemiczne i fizjologiczne stosowania treningu w warunkach hipoksji normobarycznej.