Uczelnia

Zakład Glottodydaktyki

Katedry i zakłady

Zakład Glottodydaktyki

Zakład Glottodydaktyki jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Zakład zatrudnia językoznawców i literaturoznawców – absolwentów filologii angielskiej, germańskiej i rosyjskiej. Głównym celem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku filologia angielska w dwóch modułach: tłumaczeniowym i nauczycielskim oraz zapewnienie kształcenia językowego na pozostałych kierunkach studiów w PPUZ poprzez prowadzenie lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Zakład Glottodydaktyki koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia językowego zarówno w ramach zajęć na Uczelni przez stosowanie nowoczesnych metod uczenia języka, jak i poza nią, przez kształcenie nauczycieli języka angielskiego oraz tłumaczy pracujących na Podhalu. Poprzez organizację licznych warsztatów językowych oraz konkursów języka angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pracownicy Zakładu Glottodydaktyki promują język angielski. Zakład Glottodydaktyki współpracuje ze szkołami z regionu oraz z kancelariami i biurami tłumaczeń, które stanowią miejsca praktyk studentów filologii angielskiej.

Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

 • profesor nauk prawnych,
 • magister filologii angielskiej.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 1967-2015 zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim (wieloletni wykładowca historii prawa oraz prawniczego języka angielskiego – Legal English).
 • W latach 1987 i 1988 wykładowca w Institute of European Studies w Wiedniu, zaś w semestrach zimowych w latach akademickich 1991-92 oraz 1992-93 prowadził wykłady jako visiting professor w University of Stanford, California.
 • Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.
 • Zasiada w Radzie Naukowej Czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”.
 • Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz czterech monografii książkowych:

– High Treason in England until the End of Stuart Era, Warszawa–Kraków 1982;

– Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów, Kraków 1994;

– Z dziejów prawa karnego Anglii między Renesansem a Oświeceniem, Kraków 1996;

– Dzieje przestępstw politycznych w Anglii. Między średniowieczem a współczesnością, Kraków 2000.

Wykształcenie

 • habilitacja na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki pt. Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, 2016;
 • doktorat na podstawie dysertacji pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej, 2004;
 • absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, językoznawczym, kulturowym, medioznawczym, a także edukacją w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu.

Doświadczenie

Uczestnik międzynarodowych kongresów naukowych:
 • 2015 – Utah Valley University, Women in the Mountain, USA;
 • 2016 – Kraków, 1st China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on the Safeguarding of Intangible Heritage;
 • 2017 – Czeski Cieszyn, Towards Understanding and Tolerance. How to Teach Native and Regional History on the Borderlands? Kongres Polaków w Republice Czeskiej;
 • 2018 – Wilno, IXth Congress Of The International Society For Dialectology And Geolinguistics.

Autorka monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, a także ponad 60 artykułów naukowych w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach ich funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury.

Współzałożycielka Akademii Dziedzictwa dla młodzieży polonijnej w USA (Summit Illinois, 2019), a także twórczyni programu, opiekun merytoryczny i wykładowca tejże Akademii.

Zawodowo związana z PPUZ od początku istnienia Uczelni. Prowadzi m.in. kurs literatury i kultury regionu Podtatrza. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza, wdrożonego do realizacji w roku ak. 2008/2009. W latach 2008-2012 prorektor do spraw nauki i współpracy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Osiągnięcia

 • Opracowała program studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza (2008).
 • Opracowała merytoryczną podstawę do edukacji regionalnej na Podtatrzu, a także wypisy gwarowe dla szkół [z zakresu poezji antologię poezji Podtatrza pt. „Góralskie serce w zielonym, listku pieśni” (2006), w zakresie epiki: ”Góralską czytankę” (2014), „Spiską czytankę” (2016), „Zagórzańską czytankę” (2017), obecnie pracuje nad „Pienińską czytanką”].
 • Jest autorką ogólnopolskiej podstawy programowej dla projektowanego przedmiotu szkolnego o nazwie „Nasze dziedzictwo”:
 • Prowadzi opiekę merytoryczną nad wdrażaniem edukacji regionalnej w podhalańskich szkołach.
 • Opracowała regulamin kuratoryjnego konkursu czytelniczo-plastycznego „Góralskie cytanie”, który rozrasta się w miarę opracowywania kolejnych czytanek, oraz konkursu recytatorskiego „Znad Wisły i spod Tatr”, który od trzech lat odbywa się w Chicago.
 • Prowadzi cykliczne warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy z tekstem gwarowym w szkole (stała współpraca z gminą Czarny Dunajec, a także Bukowina Tatrzańska).
 • Włącza się w życie regionu, prowadząc warsztaty z zakresu gwary i literatury Podtatrza dla instruktorów zespołów, animatorów kultury regionalnej oraz nauczycieli.
 • Współpracuje z organizacjami polonijnymi w USA (ZPPA oraz Fundacją Kultury Tatrzańskiej) w zakresie edukacji regionalnej dzieci podhalańskich emigrantów.
 • Współpracuje z Fundacją Kultury Tatrzańskiej w Chicago w zakresie organizacji kursów e-learningu z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza.
 • Prowadzi działalność wydawniczą w zakresie gwarowych tekstów Podtatrza.
 • Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich Konkursów poezji religijnej. m.in. im. ks. prof. J. Tischnera w Ludźmierzu (od 2007 r. do końca trwania konkursu) oraz ogólnopolskiego Konkursu jednego wiersza im. J. Tawłowicza w Zakopanem, organizowanym przez „Tygodnik Podhalański” (od 2012 r.) – przewodnicząca komisji w kategorii gwarowej.
 • Od 2020 r. prowadzi autorskie audycje w cyklu „Wierchy” emitowanym przez zakopiańskie Radio Alex.
kobieta

dr Anna Borkowska

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Zdobyła tytuł magistra filologii angielskiej (specjalizacja: nauczyciel języka angielskiego) w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Zainteresowania badawcze obejmują glottodydaktykę, andragogikę oraz geragogikę.

Doświadczenie

 • Współredaktor monografii “The Old meets the meets the new” recenzowanej przez dr hab. Annę Malicką-Kleparską oraz dr hab. Dorotę Werbińską, wydawnictwa PPUZ w Nowym Targu.
 • Na konferencjach naukowych regularnie prezentuje wyniki badań własnych.
 • Od 2016 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów-seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wśród słuchaczy promuje ideę uczenia się przez całe życie (lifelong learning), szczególną uwagę zwraca na korzyści płynące z uczenia się języków obcych w późnej dorosłości.
 • Prowadzi wolontariat dla Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem.
 • Opiekunka praktyk pedagogicznych na kierunku filologia angielska.
 • Organizatorka licznych warsztatów dydaktycznych dla studentów filologii angielskiej.
 • Organizatorka warsztatów językowych dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich w środowisku lokalnym.
 • Prowadzi cykliczne wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dotyczące propagowania idei kształcenia ustawicznego oraz glottogeragogiki, które oparte są na badaniach własnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
mężczyzna

dr Wojciech Majka

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozprawa doktorska pt. „Avatars of the Libido.”
 • Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w tematyce literaturoznawczej oraz filozoficznej.
 • W przeszłości prowadził zajęcia z literatury angielskiej, literatury amerykańskiej, filozofii, kulturoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego oraz z przekładoznastwa.
 • Obecnie zajmuje się tematyką praktyczno-językową i prowadzi zajęcia ze stylistyki języka angielskiego, dyskursu akademickiego oraz z praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie B2+, C1 oraz C2.
 • Jest autorem ponad dwudziestu artykułów naukowych oraz trzech monografii poświęconych tematyce literackiej i filozoficznej.
 • Wziął udział w ponad trzydziestu narodowych jak i międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, na których wygłaszał referaty w oparciu o wyżej zarysowane paradygmaty naukowe.

Do swych największych inspiracji intelektualnych zalicza problematykę związaną z szeroko pojętą psychologią, literaturą oraz fenomenologią.

Wykształcenie

 • Wykładowca języka rosyjskiego jako obcego na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa w Moskwie;
 • Język rosyjski w biznesie i turystyce na Rosyjskim Nowym Uniwersytecie w Moskwie;
 • Magister dziennikarstwa (dyplom z wyróżnieniem) na Otwartym Międzynarodowym Uniwersytecie Rozwoju Człowieka w Mikołajowie (Ukraina);
 • Reporter na Wyższej Szkole Prasy i Telewizji w Mikołajowie (Ukraina).

Doświadczenie

 • Dyplomowany lektor języka rosyjskiego (native speaker).
 • Dziennikarz, redaktor literacki, redaktor portalu internetowego, redaktor naczelny, specjalista ds. Public Relations (praca ze społeczeństwem i mediami), rzecznik prasowy.
 • Autor kursów i warsztatów: podstawy języka rosyjskiego w turystyce  (dla właścicieli i obsługi obiektów noclegowych i turystycznych, podróżników); język rosyjski w biznesie (dla biznesmenów i pracowników firm międzynarodowych); język rosyjski w godzinę (dla młodzieży); warsztaty dziennikarskie.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego (od 2019 roku do chwili obecnej).
 • Tłumacz literatury pięknej z języka polskiego na rosyjski metodą edukacyjnego czytania. Książki wydane przez Wydawnictwo VKN Moskwa, Rosja: Janko muzykantKomedia z pomyłekLatarnik (Henryk Sienkiewicz, 2017); Omyłka (Bolesław Prus, 2018); Polskie kawały i żarty (2018); Polska poezja XIX-XX stulecia (2019).
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego (od 2019 roku do chwili obecnej).
 • Członek Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy (od 2003 roku do chwili obecnej).
 • Regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w licznych międzynarodowych konferencjach metodycznych oraz kursach i szkoleniach.Zainteresowania badawcze:
  • Język rosyjski w biznesie i turystyce;
  • Nowoczesne dziennikarstwo;
  • Podobieństwa i różnice w mentalności Polaków i Rosjan.

Wykształcenie

 • Magister literatury angielskiej na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada).
 • Licencjat literatury angielskiej, Uniwersytet Concordia w Montrealu.

Doświadczenie

 • Od 7 lat pracuje w PPUZ.
 • Uczył w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem.
 • Wykładał w Centennial College w Montrealu, w Concordia University w Montrealu oraz w McGill University na Wydziale Kształcenia Ustawicznego w Montrealu.
 • Okazjonalnie zajmuje się redakcją i korektą artykułów, pisze do różnych czasopism.
 • Obecnie pracuje nad studium z amerykańskiego kursu historii, a także aktualizuje studium kursu kultury amerykańskiej i brytyjskiej.
kobieta

mgr Ewa Papierz-Łapsa

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie z filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka podyplomowego studium zarządzania oświatą Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie

 • Jako nauczyciel języka niemieckiego, a później dyrektor związana z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, kształcącym nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego na Podhalu.
 • Od 2015 roku wykładowca PPUZ w Nowym Targu, w roku akademickim 2018/19 kierownik projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na kierunku filologia angielska. Od 2019 r. straszy wykładowca, a obecnie koordynator kierunku filologia angielska i kierownik Zakładu Glottodydaktyki.
 • Autorka artykułów i współredaktorka monografii PPUZ „The Old meets the New”/„Spotkanie starego z nowym”.
 • Jej zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, kształcenia nauczycieli języków obcych oraz polityki językowej w Polsce.
Sekretariat