HomeInstytutyInstytut Nauk Humanistycznych ...

Uczelnia

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki

Instytuty

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie filologii angielskiej (studia I i II stopnia), a także turystyki i rekreacji (studia I i II stopnia).

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, w szczególności istotnych dla lokalnego rozwoju kulturowego, społecznego, turystycznego. Prowadzi prace w określonych obszarach badawczych, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki jest dr Małgorzata Potocka-Mitan.

Zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki jest dr Paweł Gąsior.

Władze Instytutu
Wykształcenie kierunkowe Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

dziedzina nauk społecznych; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse.Zainteresowania naukowe ekonomika turystyki, marketing w turystyce, marketing terytorialny, konsumpcja i zachowania rynkowe nabywców na rynkach różnych branż; ekonomia współdzielenia; ekonomia doświadczeń; społeczeństwo informacyjne; dochody, poziom życia gospodarstw domowych; marketing w przedsiębiorstwach, silver economyPublikacje –        Autorka i współautorka ponad 250 publikacji

–        https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/wyszukiwanie

·         NIEMCZYK A., Seweryn R., Łapczyński M., Gródek-Szostak Z. (2023), The Use of Mobile Applications in Tourist Travels of Generation Z: a Case Study of Poland, International Journal for Quality Research, vol. 17, no. 2 (100 pkt.).

·         NIEMCZYK A., Szalonka K., Gardocka-Jałowiec A., Nowak W., Seweryn R., Gródek-Szostak Z. (2023), The Silver Economy: an Ageing Society in the European Union, London: Routledge (300 pkt.).

·         Niewiadomski M., NIEMCZYK A., Gródek-Szostak Z., Strojny J. (2023), The Path to Industry 4.0 : the Evolution of Industry in the National Economies of the European Union in 2009-2020, International Entrepreneurship Review. – vol. 9, no. 3 (100 pkt.).Kursy/szkolenia 1)      Kurs tutoringu I stopień; Szkolenie od 6.11.2021 do 9.01.2022. Collegium Wratislaviense/ nr certyfikatu ST/495/NPDN/2021/11.

2)      Program UEK Hub. 2.0.: szkolenia wprowadzające do innowacyjnej dydaktyki  –
29 kwietnia – 1 lipca 2022; szkolenia specjalistyczne – Nauczanie problemowe
i partycypacyjne
 – semestr zimowy 2022/2023;

3)       Szkolenie Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Autoprezentacja i komunikacja dla kadry dydaktycznej (02.2023).  Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

  członek organizacji naukowych:

–        członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ekspert w ramach projektów:

–        członek zespołu ekspertów w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce nr POWR.02.12.00-00-0010/16.  PART. Grupa PFR (2019);

–        od roku 2016 członek Zespołu Ekspertów Turystyki Krakowa, badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa;

–        opracowanie ekspertyzy z zakresu turystyki do projektu Urzędu Miasta Zakopane pt. ECO Zakopane Smart City realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2016-2026 (2016)

–        członek zespołu ekspertów projektu pt. Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa w 2016 r. realizowanego dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Kraków 2017

recenzent projektów naukowych

–        recenzent artykułów zgłaszanych do czasopism krajowych i zagranicznych, recenzent wydawniczy, recenzent rozpraw doktorskich, promotor rozpraw doktorskich; opiekun naukowy w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców

zajęcia za granicą

–        Erasmus+ Teaching MobilityZainteresowania „pozanaukowe” podróże, taniec

 

Wykształcenie

 • Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka studiów podyplomowych – Zarządzanie biznesem turystycznym i restauracyjnym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Zainteresowania naukowe: historia przewodnictwa turystycznego na Podhalu, ekoturystyka i ekologiczne zastosowania w hotelarstwie, turystyka religijna, inwentaryzacja obiektów sakralnych na terenie Podhala i ich przestrzenne rozmieszczenie, mała architektura sakralna Podhala, krajobraz kulturowy i sakralny.

Obejmowane stanowiska

 • Opiekun Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki;
 • Członek Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Almanachu Nowotarskiego;
 • Członek Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Organizator imprez turystycznych dla różnych grup wiekowych, konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym.
 • Redaktor kilku monografii oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: organizator gier miejskich, instruktor nordic walking, pilot wycieczek, Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS.
kobieta

mgr Ewa Papierz-Łapsa

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie z filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka podyplomowego studium zarządzania oświatą Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie

 • Jako nauczyciel języka niemieckiego, a później dyrektor związana z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, kształcącym nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego na Podhalu.
 • Od 2015 roku wykładowca PPUZ w Nowym Targu, w roku akademickim 2018/19 kierownik projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na kierunku filologia angielska. Od 2019 r. straszy wykładowca, a obecnie koordynator kierunku filologia angielska i kierownik Zakładu Glottodydaktyki.
 • Autorka artykułów i współredaktorka monografii PPUZ „The Old meets the New”/„Spotkanie starego z nowym”.
 • Jej zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, kształcenia nauczycieli języków obcych oraz polityki językowej w Polsce.
mężczyzna

dr Paweł Gąsior

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

Wykształcenie

 • W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w  Krakowie;
 • W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku edukacja obronna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Doświadczenie

 • Członek Senatu.
 • Wiceprezes Zarządu KU AZS.
 • Autor publikacji z zakresu teorii treningu sportowego.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie, współpracuje z zawodnikami najlepszymi w Polsce (z dyscyplin motocyklowych, narciarstwa i hokeja na lodzie).

Dodatkowe kwalifikacje

 • Promotor pomocniczy dysertacji doktorskiej.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie.
 • Instruktor Polskiego Związku Kickboxingu.
 • Instruktor narciarstwa.
 • Instruktor snowboardu (PZS).
 • Instruktor narciarstwa biegowego.
 • Instruktor kulturystyki.
 • Trener nordic walking (Thera band Academy).
 • Trener treningu respiracyjnego SpiroTiger (Rehalab Akademy).
 • Trening funkcjonalny w sporcie (Remigiusz Rzepka).
 • Trening okluzyjny (MadUp).
 • Integracja sensomotoryczna i korekcja wad postawy w wodzie (Thera Band Academy).
 • Diagnostyka poziomu siły eksplozywnej za pomocą MyoTest (Rehalab Akademy).
 • Kurs masażu klasycznego.
 • Młodszy ratownik WOPR.
 • Mediator sądowy.
 • Biegły sądowy z zakresu wypadków narciarskich.