Book in library with open textbook,education learning concept

Biblioteka

Nasza misja

Biblioteka Akademicka jako jednostka ogólnouczelniana poprzez swoją działalność wspiera proces dydaktyczny i naukowo-badawczy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych oraz źródeł informacji naukowej i technicznej, a także zaspokajając potrzeby informacyjno-edukacyjne użytkowników Biblioteki. Realizując wytyczone cele, Biblioteka promuje Podhalańską Uczelnię na zewnątrz, przyciągając nowych usługobiorców. Swoją misję realizuje z pełnym zaangażowaniem i skutecznie, wypełniając zadania, wpisane w Regulaminie organizacyjnym Biblioteki.
Do zadań tych należą:

  • prowadzenie właściwej polityki gromadzenia i uzupełniania księgozbioru zapewniającej dostęp do niezbędnych podręczników, literatury fachowej i naukowej oraz nowości wydawniczych
  • opracowywanie, klasyfikacja, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych w zakresie wydawnictw wydawanych w kraju i zagranicą, zagranicznej literatury naukowej niezbędnej dla potrzeb naukowych i dydaktycznych,  zgodnie z prowadzonymi kierunkami studiów oraz potrzebami naukowo-dydaktycznymi,
  • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych oraz zbiorach innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej,
  • udostępnianie zbiorów własnych oraz innych bibliotek poprzez uczestniczenie w wypożyczeniach międzybibliotecznych na zasadach określonych w Regulaminie korzystania ze zbiorów Biblioteki,
  • szkolenie użytkowników w zakresie umiejętności korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni oraz efektywnego wyszukiwania informacji,
  • prowadzenie praktyk zawodowych dla bibliotekarzy,
  • promocja Biblioteki w środowisku uczelnianym i lokalnym,
  • badanie potrzeb użytkowników oraz modernizację form i metod pracy bibliotecznej w celu doskonalenia i rozwijania oferowanych usług,
  • prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,
  • wspomaganie działalności naukowej Uczelni.