Czytelnia ogólna

Biblioteka

Krótko o nas

B i b l i o t e k a   A k a d e m i c k a
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

rozpoczęła swoją działalność organizacyjną i usługową w październiku 2002 roku.

Biblioteka powstała, aby wspierać proces naukowo-dydaktyczny Uczelni
poprzez gromadzenie i wypożyczanie zbiorów tradycyjnych, udostępnianie zasobów cyfrowych
oraz udzielanie informacji o wartościowych, sprawdzonych źródłach wiedzy.

Obecnie, wykwalifikowany zespół pracowników zatrudniony w Bibliotece Akademickiej
klasyfikuje i opracowuje pozyskane zbiory, tworzy bibliografie i kwerendy,
prowadzi działalność dokumentalną, edukacyjną i promocyjną,
ponadto współpracuje z innymi jednostkami PPUZ i wspiera działalność naukową Uczelni.

Biblioteka Akademicka jest otwarta dla społeczności akademickiej
oraz dla czytelników nie związanych z Podhalańską Uczelnią.

Biblioteka

Historia biblioteki

Biblioteka

Nasza misja