Budynek Uczelni PPUZ

HomeInwestycje

Uczelnia

Inwestycje

INWESTYCJA KAWIARENKA

Kalendarium

2016

Retor ks. dr hab. Stanisław Gulak składa obietnicę wybudowania kawiarenki.

2019

Powstaje projekt przebudowy sali oraz wykonania szklanej oranżerii na tarasie budynku Gorce. Jego autorem jest firma K100 Projekt z Jordanowa.

2019

Czerwiec – Starosta Nowotarski wydaje pozwolenie na budowę.

Lipiec – sierpień – Zostaje ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowalnych. Termin realizacji umowy ustalono na styczeń 2020 roku.

2020

Styczeń – czerwiec  Na podstawie trzech aneksów do umowy, następuje niewielka zmiana projektu w kwestii konstrukcji oranżerii. Termin realizacji umowy zostaje przesunięty na koniec czerwca 2020 roku.

Lipiec – wrzesień  Prace budowalne dobiegają końca. Wykonawca otrzymuje pozytywną decyzję sanitarno-epidemiologiczną. Aby firma mogła wystąpić o pozwolenie na użytkowanie, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej. Negatywna decyzja wydana w lipcu, zostaje podtrzymana we wrześniu. Powodem zaistniałej sytuacji jest niespełnienie niektórych przepisów przeciwpożarowych w pozostałej części budynku GORCE. Wykonawca nie może wystąpić o pozwolenie na użytkowanie, zaś Uczelnia – bez dostarczonego pozwolenia na użytkowanie – nie może wywiązać się z obowiązku zapłaty, aby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych.

Wrzesień – Opracowanie ekspertyzy z zaleceniami dotyczącymi wykonania koniecznych prac adaptacyjnych w budynku Gorce zostaje zlecona ekspertowi w dziedzinie pożarnictwa.

Październik  Następuje przekazanie Uczelni ekspertyzy z zakresu pożarnictwa.

Grudzień   Małopolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej wydaje zgodę na wykonanie prac zaproponowanych przez eksperta w dziedzinie pożarnictwa.

2021

W styczniu – Uczelnia wykonuje rozeznanie rynku i uruchamia przetarg na wykonanie projektu budowlanego dostosowania budynku GORCE do zmienionych przepisów wg uzyskanej i zatwierdzonej ekspertyzy.

Luty – kwiecień – Wykonanie dokumentacji.

Kwiecień – czerwiec  Oferenci mogą składać oferty w przetargu na roboty budowlane zgodne z przygotowaną dokumentacją.

Czerwiec – lipiec – Prace budowlane, uzyskanie pozwolenia na budowę i oddanie do użytkowania.

Legenda: kolor zielony – prace wykonane, kolor czerwony – prace do wykonania.

CYFROWA UCZELNIA

Kalendarium

2020

Lipiec – Powołanie pełnomocnika ds. cyfryzacji dydaktyki. Spotkanie z pracownikami PPUZ dotyczące cyfryzacji dydaktyki.

Lipiec – sierpień – Wdrożenie programu Apollo do planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych. Modyfikacje programu e-Ordo. Dodatkowe zakupy programów (Zoom).

Lipiec – grudzień – Zakupy programów (Zoom, Apollo, Team Viever, Aliant, głosuj24).

Listopad – grudzień – Rozbudowa sieci WiFi w kampusie PPUZ (wartość 100 tys. zł).

Grudzień – Powołanie uczelnianej Komisji ds. cyfryzacji uczelni w zakresie: wdrożenia kompleksowej cyfryzacji uczelni (Uczelnia 3,0) tj. systemu dziekanatowego, systemu rekrutacji na studia, systemów ERP, systemów obiegu dokumentów, systemu informacji naukowej, platformy edukacyjnej i aplikacji mobilnych.

Grudzień – Spotkania z firmami oferującymi rozwiązania cyfrowe (1).

2021

Styczeń – Konsultacje uczelniane w zakresie potrzeb cyfrowych w PPUZ w Nowym Targu.

Styczeń – Wdrożenie zaawansowanego systemu wideokonferencyjnego w sali rektorskiej.

Styczeń – Spotkania z firmami oferującymi rozwiązania cyfrowe (2).

Luty – Usprawnienie poczty pracowniczej.

Luty – Wybór firmy która stworzy nową stronę www dla PPUZ w Nowym Targu

Marzec – Prezentacje firm: ABC PRO Sp. z o.o. i LEX Baza dokumentów.

Kwiecień – Spotkanie z firmą (Simple)

Marzec – kwiecień – Dialog techniczny z firmami (Simple, Verdis i Asseco).

Kwiecień – Wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie finansowania cyfryzacji uczelni (30.04.2021r.).

Kwiecień – maj – Zakup systemu do wyszukiwania wewnętrznych aktów prawnych.

Kwiecień – maj – Spotkania z firmami: SIMPLE, Asecco i Verbis.

Kwiecień – wrzesień – Budowa nowej strony internetowej www dla PPUZ w Nowym Targu

Maj – Rekomendacje dotyczące cyfryzacji uczelni.

Lipiec – Wrzesień – Przygotowanie dokumentacji dotyczącej cyfryzacji uczelni.

2022 – Zakończenie realizacji cyfryzacji uczelni.

Legenda: kolor zielony prace wykonane, kolor czerwony – prace do wykonania.

INWESTYCJA „STARY SZPITAL”

Kalendarium

2011 – 2020

Wysokość kosztów inwestycyjnych poniesionych w związku z rewitalizacją starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby dydaktyczne Instytutu Medycznego i Instytutu Zdrowia w latach 2011 – 2020:

2011

Opłata i taksa notarialna – Akt notarialny

9 052,80

Refundacja kosztów operatu podziału nieruchomości

8 178,83

Opłata sądowa

260,00

suma 17.491,63

2013

Ekspertyza powietrza i ścian szpitala

1 250,00

suma 1.250,00

2014

Ekspertyza stanu budynku starego szpitala

24 600,00

Ekspertyza dotycząca warunków otwarcia usług medycznych – stary szpital

23 500,00

suma 48.100,00

2017

Wykonanie projektu funkcjonalno- użytkowego inwestycji

126 751,50

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Rewitalizacja Starego Szpitala I rata

33 210,00

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Rewitalizacja Starego Szpitala II rata

20 910,00

suma 180.871,50

2018

Wykonanie programu. Funkcjonalno-użytkowego rozbiórki obiektów należących do PPUZ

5 450,00

Wykonanie  aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego  „Kompleksowa rewitalizacja terenu starego szpitala poprzez….”

15 500,00

Dziennik budowy

18,00

suma 20.968,00

2019

Wykonanie dokumentacji projektowej

312 051,00

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

5 535,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

606 390,00

suma 923.976,00

2020

Przyłączenie do sieci TAURON  Dystrybucja

11 365,20

Zabezpieczenie wejścia do obiektu budynku Starego Szpitala

1 000,00

Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich

6 150,00

suma 18.515,20

15.10.2020 r. JM Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zarządzeniem nr 161/2020.RW powołuje Komisję Rektorską ds. rewitalizacji starego szpitala w Nowym Targu na potrzeby dydaktyczne Instytutu Medycznego i Instytutu Zdrowia.

4.11.2020 rZlecono przygotowanie kosztorysów inwestorskich za kwotę 6.150,00 zł brutto, które zostały wykonane do dnia 10 listopada 2020 roku.

6.11.2020 rCzłonkowie Komisji przeprowadzili wizję lokalną terenu inwestycji – budynku starego szpitala.

10.11.2020 r. Drugie oględziny budynku „Starego Szpitala” przeprowadziła Przewodnicząca Komisji dr Bianka Godlewska-Dzioboń wraz z JM Rektorem dr hab. Robertem Włodarczykiem, prof. Uczelni, celem określania użyteczności dla tego budynku.

17.11.2020 rKonsultacje dot. projektu wykonawczego z Beatą Słowik-Kowalkowski, Naczelnikiem Wydziału Administracji Budowlano – Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

19.11.2020 r. Trzecia wizja lokalna budynku przez Członków Komisji i Pana Projektanta – Przemysława Płoweckiego.

30.11.2020 r. Zlecenie przeprowadzenia procedury wyłonienia i wyszczególnienia zakresu robót dot. przebudowy  i rozbudowy budynku starego szpitala. Mianowicie pierwszego etapu wydatkowania kwoty min. 3,0 mln zł (brutto) w 2021 r.

30.11.2020 r. Zlecenie przygotowania symulacji kosztów użytkowania obiektu „Stary Szpital” w przypadku wdrożenia w nim aktualnie przygotowanej koncepcji.

1.12.2020 r. Konsultacje dot. projektu wykonawczego z Kierownikiem Działu Zamówień Publicznych oraz Działu Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

2.12.2020 r. Konsultacje dot. projektu wykonawczego z Jolantą Bakalarz – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu.

15.12.2020 r. Zlecenie przeprowadzenia nowej ekspertyzy mikologicznej.

17.12.2020 r. Konsultacje z Dyrektorem Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu dotyczące możliwości partnerstwa pomiędzy Uczelnią a Szpitalem w zakresie zagospodarowania pozostałej części 3,5 hektarowej działki.

7 stycznia 2021 r. Czwarta wizja lokalna Członków Komisji i Pana Macieja Trzcińskiego odpowiedzialnego za przeanalizowanie kompletności dokumentacji oraz wskazanie robót budowlanych, które mogą być zakwalifikowane do I etapu przetargu.

19 stycznia 2021 r. Komisja przedstawiła Magnificencji dwie koncepcje zagospodarowania „Starego Szpitala”. Aktualnie przygotowaną koncepcję dotyczącą zaspokojenia potrzeb dydaktycznych Instytutu Medycznego i Instytutu Zdrowia oraz nową koncepcję uwzględniającą przeniesienie części administracji do nowej Siedziby i aranżację przestrzeni zgodnie z zapotrzebowaniem dydaktycznym i administracyjnym Uczelni.

NOWA STRONA INTERNETOWA

Kalendarium

2020

listopad – grudzień – prace nad przygotowaniem mapy strony, zlecenie przygotowania specyfikacji nowej strony internetowej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

2021

styczeń – opublikowanie zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przygotowanie nowej strony internetowej Uczelni odbędzie się według zaplanowanego harmonogramu, uwzględniającego uruchomienie wersji testowej (beta) i wersji produkcyjnej. Termin wykonania zadania powinien wynosić maksymalnie cztery miesiące od dnia zawarcia umowy.

Prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem nowej strony internetowej zostały podzielone na następujące etapy:

Etap 1 – spotkanie organizacyjne

Etap 2 – Zaprojektowanie strony internetowej

Etap 3 – Budowa i wdrożenie strony internetowej

  • Przekazanie wersji testowej strony internetowej.
  • Przekazanie wersji produkcyjnej strony internetowej na serwer Uczelni.
  • Przeniesienie dotychczasowej strony na adres stara.ppuz.edu.pl.

 Etap 4 – Szkolenie, opieka gwarancyjna, prawa autorskie 

  • Przeszkolenie pracowników Uczelni.
  • Przekazanie dokumentacji technicznej i użytkowej systemu, ewentualnych licencji (w języku polskim lub w języku angielskim) oraz kompletnego kodu źródłowego i pełnej kopii bezpieczeństwa serwisu.
  • Przeniesie na Uczelnię autorskich praw majątkowych do strony internetowej, a także użytych do jej wykonania materiałów.
  • Udzielenie licencji dla systemu CMS (o ile nie będzie on oparty na rozwiązaniach open source).
  • Zapewnienie takiej technologii wykonania strony internetowej i CMS, która pozwoli na dalszą rozbudowę systemu w przyszłości.
  • Udzielenie Uczelni gwarancji jakości na dostarczony system, obowiązującej od daty podpisania protokołu końcowego. Gwarancja będzie obejmować wady tj. uszkodzenia, błędy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu zgłoszone przez Uczlnię i/lub zidentyfikowane przez Wykonawcę, a także instalowanie poprawek i aktualizacji zwiększających bezpieczeństwo serwera, strony internetowej i systemu CMS.

 Legenda: kolor zielony – prace wykonane, kolor czerwony – prace do wykonania.